1195/2006

Given i Helsingfors den 18 december 2006

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer

I enlighet med utrikesministeriets beslut

upphävs i utrikesministeriets förordning av den 21 december 2005 om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (1173/2005) 4 § 4 mom., varvid det nyvarande 5 mom. blir 4 mom. och

ändras 4 § 1―3 mom., 5 § 1, 3―5 mom. och 6 § 2 och 3 mom. samt

fogas till5 § ett nytt 6 mom., som följer:

4 §
Resedokument

För pass, diplomatpass, tjänstepass, pass för tjänsteresa och identitetskort uppbärs i expeditionsavgift 90 euro. Pass, diplomatpass och tjänstepass kan beviljas som snabbpass, varvid expeditionsavgiften är 110 euro, och expresspass, varvid expeditionsavgiften är 135 euro. I undantagsfall kan provisoriskt pass beviljas, för vilken expeditionsavgiften är 135 euro.

För nationell identitetshandling för sjömän, för främlingspass, för resedokument för flykting och för tillfälligt dokument som ersätter främlingspass eller resedokument för flykting samt för temporärt resedokument till medborgare i Europeiska unionen för hemresa (Emergency Travel Document ETD) uppbärs 90 euro.

Avgift uppbärs vid ansökan och även för ett negativt beslut.


5 §
Visum

För visum, genomresevisum och visum för flygplatstransitering uppbärs i enlighet med Europeiska unionens råds beslut en expeditionsavgift på 60 euro.


För överföring av gällande visum till ett nytt resedokument uppbärs 45 euro.

Avgift uppbärs inte hos:

1) barn under 6 år i fallen, som är överensstämmande med Europeiska unionens råds beslut; skolelever, studerande, postgradual studerande och medföljande lärare som reser med anledning av studium eller yrkesutbildning; forskare från tredjeländer som reser med anledning av vetenskaplig forskning i gemenskapen, för att underlätta beviljandet av enhetlig visum för kortvarig vistelse;

2) personer som inbjudits av riksdagen eller av Finlands regering;

3) innehavare av diplomatpass eller tjänstepass som i tjänsteuppdrag reser till Finland eller via Finland eller medlemmar av på orten anställd personal vid finska beskickningar som kommer till Finland i tjänsteuppdrag;

4) medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller medlemmar av deras familjer;

5) personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl;

6) personer som med stöd av en internationell överenskommelse erhåller visum utan avgift, sådan familjemedlem till finsk medborgare eller till annan EU/EES-medborgare som är medborgare i ett tredjeland och behöver visering till Schengenområdet, samt personer som deltar i möten som anordnas i Finland av Förenta Nationerna och dess underorgan, av Europarådet, av Europeiska unionen eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa;

7) Finlands honorärkonsuler; och

8) barn som antecknats i en förälders resedokument.

Visum kan utan avgift beviljas:

1) till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det;

2) skolungdoms- och ungdomsgrupper som deltar i kultur- eller idrottsevenemang och som inbjudits av arrangörerna samt vilkas medlemmar är under 18 år; samt

3) innehavare av diplomatpass eller tjänstepass eller deras familjemedlemmar, när det är av betydande värde för relationerna mellan Finland och en främmande stat.

För medborgare i ett tredje land, som behöver visering, kan storleken av avgiften, sänkning av avgiften eller att inte alls uppbära avgiften också bero på överenskommelse, som underlättar viseringsförfarande, mellan den Europeiska gemenskapen och det ifrågavarande tredje landet eller på överenskommelse om att avgiftens storlek kan förhandlas.

6 §
Uppehållstillstånd

För överföring av gällande tillstånd till ett nytt resedokument uppbärs 20 euro.

Avgift uppbärs inte hos:

1) medlemmar av personalen vid i Finland ackrediterade diplomatiska och därmed jämförbara beskickningar samt vid i Finland verkande konsulat som leds av en utsänd tjänsteman eller medlemmar av deras familjer;

2) personer som genom beslut av statsrådet mottas i Finland som flyktingar, på grund av behov av skydd eller av vägande humanitära skäl; och

3) personer som deltar i utbytesprogram för ungdomar med stöd av bilaterala avtal eller andra internationella arrangemang på grundval av ömsesidighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 december 2006

Minister
Erkki Tuomioja

Avdelningschef
Ulla Väistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.