1115/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 2 § 1 mom. och 83 f § 1 mom.,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag 392/2006 och 83 f § 1 mom. i lag 84/1999, som följer:

2 §

Denna lag skall tillämpas på försäkringskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006), lagen om pension för företagare (468/1969), sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller lagen om rehabiliteringspenning (611/1991), om inte något annat följer av de nämnda lagarna. Bestämmelserna i 83 § 1 och 2, 4―7 samt 9 och 10 mom., 83 f § 3 mom. och 83 g―83 r § i denna lag gäller dock inte en pensionskassas verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare. Lagens 83 § 3 mom. gäller verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare bara när ansvarsskulden beräknas. En och samma försäkringskassa får inte bedriva både verksamhet som avses i sjukförsäkringslagen och pensionsförsäkringsverksamhet.


83 f §

Styrelsen för en försäkringskassa som avses i 83 § 1 mom. i denna lag och för en pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkring skall göra upp en plan för placeringen av kassans tillgångar (placeringsplan). Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringsplanen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 79/2006
ShUB 30/2006
RSv 155/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.