1183/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Jord- och skogsbruksministeriets beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter, är prestationer som uppräknas i bifogad avgiftstabell.

Jord- och skogsbruksministeriets prestationer, för vilka uppbärs avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (49 euro/timme), är

1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken,

2) godkännande av planerna för uppfyllande av fiskeriekonomiska kontroll- och åtgärdsförpliktelser som anknyter till tillstånd enligt vattenlagen och miljöskyddslagen, om inte tillståndshavaren är staten,

3) importlicens enligt 94 § i lagen om fiske, samt

4) tillstånd gällande spridning av växtskyddsmedel från luften.

2 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Jord- och skogsbruksministeriets prestationer som prissätts av ministeriet enligt företagsekonomiska grunder är

1) förhandsgodkännande som gäller byggande på gårdar,

2) tryckalster och annat informationsmaterial,

3) sakkunnig- och utbildningstjänster,

4) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra avskrifter med undantag av prestationer som avses i 2 mom., samt

5) övriga prestationer som grundar sig på beställning.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och den gäller till och med den 31 december 2009.

Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 december 2004 om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer (1266/2004).

Helsingfors den 14 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Bilaga

AVGIFTSTABELL
I Beslut euro
1) Tillstånd som gäller konstgjord förökning av djur
- insemination på en hemgård och seminationsverksamhet på en rävfarm 39
- annan konstgjord förökning av djur 55
2) Övriga beslut som enligt jaktlagen och jaktförordningen meddelas på ansökan än de som avses i 19 § och 41 § 2 mom. i lagen och i 25 § 3 mom. i förordningen 72
3) Tillstånd som avses i 33 § i lagen om samfällda skogar 360
II Intyg
Intyg över fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter med undantag av intyg som skrivs ut ur registret över fiskevårdsavgifter 15
Annat intyg som skrivs in i en handling eller som utfärdas separat 5

III Övervakning

I årlig övervakningsavgift för klassificering av slaktkroppar uppbärs en grundavgift av 1 860 euro samt en tilläggsavgift av 38 cent för slaktade och klassificerade nötkreatur och 2 cent för svin.

Övervakningsavgiften uppbärs två gånger om året på basis av rapporter som slakterierna skickar till jord- och skogsbruksministeriet. Grundavgiften uppbärs till halva beloppet i samband med vardera uppbörden.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.