1123/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 83 b § 2 mom. 7 och 8 punkten samt 6―8 mom., sådana de lyder i lag 392/2006, samt

ändras 83 § 8 mom. och 83 c―83 e §,

sådana de lyder, 83 § 8 mom. och 83 c § i nämnda lag 392/2006, 83 d § i lag 1322/1997 samt 83 e § i sistnämnda lag och i lag 84/1999, samt

fogas till 79 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 84/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

79 §

Vid beräkning av det premieansvar som avses i 2 mom. skall som en post som utökar eller minskar premieansvaret beaktas beloppet av det i 168 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) avsedda tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen.

83 §

En pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet skall täcka ansvarsskulden enligt 79 §, skulden för ansvarsfördelningen enligt 183 § i lagen om pension för arbetstagare, skulden för ansvarsfördelningen enligt 10 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (468/1969) samt skulden till följd av försäkringspremier så som bestäms i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006).


83 c §

Den solvensgräns som gäller pensionskassans verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare fastställs så att den riskteoretiskt motsvarar behovet av verksamhetskapital för ett år, med beaktande av hur de placeringar som avser denna verksamhet fördelar sig mellan olika tillgångsslag. Närmare bestämmelser om beräkning av solvensgränsen finns i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden.

Minimibeloppet av det verksamhetskapital som avses i 83 b § är en tredjedel av solvensgränsen.

83 d §

Pensionskassan skall överföra det årliga resultatet av placeringsverksamheten till det tilläggsförsäkringsansvar som avses i 79 § 2 mom. Efter överföringen av resultatet av placeringsverksamheten kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas eller upplösas genom försäkringspremier så som bestäms i 2―6 mom. i denna paragraf.

Tilläggsförsäkringsansvaret kan utökas genom försäkringspremier upp till det fyrdubbla beloppet av solvensgränsen i 83 c § 1 mom. (verksamhetskapitalets maximibelopp).

Tilläggsförsäkringsansvaret kan upplösas för nedsättning av försäkringspremierna så att verksamhetskapitalet efter upplösningen överskrider solvensgränsen minst en och en halv gång.

Om verksamhetskapitalet efter tillämpningen av 1 och 3 mom. överskrider solvensgränsen högst en och en halv gång och uppgår till minst samma belopp som solvensgränsen, kan tilläggsförsäkringsansvaret upplösas för nedsättning av försäkringspremierna i motsvarande grad som arbetspensionsförsäkringsbolagen med stöd av 169 § i lagen om pension för arbetstagare kan bevilja nedsatta försäkringspremier på grundval av sin placeringsverksamhet. Grunderna för upplösningen ingår i de grunder för beräkning av pensionsansvaret som fastställts med stöd av 166 § i lagen om pension för arbetstagare.

Om verksamhetskapitalet underskrider solvensgränsen, får tilläggsförsäkringsansvaret inte upplösas för nedsättning av försäkringspremierna. Om solvensen inte kan stärkas på något annat sätt, skall tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom försäkringspremier. Om verksamhetskapitalet dock underskrider solvensgränsen efter en överföring av förluster i placeringsverksamheten enligt 1 mom., skall tilläggsförsäkringsansvaret utökas genom försäkringspremier så att det når upp till solvensgränsen.

Om verksamhetskapitalet för andra året i följd överskrider verksamhetskapitalets maximibelopp, skall tilläggsförsäkringsansvaret upplösas för nedsättning av försäkringspremierna så att verksamhetskapitalet inte överskrider maximibeloppet. Om överskridningen av verksamhetskapitalets maximibelopp kan betraktas som bestående, skall pensionskassan organisera sin verksamhet så att verksamhetskapitalet underskrider maximibeloppet.

83 e §

Pensionskassans styrelse skall som en del av placeringsplanen fastställa en riskhanteringsplan för fem år, vilken gäller användningen av försäkringspremier för att stödja solvensen. När solvensen försvagas får behovet att höja försäkringspremierna inte bli så stort att delägarens betalningsförmåga äventyras. Planen skall tillställas Försäkringsinspektionen. Pensionskassan skall göra upp en ny plan om Försäkringsinspektionen anser att det inte går att genomföra riskhanteringsplanen. Pensionskassans styrelse skall tillämpa planen när den fastställer den årliga nivån på försäkringspremierna.

Om verksamhetskapitalet underskrider den solvensgräns som bestäms enligt 83 c § 1 mom., skall pensionskassan utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionskassan. Planen för återställande av en sund finansiell ställning skall visa att pensionskassans verksamhetskapital genom en ökning av försäkringspremierna eller på något annat sätt inom ett år, eller av särskilda skäl med tillstånd av Försäkringsinspektionen inom högst två år, överskrider solvensgränsen.

Om verksamhetskapitalet underskrider minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt 83 c § 2 mom., skall pensionskassan utan dröjsmål för godkännande tillställa Försäkringsinspektionen en plan för kortfristig finansiering. Finansieringsplanen skall visa att pensionskassans verksamhetskapital genom en ökning av försäkringspremierna eller på något annat sätt inom tre månader överskrider minimibeloppet av verksamhetskapitalet. Om de åtgärder som anges i finansieringsplanen inte har vidtagits inom denna tid, kan Försäkringsinspektionen av synnerligen vägande skäl förlänga tiden med högst tre månader.

Försäkringsinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om uppgörandet och inlämnandet av de planer som avses i 1―3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Pensionskassorna får tillämpa 83 b § 2 mom. 7 punkten, vilken upphävts genom denna lag, till och med den 31 december 2010.

RP 77/2006
ShUB 31/2006
RSv 152/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.