1165/2006

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

ändras i förordningen av den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992) 10 § 1 mom., 12―13 §, 16 § 1 mom., 18 § 2 mom., 35 § 1 mom., 54 § 1 mom. 3 punkten samt i 56 § 1 mom. det inledande stycket och 3 punkten,

av dem 12 och 13 § sådana de lyder i förordning 1046/2000, 35 § 1 mom. och 54 § 1 mom. 3 punkten sådana de lyder i förordning 1346/2001 samt i 56 § 1 mom. det inledande stycket och 3 punkten sådana de lyder i förordning 1303/1996, samt

fogas till förordningen en ny 43 §, i stället för den 43 § som upphävts genom sistnämnda förordning, som följer:

10 §

Huvudstaben leds av chefen för huvudstaben, som biträds av försvarsmaktens personalchef, försvarsmaktens operationschef och försvarsmaktens krigsekonomichef.


12 §

Vid huvudstaben finns en arméstab samt avdelningar och andra verksamhetsenheter.

Föreskrifter om de i 1 mom. avsedda verksamhetsenheternas uppgifter och organisation finns i huvudstabens arbetsordning.

13 §

Arméstaben leds av arméchefen.

16 §

Lagenligheten i försvarsmaktens interna verksamhet samt den militära rättsvården leds och övervakas av assessorn.


18 §

För chefen för huvudstaben föredrar försvarsmaktens personalchef, försvarsmaktens operationschef, försvarsmaktens krigsekonomichef, arméchefen, assessorn, fältbiskopen eller en annan tjänsteman som i arbetsordningen förordnats till föredragande de ärenden som hör till deras respektive verksamhetsområde.


35 §

Vid försvarsmakten finns

1) officerstjänster, till vilka hör tjänsterna som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, general, amiral, överste, kommodor, överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten, yngre officer och visstidstjänster för yngre officer, visstidstjänster för reservofficer samt institutofficerstjänster, till vilka hör grundtjänst för institutofficer och högre tjänst för institutofficer samt tjänster för underofficer och visstidstjänster för underofficer,


43 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna för underofficer och visstidstjänsterna för underofficer är fullgörande av värnplikt i vapentjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor.

54 §

Tjänstemännen förordnas till sina uppgifter av den utnämnande myndigheten, dock så att


3) innehavaren av en uppgift som motsvarar tjänsten som major, kommendörkapten, yngre officer, visstidstjänst för yngre officer, institutofficer, visstidstjänst för reservofficer, underofficer och visstidstjänst för underofficer samt specialofficer i överteknikers eller teknikers uppgift förordnas av den myndighet som avses i 50 § 2 mom. 6 punkten.


56 §

Avgångsåldern i militära tjänster är


3) i fråga om övriga tjänster som officer, specialofficer, militärpräst, institutofficer och underofficer 55 år, samtDenna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 43 § skall en person som, när denna förordning träder i kraft, tjänstgör i tjänst för innehavare av militär specialtjänst eller visstidstjänst för innehavare av militär specialtjänst övergå till tjänst för underofficer eller visstidstjänst för underofficer, även om han eller hon inte har fullgjort värnplikt i vapentjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 56 § 1 mom. 3 punkten tillämpas på avgångsåldern för en underofficer 3 och 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i förordningen om ändring av förordningen om försvarsmakten (1032/1994), om underofficeren har varit värvad vid försvarsmakten den 31 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2006

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Regeringsråd, som lagstiftningschef
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.