1084/2006

Given i Helsingfors den 30 november 2006

Statsrådets förordning om ändring av 21 och 25 § i statsrådets förordningen om godkännande av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 december 2002 om godkännande av fordon (1244/2002) 21 § 3 mom. och 25 § d punkten, av dem 25 § d punkten, sådan den lyder i förordning 790/2005, samt

fogas till 21 §, sådan den lyder delvis i förordning 1119/2003, ett nytt 4 mom. i stället för det 4 mom. som upphävts genom nämnda förordning och till paragrafen ett nytt 6 mom. som följer:

21 §
Utförande av registreringsbesiktning

3. Vid registreringsbesiktning av ett som begagnat från utlandet infört, tidigare registrerat fordon, anses följande visa att fordonet uppfyller kraven:

a) intyg över överensstämmelse,

b) då det gäller ett från en annan EES-stat eller landskapet Åland infört fordon som beviljats EG-typgodkännande, fordonets typgodkännandenummer och registreringsintyg från det land där det tidigare registrerats, dock inte ett tillfälligt registreringsintyg, eller

c) då det gäller ett från en annan EES-stat eller landskapet Åland infört enskilt exemplar av ett fordon som tidigare registrerats i kategori M1, N1 eller L, registreringsintyget från det land där det tidigare registrerats, dock inte ett tillfälligt registreringsintyg samt annan utredning om överensstämmelse till den del överensstämmelsen inte framgår av registreringsintyget.

4. I 3 mom. avsedda fallet fordonets identifieringsuppgifter och övriga uppgifter som skall antecknas i registret kontrolleras endast till den del de inte framgår av nämnda intyg som avses i mom.


6. Har fordonet ändrats innan det registrerats i Finland tillämpas kraven i 3 mom. inte till ändringarna. Till ändringarna tillämpas de föreskrifterna som gäller ändringsbesiktning i 4 kap.

25 §
Ändringsbesiktningsskyldighet

Som sådana temporära eller smärre ändringar som avses i 61 § 2 mom. fordonslagen och som inte förutsätter ändringsbesiktning anses ändringar av mindre omfattning än


d) att antalet platser i fordonet ändras; att antalet sittplatser i ett fordon av kategori L3e som tagits i bruk före den 17 juni 2003 ändras samt att en traktor som är försedd med en täckt förarhytt utrustas med ett säte för transport av barn anses dock vara sådana smärre ändringar som inte förutsätter ändringsbesiktning,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 30 november 2006

Minister
Leena Luhtanen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.