1190/2006

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen,

ändras i riksdagens arbetsordning av den 17 december 1999 (40/2000) 10 § 1 mom. 2 punkten, 13 § och rubriken för 17 § samt

fogas till 17 § ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1―5 mom. blir 2―6 mom., som följer:

10 §
Riksdagens företrädare i internationella organ

Riksdagen väljer inom sig


2) under valperiodens första riksmöte fem medlemmar och lika många ersättare till Finlands delegation i Europarådet, och


13 §
Bankfullmäktige och Finlands Banks revisorer

Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen inom sig nio bankfullmäktige för att övervaka Finlands Banks verksamhet och förvaltningen av de fonder som står under riksdagens garanti. Bankfullmäktige lämnar årligen en berättelse och vid behov särskilda berättelser till riksdagen. Under valperiodens första riksmöte väljer riksdagen revisorer för Finlands Bank på det sätt som bestäms särskilt. Revisorerna är samtidigt revisorer för de fonder som står under riksdagens garanti.

17 §
Tillsättande och konstituering av utskotten

Riksdagen tillsätter de permanenta utskotten omedelbart efter att den sammanträtt till valperiodens första riksmöte. Ett utskott kan på förslag av talmanskonferensen tillsättas på nytt efter att statsrådet har utnämnts efter ett riksdagsval.Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 22 mars 2007.

TKF 1/2006
GrUB 11/2006
RSk 43/2006

Helsingfors den 8 december 2006

På riksdagens vägnar


Paavo Lipponen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.