1191/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, av 1 och 3 § i lagen av den 22 december 1993 om koncessionsavgift för försäkringsbolag (1421/1993), av 45 § i lagen av den 23 november 2001 om penningautomatstöd (1056/2001), av 16 § i lagen av den 15 juli 2005 om försäkringsförmedling (570/2005) samt av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift och om grunderna för dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är:

1) ministeriets beslut i ärenden gällande sökande av ändring 204 euro,

2) beslut om koncession för arbetspensionsförsäkringsbolag:

a) beslut om beviljande av en ny koncession 4 650 euro,

b) beslut om ändring av en gällande koncession 3 500 euro,

3) beslut om koncession för livförsäkringsbolag och skadeförsäkringsbolag 2 700 euro,

4) beslut om fastställande eller ändring av stadgarna 870 euro,

5) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen 870 euro,

6) beslut om fastställande som avses i 41 b § 6 mom. och 58 § lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 700 euro,

7) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkring 870 euro,

8) beslut om fastställande av försäkringsvillkoren för lantbruksföretagarnas grupplivförsäkring 220 euro,

9) andra tillstånd och beslut som ministeriet meddelar på begäran av Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt 870 euro,

10) beslut i angelägenheter gällande undersökningstillstånd 200 euro, dock i fråga om ett lärdomsprov 75 euro,

11) beslut som gäller tillstånd att upprätthålla en adoptionsbyrå 740 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 130 euro,

12) beslut som gäller tillstånd att sköta internationell adoptionstjänst 740 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 130 euro,

13) beslut som gäller utländska adoptionstjänstorgan 240 euro, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 75 euro, och

14) del av examen som tillhör försäkringsmäklarexamen 100 euro.

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka inom tillsynen över arbetarskyddet uppbärs fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde finns uppräknade i bilaga 1.

Beslut om i vilka fall de till social- och hälsovårdsministeriet anknutna läkemedelsprisnämndens och gentekniknämndens samt den etiska kommitténs och medicinska forskningsetiska sektionens prestationer är avgiftsbelagda fattas separat.

De utgifter som uppstått till följd av ledningen och övervakningen av en penningspelssammanslutning debiteras hos penningspelssammanslutningen i enlighet med de kostnader som totalt förorsakats staten.

De kostnader som uppstått till följd av uppföljningen av och forskningen kring spelberoende uppbärs hos penningspelssammanslutningarna i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets förordning.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som social- och hälsovårdsministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till verksamheten vid ministeriet,

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning samt översättning och tolkning,

3) sökande av information på beställning ur register och databaser samt anslutning till databaser,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) användning av lokaler och anordningar samt ämbetsverks-, utbildnings- och kontorstjänster,

6) publikationer som helt eller delvis bekostats av ministeriet samt elektroniska data-produkter,

7) fotostatkopior och andra avskrifter,

8) publicering av meddelanden och tillkännagivanden i publikationer som ges ut av ministeriet samt

9) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Prissättning av prestationer enligt offentlighetslagen

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar social- och hälsovårdsministeriet med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning är i kraft från och med den 1 januari 2007 till och med den 31 december 2009.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 20 december 2005 om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift (1066/2005) till den del som gäller social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Redovisningschef
Arto Mynttinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGENS OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
Fasta avgifter
Tillstånd eller annan prestation som nämns i författningar Avgift/euro
1. Godkännande av utbildningsprogram för asbestrivningsarbete 200
2. Godkännande av examinator för examen gällande laddare 80
3. Fastställande av kompetenskrav för lyftanordningsinspektör 200
4. Godkännande av laseranläggningstyp 130
5. Godkännande av byggnadshisstyp 320
6. Godkännande av typ av elmateriel som används i sprängningsarbete 210
7. Godkännande av typ av annan anordning som används i sprängningsarbete 315
8. Kopia av kort för tornkransförare 25
Undantagslov
9. Märkning av asbest 520
10. Övriga undantagslov som nämns i författningar 360
Avgifter som bestäms från fall till fall
Konstaterande av kompetens gällande sakkunnigorgan eller sakkunnig

De avgifter som bestäms från fall till fall baserar sig på den tid som använts för arbetet.

Priset per arbetstimme är 38 euro för prestationer som arbetarskyddsavdelningen producerar. I avgifter ingår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen samt andelen i de gemensamma kostnaderna (4 euro per arbetstimme).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.