1154/2006

Given i Helsingfors den 14 december 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 juni 2000 om utveckling av landsbygden (609/2000) 1 § 2 mom., det inledande stycket i 57 § 1 mom., 57 § 3 mom., det inledande stycket i 85 § 3 mom., 85 § 4 mom. samt 87 och 87 a §,

av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i statsrådets förordning 356/2002, det inledande stycket i 57 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 712/2001, 57 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 29/2002, det inledande stycket i 85 § 3 mom. samt 85 § 4 mom. sådana de lyder i förordning 428/2005 och 87 och 87 a § sådana de lyder i förordning 81/2005, samt

fogas till 57 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 712/2001, en ny 4 a-punkt, till 57 §, sådan den lyder i nämnda förordning 712/2001 och i förordningarna 29/2002 och 428/2005, ett nytt 4 mom. och till 85 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 428/2005, ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

På vattentillgångsprojekt tillämpas denna förordning till den del stöd inte kan beviljas enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) eller statsrådets förordning om stödjande av vattendragsåtgärder (651/2001). Denna förordning tillämpas dock när det är fråga om ett fastighetsbestämt, för två eller flera fastigheter gemensamt projekt för vattentjänster på ett landsbygdsområde, samhällenas mindre projekt för vattentjänster eller ett projekt för vattentjänster som gagnar ett gränsöverskridande samarbete vid genomförandet av gemenskapsinitiativprogrammet INTERREG III.


57 §
Stödets maximibelopp

Stöd får beviljas till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna:


4 a) för kostnader för vattentillgångsprojekt, som genomförs på ett område som omfattas av mål 1-programmet för Östra Finland;


För investeringar enligt 56 § som ingår i utvecklingsprojekt som avses i 52 § 2 mom. 1―4 och 5 punkten samt för utvecklingsprojekt som avses i 52 § 2 mom. 6 punkten får stöd beviljas till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd för vattentillgångsprojekt enligt 1 mom. 4 a-punkten kan beviljas till högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna endast om den berörda kommunen eller samkommunen eller, då projektet genomförs på ett försöksområde enligt 2 § i lagen om förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003), landskapsfullmäktige, har förbundit sig att betala den andel av projektets kostnader som inte kan finansieras med medel från Europeiska gemenskapen och att iaktta vad som i Europeiska gemenskapens lagstiftning, finansieringslagen och med stöd av den föreskrivs om användningen av dessa medel vad gäller beviljande, betalning, övervakning och uppföljning av stödet. Om projektet genomförs på ett försöksområde enligt 2 § i lagen om förvaltningsförsök i Kajanaland (343/2003), skall dessutom de villkor och grunder som landskapsfullmäktige fastställer med stöd av 11 § 3 mom. i lagen beaktas.

85 §
Tiden för ansökan om utbetalning

Om bidrag beviljas av medel som anvisats för verkställigheten av ett program för åtgärder eller projekt som avses i 7–9 kap. eller för sådana investeringar enligt 26 eller 27 § som gäller förädling på första stadiet av jordbruksprodukter eller annan företagsverksamhet såsom jordbruk, får bidraget eller en del därav inte betalas efter följande föreskrivna dagar:


Utöver vad som genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 64 § 2 mom. i finansieringslagen bestäms om ansökan om utbetalning av bidrag, skall en ansökan om utbetalning av bidrag som avses i 3 mom. tillställas den som betalar ut bidraget på så sätt att den inkommer till den utbetalande myndigheten också inom den tidsfrist som anges för programmet i fråga.

Med avvikelse från 3 mom. betalas det delfinansierade investeringsstöd som avses i 26 § och som beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond inom mål 1-program, i sin helhet med nationella medel, om ansökan om utbetalning av stöd blir anhängig den 1 juli 2008 eller därefter. Det som delfinansiering beviljade startstödet till unga jordbrukare betalas i sin helhet av nationella medel den 1 september 2008.

87 §
Betalning av startstöd till unga jordbrukare

Den i 42 § 1 och 3 mom. avsedda bidragsdelen i startstödet till unga jordbrukare betalas utan särskild ansökan i tre årliga rater. Den första bidragsraten betalas den sista mars eller den sista oktober efter det att stödet beviljats. Den andra raten betalas ett år efter betalningen av den första raten och den tredje raten ett år efter betalningen av den andra raten.

Om 25 000 euro har beviljats i bidrag med stöd av 42 § 1 mom., betalas bidraget i tre årliga rater, av vilka den första är 10 000 euro och de två följande 7 500 euro. För betalning av den första raten förutsätts att villkoren för beviljande och utbetalning av stödet är uppfyllda, med undantag av utbildningskravet. För betalning av den tredje raten förutsätts att en utredning har presenterats över att utbildningskravet är uppfyllt.

Om 30 000 euro har beviljats i bidrag med stöd av 42 § 3 mom., är den första bidragsraten 12 000 euro och de två följande 9 000 euro. För betalning av den första raten förutsätts att villkoren för beviljande och utbetalning av stödet är uppfyllda, med undantag av kraven på utbildning och storleksenheter. För betalning av den tredje raten förutsätts att godtagbara utredningar har presenterats även över utbildning och storleksenheter. Om stödtagaren inom utsatt tid har presenterat godtagbar utredning över att utbildningskravet är uppfyllt, men inte kraven gällande storleksenheter, är den tredje bidragsraten 4 000 euro och som räntestöd för ett beviljat lån får användas högst 25 000 euro.

Om det i stöd har beviljats 25 000 euro enligt 42 § 1 mom. och tilläggsstöd om 25 000 euro enligt 42 § 5 mom., betalas den förstnämnda bidragsdelen i enlighet med vad som föreskrivs i 2 mom. och tilläggsstödet i tre rater. Den första raten om 8 500 euro av tilläggsstödet betalas ett år, den andra raten om 8 500 euro två år och den tredje raten om 8 000 euro tre år efter det att den sista raten av startstödet enligt 42 § 1 mom. betalades. För betalning av den första raten av tilläggsstödet förutsätts att stödtagaren har presenterat en utredning över att kravet på storleksenheter är uppfyllt.

Om det i startstöd har beviljats 30 000 euro enligt 42 § 3 mom. och tilläggsstöd om 25 000 euro enligt 42 § 5 mom., betalas den förstnämnda bidragsdelen i enlighet med vad som föreskrivs i 3 mom. och tilläggsstödet i tre rater. Den första raten om 8 500 euro av tilläggsstödet betalas ett år, den andra raten om 8 500 euro två år och den tredje raten om 8 000 euro tre år efter att den sista raten av startstödet enligt 42 § 3 mom. betalades. Om godtagbar utredning över utnyttjandet av rådgivningstjänster inte har presenterats inom utsatt tid, är den tredje raten av tilläggsstödet ändå 3 000 euro.

Stödet börjar betalas i enlighet med 1 mom. endast om villkoren för utbetalning av stödet är uppfyllda med de undantag som anges i 2–5 mom. Utredningen om att villkoren är uppfyllda skall tillställas den som beviljar stödet inom två månader innan tidsfristen för betalning av bidraget går ut. Utredningen om att kraven på storleksenheter är uppfyllda skall dock lämnas in inom två månader efter att den tidsfrist för uppfyllande av nämnda krav som anges i 42 § 3 mom. har gått ut. Vad som i 85 § 2 mom. föreskrivs om förlängning av ansökningstiden för utbetalning av stöd tillämpas på inlämnandet av utredningar som nämns ovan och i 7 mom. På grundval av godkända utredningar betalas den tredje raten vid den regelrätta betalningstidpunkt som först följer efter inlämnandet av godtagbara utredningar inom utsatt tid.

Företagaren skall presentera en utredning om utnyttjandet av de rådgivningstjänster som avses i 42 § 4 mom. till den arbetskrafts- och näringscentral som beviljat stödet en gång om året under de tre första hela kalenderåren efter etableringen, senast före utgången av juni det år som följer på respektive kalenderår.

87 a §
Säkerställande av beloppet för räntestöd i anslutning till startstöd till unga jordbrukare

Om en ung jordbrukare som har beviljats räntestöd som avses i 42 § 3 mom. till ett belopp av 30 000 euro inte inom två månader från det att tidsfristen som bestäms i nämnda 3 mom. utgått har visat att det villkor som avses i momentet har uppfyllts inom den utsatta tiden och likaså inom två månader inte har visat att det villkor som avses i 4 mom. har uppfyllts inom tidsfristen som bestäms i momentet, betalas i räntestöd endast 25 000 euro.

Arbetskrafts- och näringscentralen skall anmäla det slutgiltiga beloppet av räntestöd till kreditinstitutet och stödtagaren inom tre månader från det att tidsfristen enligt 42 § 4 mom. har gått ut.


Denna förordning träder i kraft den 20 december 2006.

Bestämmelserna i 57 § 1 mom. 4 a-punkten och 4 mom. i denna förordning tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som blir anhängiga efter det att förordningen har trätt i kraft.

Det inledande stycket i 85 § 3 mom. samt 85 § 4 och 5 mom. i förordningen tillämpas på sådana ansökningar om utbetalning som gäller stöd som beviljats den 1 januari 2001 eller därefter.

Förordningens 87 och 87 a § tillämpas också på ansökningar om beviljande av stöd som är anhängiga när denna förordning träder i kraft, samt på sådana beslut om beviljande av stöd som givits om ansökningar som anhängiggjorts den 7 april 2004 eller därefter och för vilka utbetalningen av det bidrag eller räntestöd som beviljats inte är avklarad.

Helsingfors den 14 december 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.