1156/2006

Given i Helsingfors den 7 december 2006

Undervisningsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid förvaltningsnämnden för Sveaborg

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 3 § i lagen av den 23 december 1988 om förvaltningsnämnden för Sveaborg (1145/1988), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 348/1994 och det sistnämnda i lag 1079/2001:

1 §

De övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka förvaltningsnämnden för Sveaborg prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) beställda konsultations- och sakkunnigtjänster,

2) överlåtelse till utomstående av bostadslägenheter, lokaler, områden och utrustning,

3) publikationer och andra trycksaker avsedda för försäljning,

4) fotokopior och andra kopior,

5) andra beställda prestationer.

För bostadslägenheter och lokaler kan dock tas ut en hyra som motsvarar gällande gängse prisnivå.

2 §

Förvaltningsnämnden för Sveaborg beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till den 31 december 2009.

Helsingfors den 7 december 2006

Kulturminister
Tanja Saarela

Regeringsråd
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.