1171/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Undervisningsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för undervisningsministeriet

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

upphävs i arbetsordningen av den 22 maj 2003 för undervisningsministeriet (380/2003) 42 § 3 punkten och 52 § 2 mom. samt

ändras 14 § 1 mom., 40 § 1 mom. 2 punkten, 41 § 1 mom. 2 punkten och 53 § 1 mom.,

av dem 53 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 647/2005, som följer:

14 §
Förvaltningsenheten

Förvaltningsenheten handlägger ärenden som gäller förvaltningen av ministeriet och dess förvaltningsområde samt personalen, om ärendet inte hör till en avdelnings ansvarsområde, tjänster inom ämbetsverket och dokumentförvaltning, personalutbildning, ministeriets lokaler, religionsfrihet, evangelisk-lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkosamfundet och andra religionssamfund, det allmänna begravningsväsendet, stupade, samordning av arbetsmarknadsfrågor inom ministeriet och förvaltningsområdet, beredskapsplanering samt övriga ärenden som inte hör till någon annan verksamhetsenhets ansvarsområde.


40 §
Ärenden som avgörs av chefen för en avdelning

Chefen för en avdelning avgör ärenden som gäller


2) användning och beviljande av anslag och fullmakter som anvisats avdelningens ansvarsområde eller ställts till dess förfogande samt anskaffningar och avtal inom ramen för dessa anslag och fullmakter, om inte ministern genom ett beslut som fogats till den interna budgeten har förbehållit sig dessa ärenden eller gett någon annan tjänsteman på avdelningen fullmakt att besluta om dem,


41 §
Ärenden som avgörs av chefen för en enhet vid en avdelning

Chefen för en enhet vid en avdelning avgör ärenden som gäller


2) fastställande av den årshyra som utgör grund för statsandel, betalning av statsandel och statsunderstöd för anläggningsprojekt samt återkrav av statsandel och statsunderstöd,


53 §
Grupper

Vid ministeriet finns följande tills vidare tillsatta grupper: gruppen för kommunal ekonomi och förvaltning, samarbetsgruppen för EU:s strukturfonder, gruppen för biblioteksförvaltning, lokalgruppen och gruppen för utveckling av den svenskspråkiga utbildningen och kulturen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Vid denna förordnings ikraftträdande överförs vid förvaltningsenheten anhängiga ärenden som gäller förvärv och besittning av fastighetsförmögenhet och som hör till ministeriet i egenskap av ämbetsverk som besitter fastighetsförmögenhet samt ärenden som gäller anläggningsprojekt och andra lokalprojekt till den avdelning vid ministeriet till vars ansvarsområde ärendet hör. Kyrkliga ärenden samt lokalprojekt som gäller lokaler som ministeriet disponerar behandlas fortfarande vid förvaltningsenheten.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Kanslichef
Harri Skog

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.