1192/2006

Utfärdat i Helsingfors den 4 december 2006

Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2007

Skattestyrelsen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. inkomstskattelagen den 30 december 1992 (1535/1992), sådana som 73 § av dem lyder delvis ändrad i lagen 896/2001, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2007 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 43 cent per kilometer, som höjs med
― 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
― 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
― 21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
― 2 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
― 2 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
― 8 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser, för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 66 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk 98 cent per kilometer
snöskoter 93 cent per kilometer
motorcykel 29 cent per kilometer
moped 15 cent per kilometer
annat fordon 8 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 2 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skattestyrelsens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 12 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 14,00
över 10 timmar (heldag traktamente) 31,00
då resetiden överstiger det
sista fulla resedygnet
― med minst 2 timmar 14,00
― med mer än 6 timmar 31,00

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 48,00
Albanien 46,00
Algeriet 56,00
Amerikas Förenta Stater 63,00
New York, Los Angeles, Washington, San Francisco 70,00
Andorra 55,00
Angola 84,00
Antigua och Barbuda 76,00
Argentina 33,00
Armenien 59,00
Aruba 49,00
Australien 62,00
Azerbajdzjan 52,00
Azorerna 45,00
Bahamas 61,00
Bahrain 56,00
Bangladesh 39,00
Barbados 55,00
Belgien 61,00
Belize 39,00
Benin 53,00
Bermuda 72,00
Bhutan 37,00
Bolivia 28,00
Bosnien-Hercegovina 39,00
Botswana 42,00
Brasilien 49,00
Britannien 70,00
London och Edinburg 75,00
Brunei 41,00
Bulgarien 50,00
Burkina Faso 34,00
Burundi 34,00
Centralafrikanska republiken 39,00
Chile 50,00
Colombia 45,00
Cooköarna 61,00
Costa Rica 47,00
Cypern 61,00
Danmark 65,00
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire) 67,00
Djibouti 47,00
Dominica 44,00
Dominikanska republiken 53,00
Ecuador 38,00
Egypten 45,00
Elfenbenskusten 65,00
El Salvador 55,00
Eritrea 32,00
Estland 50,00
Etiopien 42,00
Fiji 45,00
Filippinerna 45,00
Frankrike 64,00
Färöarna 53,00
Förenade Arabemiraten 63,00
Gabon 56,00
Gambia 37,00
Georgien 41,00
Ghana 47,00
Grekland 62,00
Grenada 57,00
Grönland 53,00
Guadeloupe 50,00
Guatemala 37,00
Guinea 34,00
Guinea-Bissau 36,00
Guyana 36,00
Haiti 41,00
Honduras 37,00
Indien 47,00
Indonesien 45,00
Irak 59,00
Iran 35,00
Irland 64,00
Island 78,00
Israel 63,00
Italien 63,00
Jamaica 46,00
Japan 82,00
Jemen 44,00
Jordanien 67,00
Jungfruöarna (USA) 36,00
Kambodja 49,00
Kamerun 46,00
Kanada 63,00
Kanarieöarna 53,00
Kap Verde 33,00
Kazakstan 55,00
Kenya 50,00
Kina 62,00
Hongkong 72,00
Macao 66,00
Kirgizistan 40,00
Komorerna 40,00
Kongo, Republiken 47,00
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 54,00
Korea, Republiken (Sydkorea) 74,00
Kosovo 45,00
Kroatien 55,00
Kuba 52,00
Kuwait 63,00
Laos 35,00
Lesotho 42,00
Lettland 50,00
Libanon 66,00
Liberia 35,00
Libyen 53,00
Liechtenstein 69,00
Litauen 45,00
Luxemburg 63,00
Madagaskar 44,00
Madeira 50,00
Makedonien 43,00
Malawi 37,00
Malaysia 44,00
Maldiverna 48,00
Mali 46,00
Malta 58,00
Marocko 59,00
Marshallöarna 39,00
Martinique 51,00
Mauretanien 47,00
Mauritius 48,00
Mexico 58,00
Mikronesien 44,00
Mocambique 50,00
Moldavien 36,00
Monaco 62,00
Mongoliet 45,00
Montenegro 46,00
Myanmar (Burma) 48,00
Namibia 33,00
Nederländerna 62,00
Nederländska Antillerna 48,00
Nepal 32,00
Nicaragua 38,00
Niger 39,00
Nigeria 57,00
Norge 66,00
Nya Zeeland 61,00
Oman 52,00
Pakistan 45,00
Palestina 50,00
Panama 43,00
Papua Nya Guinea 42,00
Paraguay 30,00
Peru 44,00
Polen 57,00
Portugal 61,00
Puerto Rico 40,00
Qatar 57,00
Rwanda 42,00
Rumänien 50,00
Ryssland 44,00
Moskva 72,00
Petersburg 57,00
Saint Kitts och Nevis 59,00
Saint Lucia 71,00
Saint Vincent och Grenadinerna 54,00
Salomonöarna 30,00
Samoa 38,00
San Marino 48,00
Sao Tome och Principe 49,00
Saudiarabien 57,00
Schweiz 62,00
Senegal 51,00
Seychellerna 63,00
Serbien 48,00
Sierra Leone 42,00
Singapore 63,00
Slovakien 52,00
Slovenien 50,00
Somalia 33,00
Spanien 62,00
Sri Lanka 36,00
Sudan 51,00
Surinam 30,00
Swaziland 41,00
Sverige 63,00
Sydafrika 49,00
Syrien 52,00
Tadzjikistan 46,00
Taiwan 62,00
Tanzania 39,00
Tchad 46,00
Thailand 58,00
Tjeckien 54,00
Togo 47,00
Tonga 40,00
Trinidad och Tobago 63,00
Tunisien 52,00
Turkiet 56,00
Istanbul 64,00
Turkmenistan 57,00
Tyskland 64,00
Uganda 34,00
Ukraina 65,00
Ungern 60,00
Uruguay 30,00
Uzbekistan 55,00
Vanuatu 34,00
Venezuela 54,00
Vietnam 39,00
Vitryssland 52,00
Zambia 48,00
Zimbabwe 58,00
Österrike 60,00
Östtimor 39,00
Land, som inte nämnts särskilt 40,00

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 16,00 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 7,75 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 15,50 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00―07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 6,00 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2007. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2007.

Helsingfors den 4 december 2006

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Tomi Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.