1102/2006

Given i Helsingfors den 8 december 2006

Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 13 § 4 mom., sådant det lyder i lag 724/2004, som följer:

13 §
De enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning

En kommuns skogspost beräknas utgående från de bruttorotprisinkomster som räknats ut per skogscentral och som fördelas på de enskilda kommunerna i förhållande till skogsmarksarealen inom kommunernas områden, men i denna grund inräknas inte de naturskyddsområden som avses i detta moment och som är en del av kommunens skogsområde. I denna grund inräknas även de uppskattade uteblivna rotprisinkomsterna för skogsmark inom lagstadgade naturskyddsområden samt för skogsmark på statens mark som omfattas av skyddsprogrammet för gamla skogar och för skogsmark på privat mark som den 1 januari 1998 varit inom området av samfällda skogar i Kuusamo. De uppskattade uteblivna inkomsterna beaktas dock endast när arealen av skogsmarkerna i fråga är minst 1 000 hektar i Lapplands län, 500 hektar i Uleåborgs län och 300 hektar i övriga delar av landet. De uteblivna rotprisinkomsterna fastställs årligen så att antalet hektar skogsmark inom skyddsområden multipliceras med den genomsnittliga årliga avkastning av skog som fastställts i enlighet med 7 § 2 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005). Skogsskatteandelen ökad med den samfundsskatt som Forststyrelsen debiterats delas upp i skogsposter för de enskilda kommunerna i förhållande till kommunernas på detta sätt uträknade kalkyleringsposter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Lagen tillämpas första gången vid beräkningen av utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2007.

RP 209/2006
FiUB 28/2006
RSv 177/2006

Helsingfors den 8 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.