1138/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om mervärdesbeskattning i vissa fall av varor som införs från republiken Bulgarien och från Rumänien

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

På en vara som införts i gemenskapen på sådant sätt som avses i mervärdesskattelagen (1501/1993) och hänförts till ett sådant förfarande som avses i 86 a § 3 mom. i mervärdesskattelagen innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde då varan hänfördes till förfarandet under den tid varan med stöd av de ovan nämnda bestämmelserna omfattas av förfarandet. Efter att förfarandet upphört tillämpas mervärdesskattelagens bestämmelser om import av varor. Detta förutsätter att varan innan den hänfördes till förfarandet har varit i fri omsättning i republiken Bulgarien eller i Rumänien.

2 §

På en vara som hänförts till ett transitförfarande innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde då varan hänfördes till förfarandet under den tid varan med stöd av de ovan nämnda bestämmelserna omfattas av transitförfarandet. Efter att förfarandet upphört tillämpas mervärdesskattelagens bestämmelser om import av varor. Detta förutsätter att varan innan den hänfördes till transitförfarandet har varit i fri omsättning i republiken Bulgarien eller i Rumänien och att varan hänfördes till förfarandet före denna lags ikraftträdande, på grund av att varan sålts av en näringsidkare i den stat där förfarandet vidtogs.

3 §

Mervärdesskattelagens bestämmelser om import av varor tillämpas från och med denna lags ikraftträdande även på bruket av en vara i Finland, om

1) varan innan lagen träder i kraft har sålts till en användare i republiken Bulgarien eller i Rumänien,

2) försäljningen i den stat där varan sålts har befriats eller kunnat befrias från skatt på grundval av bestämmelserna om försäljning utomlands, och

3) varan inte har importerats före denna lags ikraftträdande.

4 §

Import enligt 1 och 2 § sker i Finland om det förfarande som avses i lagrummen upphör i Finland.

5 §

För import av en vara betalas inte skatt i sådana fall som avses i 1―3 § om varan transporteras eller sänds utanför Europeiska gemenskapen.

6 §

För import av en vara betalas inte skatt då temporär import upphör, om någon annan vara än ett transportmedel sänds eller transporteras tillbaka till exportören i den stat varifrån varan temporärt har importerats.

7 §

För import av ett transportmedel som helt tullfritt temporärt importerats i gemenskapen innan denna lag trätt i kraft betalas inte skatt, om

1) transportmedlet har förvärvats i republiken Bulgarien eller i Rumänien eller importerats till republiken Bulgarien eller till Rumänien i enlighet med de allmänna beskattningsbestämmelserna och exporten av transportmedlet inte har varit skattefri eller berättigat till skatteåterbäring,

2) transportmedlet första gången har tagits i bruk före den 1 januari 1999, eller

3) beloppet av den skatt som skall betalas för importen av transportmedlet är ringa.

8 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 212/2006
FiUB 30/2006
RSv 181/2006
Rådets direktiv 2006/112/EG; EUT nr L 347, 11.12.2006, s. 1, (rådets direktiv 2006/98/EG; EUT -)

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.