1159/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av 8 § i lagen om utlänningsregistret

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 8 § 1 mom. i lagen av den 19 december 1997 om utlänningsregistret (1270/1997), sådant det lyder delvis ändrat i lag 305/2004, en ny 4 punkt i stället för den 4 punkt som upphävts genom sistnämnda lag, som följer:

8 §
Externa datakällor

Den registeransvarige har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för utlänningsregistret få sådan information som är nödvändig för utförande av de uppgifter som föreskrivs för den i lag enligt följande:


4) av förläggningarna uppgifter enligt 105 a § i utlänningslagen vilka gäller födelsedatum för en minderårig asylsökande utan vårdnadshavare, hans eller hennes familjemedlemmar och deras vistelseort,Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

RP 31/2006
FvUB 21/2006
RSv 150/2006
Rådets direktiv 2003/9/EG; EGT nr L 31, 6.2.2003, s. 18 och 2004/83/EG; EGT nr L 304, 30.9.2004, s. 12

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.