1116/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 47 k §, sådan den lyder i lag 391/2006,

ändras 47 § 2 mom., 47 l § och det inledande stycket i 47 m § 1 mom., av dem 47 l § och det inledande stycket i 47 m § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, och

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Bestämmelserna i 46 § 2 och 4―10 mom. samt 46 a och 47 b―47 j § tillämpas inte på en B-pensionsstiftelse och inte heller på en AB-pensionsstiftelses B-avdelning. Lagens 46 § 3 mom. tillämpas på en B-pensionsstiftelse och på en AB-pensionsstiftelses B-avdelning bara när pensionsansvaret beräknas.

47 §

På täckande av det pensionsansvar som avses i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt vad 46 § 2―6 mom. föreskriver om täckning av pensionsansvarets bruttobelopp. Bestämmelsen om fordringar på den ansvarsfördelning som avses i 5 mom. 8 punkten i nämnda paragraf skall dock inte tillämpas. Av täckningen skall 75 procent utgöras av sådana tillgångar och förbindelser som avses i 46 § 3 mom.


47 l §

Bestämmelserna i 47 b―47 j § tillämpas vid täckandet av 75 procent av en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar enligt 47 § 2 mom.

47 m §

En annan del än den del av täckningen för en A-pensionsstiftelses och en AB-pensionsstiftelses A-avdelnings pensionsansvar som avses i 47 § 2 mom. tredje meningen får förutom vad som föreskrivs i 47 b―47 j § utgöras avDenna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 79/2006
ShUB 30/2006
RSv 155/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.