1076/2006

Given i Helsingfors den 22 november 2006

Kommunikationsministeriets förordning om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 6 § i lagen av den 29 december 2005 om Luftfartsförvaltningen (1248/2005), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Luftfartsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem samt om de avgifter som tas ut för de offentligrättsliga prestationerna.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är prestationer enligt avgiftstabellen i bilagan till förordningen för vilka Luftfartsförvaltningen tar ut avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan.

Då en åtgärd som hänför sig till prestationen utförs utomlands på begäran av sökanden, tas utöver den avgift som avses i 1 mom. dessutom ut ersättning för utgifter i form av resekostnader, dagtraktamenten och logikostnader.

3 §
Vissa offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

För övervaknings- eller inspektionsverksamhet i anslutning till flygverksamhet, utbildning, flygtrafiktjänst, flygplatser, flyghinder, luftfartygsunderhåll, typ- eller modifieringsgodkännande av luftfartyg eller flygmaterieltillverkning, som utförs på uppdrag eller baserar sig på ett avtal som binder Luftfartsförvaltningen, tas ut ersättning för direkta av prestationen orsakade arbets- och verktygskostnader samt rese-, dagtraktaments- och logikostnader liksom även eventuella andra direkta kostnader. Den avgift som tas ut för prestationen är dock minst 150 euro.

4 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda övriga prestationer som Luftfartsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) tryckalster och övrigt informationsmaterial med undantag för material som produceras för främjande av medvetenheten om flygsäkerheten,

2) fotostatkopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar och andra avskrifter,

3) övriga prestationer som Luftfartsförvaltningen utför på uppdrag.

Luftfartsförvaltningen beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

5 §
Avgiftsfria prestationer eller prestationer som producerats till ett lägre pris än självkostnadspris

Avgiftsfria är

1) prestationer som enligt bifogad avgiftstabell är avgiftsfria,

2) rampinspektioner som avses i 4 kap. i luftfartslagen och intyg som utfärdats med anledning av dem,

3) tillstånd som avses i 73―75 § i luftfartslagen,

4) godkännanden och tillträdesrätter som hänför sig till tryggandet av den civila luftfarten och som ingår i 11 kap. i luftfartslagen och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten,

5) kontrollflygares och luftfartsläkares befogenheter,

6) tryckalster och informationsmaterial som har producerats för främjande av medvetenheten om flygsäkerheten.

För omfattande tryckalster och informationsmaterial som producerats för främjande av medvetenheten om flygsäkerheten kan emellertid tas ut en avgift som inte får överstiga självkostnadspriset.

6 §
Förskottsbetalningar

När en ansökan om tillstånd eller godkännande lämnas in skall den sökande i förskott betala 50 procent av den avgift som tas ut av sökanden för tillstånd eller godkännande. Förskottsbetalningen gäller inte tillstånd eller godkännande för vilket den avgift som tas ut är under 10 000 euro. Den del som överstiger förskottsbetalningen tas ut då beslutet tillställs sökanden.

Om en ansökan som avses i 1 mom. återtas eller inte kompletteras eller om ansökan avslås återbärs sökanden den del av den i förskott betalda avgiften som överstiger den arbetsinsats som gjorts för ansökan.

Från avgiften för en prestation som gäller ett ärende som en domstol på grund av besvär återförvisat för behandling avdras det belopp som tagits ut för Luftfartsverkets eller Luftfartsförvaltningens tidigare beslut i ärendet.

7 §
Särskilda bestämmelser om avgifter som tas ut för tillstånd och godkännanden

När ett tillstånd eller godkännande beviljas för en kortare tid än ett år tas ut en på basis av avgiftstabellen beräknad avgift för varje hel period om 30 dagar som ingår i certifikatperioden.

Denna bestämmelse tillämpas inte på ett tillstånd eller godkännande av engångsnatur.

8 §
Befrielse från avgift

Luftfartsförvaltningen kan på ansökan befria ägaren, innehavaren eller operatören av ett luftfartyg från avgiften för luftvärdighetsövervakning om luftfartyget inte används eller har använts i flygverksamhet under ett helt kalenderår. Ansökan om befrielse från en övervakningsavgift för luftvärdighet som redan har betalats skall lämnas till Luftfartsförvaltningen senast två månader efter utgången av det kalenderår under vilket avgiften har betalats.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till utgången av 2008.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tas avgiften ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 november 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Mikael Nyberg

Bilaga

Avgiftstabell

avgift årsavgift
1. Tillstånd och godkännanden för flygverksamhet
1.1 Operativ licens (OL)
Flygplan med MTOW högst 5700 kg 1 500 1 000
Flygplan med MTOW över 5700 kg men högst 25000 kg 3 000 2 000
Flygplan med MTOW över 25000 kg 6 000 4 000
1.2 Drifttillstånd (AOC enligt JAR-OPS) inkl. godkännande av företagets OM- och QM-handböcker (t.ex. minimiutrustningslista) och godkännanden av OM/QM-förändringar
1–10 luftfartyg i tillståndet
Flygplan med MTOW högst 1000 kg 3 000 2 000
Flygplan med MTOW över 1000 kg men högst 2700 kg / helikoptrar högst 1000 kg 7 500 5 000
Flygplan med MTOW över 2700 kg men högst 5700 kg / helikoptrar över 1000 kg men högst 3175 kg 15 000 10 000
Flygplan med MTOW över 5700 kg men högst 12000 kg / helikoptrar över 3175 kg 22 500 15 000
Flygplan med MTOW över 12000 kg men högst 25000 kg 30 000 20 000
Flygplan med MTOW över 25000 kg men högst 50000 kg 37 500 25 000
Flygplan med MTOW över 50000 kg 42 000 28 000
11–50 luftfartyg i tillståndet
Flygplan med MTOW högst 1000 kg 6 000 4 000
Flygplan med MTOW över 1000 kg men högst 2700 kg / helikoptrar högst 1000 kg 15 000 10 000
Flygplan med MTOW över 2700 kg men högst 5700 kg / helikoptrar över 1000 kg men högst 3175 kg 30 000 20 000
Flygplan med MTOW över 5700 kg men högst 12000 kg / helikoptrar över 3175 kg 45 000 30 000
Flygplan med MTOW över 12000 kg men högst 25000 kg 60 000 40 000
Flygplan med MTOW över 25000 kg men högst 50000 kg 75 000 50 000
Flygplan med MTOW över 50000 kg 84 000 56 000
Mer än 50 luftfartyg i tillståndet
Flygplan med MTOW högst 1000 kg 12 000 8 000
Flygplan med MTOW över 1000 kg men högst 2700 kg / helikoptrar högst 1000 kg 30 000 20 000
Flygplan med MTOW över 2700 kg men högst 5700 kg / helikoptrar över 1000 kg men högst 3175 kg 60 000 40 000
Flygplan med MTOW över 5700 kg men högst 12000 kg / helikoptrar över 3175 kg 90 000 60 000
Flygplan med MTOW över 12000 kg men högst 25000 kg 120 000 80 000
Flygplan med MTOW över 25000 kg men högst 50000 kg 150 000 100 000
Flygplan med MTOW över 50000 kg 168 000 112 000
1.3 Nationellt drifttillstånd (AOC enligt OPS M3-1) eller bruksflygtillstånd (76 § i luftfartslagen och OPS M1-23), inkl. godkännande av anvisningar som krävs av företaget (t.ex. minimiutrustningslista) samt förändringar i dem
1–10 luftfartyg i tillståndet
Flygplan med MTOW över 1000 kg; också alla luftskepp och varmluftsballonger 750 500
Flygplan med MTOW över 1000 kg men högst 2700 kg / helikoptrar högst 1000 kg 1 500 1 000
Flygplan med MTOW över 2700 kg men högst 5700 kg / helikoptrar över 1000 kg men högst 3175 kg 2 500 1 500
Flygplan med MTOW över 5700 kg men högst 12000 kg / helikoptrar över 3175 kg 5 000 3 000
Flygplan med MTOW över 12000 kg men högst 25000 kg 7 500 4 500
Flygplan med MTOW över 25000 kg men högst 50000 kg 10 000 6 500
Flygplan med MTOW över 50000 kg 12 500 8 500
Mer än 10 luftfartyg i tillståndet
Flygplan med MTOW över 1000 kg; också alla luftskepp och varmluftsballonger 1 500 1 000
Flygplan med MTOW över 1000 kg men högst 2700 kg / helikoptrar högst 1000 kg 3 000 2 000
Flygplan med MTOW över 2700 kg men högst 5700 kg / helikoptrar över 1000 kg men högst 3175 kg 5 000 3 000
Flygplan med MTOW över 5700 kg men högst 12000 kg / helikoptrar över 3175 kg 10 000 6 000
Flygplan med MTOW över 12000 kg men högst 25000 kg 15 000 9 000
Flygplan med MTOW över 25000 kg men högst 50000 kg 20 000 13 000
Flygplan med MTOW över 50000 kg 25 000 17 000
1.4 Ändring av drifttillstånd eller bruksflygtillstånd (avlägsnande av uppgifter om luftfartyg, person eller verksamhetsform är avgiftsfritt)
Flygplan med MTOW över 1000 kg; också alla luftskepp och varmluftsballonger 250
Flygplan med MTOW över 1000 kg men högst 2700 kg / helikoptrar högst 1000 kg 300
Flygplan med MTOW över 2700 kg men högst 5700 kg / helikoptrar över 1000 kg men högst 3175 kg 500
Flygplan med MTOW över 5700 kg men högst 12000 kg / helikoptrar över 3175 kg 1 000
Flygplan med MTOW över 12000 kg men högst 25000 kg 1 500
Flygplan med MTOW över 25000 kg men högst 50000 kg 2 000
Flygplan med MTOW över 50000 kg 2 500
1.5 Separata godkännanden enligt JAR-OPS (då AOC-innehavaren för första gången beviljas godkännandet, separat för varje luftfartygstyp)
LVTO (RVR/Vis<150 m), CAT II, IIIA, IIIB, IIIC [1] 2 600
RVSM [1] 2 600
MNPS, B-RNAV, P-RNAV, RNAV-APP [1] 2 600
Brant inflygning 2 600
ETOPS [1] 2 600
HEMS [1] 5 200
Godkännande att transportera farligt gods [1] 2 600
Godkännande av ny flermotorig luftfartygstyp med turbinmotorer [1][2] 5 200
Tillstånd till företaget att ge grundutbildning för kabinbesättningen 5 200
samt rätt att utfärda kompetensbevis
Leasing-godkännande (hyrning av luftfartyg mellan AOC-innehavare) [3]
a) in- och uthyrning med besättning (wet lease) 400
b) in- och uthyrning utan besättning (dry lease) 800
Övriga tillstånd och godkännanden enligt JAR-OPS 800
[1] Antecknas i drifttillståndet.
[2] Då första luftfartyg av den typ som avses i denna punkt antecknas i tillståndet, tas ut förutom avgiften för den nya luftfartygstypen även avgifterna för samtliga nya specialgodkännanden som beviljas i detta sammanhang. Avgifterna för specialgodkännanden tas dock inte ut när nästa luftfartyg av samma typ antecknas i drifttillståndet. Då ett luftfartyg som tidigare antecknats i drifttillståndet beviljas ett specialgodkännande för första gång, tas avgiften ut för specialgodkännandet.
[3] Ifall både inhyraren och uthyraren har ett drifttillstånd beviljat av Luftfartsförvaltningen, tas avgiften ut endast av inhyraren.
1.6 Godkännanden enligt nationella OPS-bestämmelser
Tillstånd för att använda enmotoriga turbopropflygplan om natten / i IMC annars än enligt speciell VFR 5 200
Tillstånd till transport av farligt gods 1 300
Godkännande för att använda utrustning för områdesnavigering 1 300
RVSM-godkännande 1 300
Godkännande av minimiutrustningslista för andra än innehavare avdrift- eller bruksflygtillstånd (luftfartyg endast i privatbruk)
MTOW högst 5700 kg 1 000
MTOW över 5700 kg 1 500
Flyguppvisnings- eller flygtävlingstillstånd 300
Godkännande av pilot till flyguppvisning 100
Övriga tillstånd och godkännanden enligt OPS-bestämmelser 500
1.7 Övriga godkännanden och prestationer
Godkännande av flygsimulator (JAR-STD och TRG M1-12) 27 000 16 000
Godkännande av flygträningsanordning (JAR-STD och TRG M1-12) 5 000 2 500
Dispens från flygoperativa bestämmelser, avgift/ansökan 500
Ändring av beviljad dispens från flygoperativa bestämmelser 50
Tilläggsavgift (utöver tabellpriset) för omedelbar behandling av ansökan om tillstånd, godkännande eller dispens utanför normal tjänstetid på sökandens begäran, avgift/ansökan 600
Godkännande av handboksändringar som inte anknyter sig till ovannämnda godkännanden (t.ex. minimiutrustningslista för luftfartyg i privatbruk) 500
Obs. 1: De ovan nämnda avgifterna för drifttillstånd och bruksflygtillstånd tas ut enligt den tyngsta luftfartygskategorin i tillståndet. Avgiften för ändring av tillståndet bestäms dock på basis av det tyngsta luftfartyget som ändringen gäller.
Obs. 2: Årsavgiften omfattar förnyelse av tillståndet eller godkännandet samt årliga inspektioner.
Obs. 3: Årsavgifterna tas ut årligen i en rat. Årsavgiften stiger till en högre klass och skall betalas genast när antalet luftfartyg överskrider gränsvärdet. Om antalet luftfartyg minskar under året och underskrider gränsvärdet, krediteras detta inte.
2. Tillstånd och godkännanden för utbildningsorganisationer
2.1 FTO-godkännande (JAR-FCL FTO Approval)
Godkännandet omfattar godkännanden för OM, TM, QM samt för en kurs och ett verksamhetsställe 4 500 1 000
- bifogade tilläggskurser (modulkurser), avgift/kurs 450 100
- bifogade tilläggskurser (integrerade kurser), avgift/kurs 900 100
- tilläggsavgift för typkurs, flygplan med MTOW över 5700 kg/ flermotoriga helikoptrar, avgift/typ 1 000 1 000
- tilläggsavgift enligt antalet verksamhetsställen, avgift/extra verksamhetsställe 1 500 500
2.2. TRTO-godkännande (JAR-FCL TRTO Approval)
Godkännandet omfattar godkännanden för OM, TM, QM samt för en kurs och ett verksamhetsställe 3 000 1 000
- avgift för bifogade tilläggskurser, avgift/kurs 450 100
- tilläggsavgift för typkurs, flygplan med MTOW över 5700 kg/ flermotoriga helikoptrar, avgift/typ 1 000 1 000
- tilläggsavgift enligt antalet verksamhetsställen, avgift/extra verksamhetsställe 1 500 500
2.3 Godkännanden för typ- och klassbehörighetskurser
Godkännandet omfattar godkännanden av utbildningsanvisningar och utbildningsprogram för en kurs och ett verksamhetsställe 1500
- tilläggsavgift för typkurs, flygplan med MTOW över 5700 kg/ flermotoriga helikoptrar, avgift/typ 1500
- tilläggsavgift enligt antalet elever, avgift/elev 50
- extra elev till godkänd kurs, avgift/elev 50
- tilläggsavgift enligt antalet verksamhetsställen, avgift/extra verksamhetsställe 500
2.4 Nationellt utbildningstillstånd
Endast teori- eller endast flygutbildning, omfattar en kurs och ett verksamhetsställe 100 100
Teori- och flygutbildning, omfattar en kurs och ett verksamhetsställe 200 150
- tilläggsavgift / kurs som bifogas till certifikatet eller syftar till behörighet som antecknas i certifikatet 50 50
- tilläggsavgift enligt antalet verksamhetsställen, avgift/extra verksamhetsställe 100 100
2.5 Ändringar i tillstånd och handböcker (OM, TM och QM)
Handboksändring, avgift/ändringsblankett 500
Ändring till anvisningar eller utbildningsprogram med anslutning till ett nationellt utbildningstillstånd, avgift/ansökan 50
2.6 Ändringar i godkännandecertifikatet eller utbildningstillståndet
Bifogande av modulkurs till JAR-FCL-godkännandecertifikatet 450
Bifogande av integrerad kurs till JAR-FCL-godkännandecertifikatet 900
Tillägg av verksamhetsställe till JAR-FCL-godkännandecertifikatet 1500
Tillägg av flygplan med MTOW högst 5700 kg eller enmotorig helikopter till JAR-FCL-godkännandecertifikatet, avgift/luftfartyg som tilläggs 500
Tillägg av flygplan med MTOW över 5700 kg eller flermotorig helikopter till JAR-FCL-godkännandecertifikatet, avgift/luftfartyg som tilläggs 1 000
Tillägg av kurs till nationellt utbildningstillstånd 50
Tillägg av verksamhetsställe till nationellt utbildningstillstånd 100
Ändring eller tillägg av ansvarig person (FCL eller TRG-tillstånd) 100
Tillägg av träningsanordning (FCL eller TRG-tillstånd) 100
2.7 Godkännande för utbildning för flygtrafikledningstjänst (ATS)
Grundutbildningsorganisation, omfattar godkännande av utbildningshandboken, -anvisningarna och -programmet för en kurs och ett verksamhetsställe 4 500 3 000
Godkännande för behörighetsutbildningsorganisation eller motsvarande, omfattar godkännande av en kurs och ett verksamhetsställe 3 000 1 500
Kurs som kräver godkännande, avgift/kurs 1 500 1 500
2.8 Ändringar till godkännandet för ATS-utbildning
Ändring till utbildningshandboken, avgift/ändringsblankett 500
Ändring till utbildningsprogrammet, avgift/ändringsbehandling 500
2.9 Godkännande för Del 147-utbildningsorganisation
Godkännande för grundutbildning, omfattar godkännanden av MTOE, en certifikatkategori och ett verksamhetsställe 3 500 1 500
Godkännande för typutbildning, omfattar godkännanden av MTOE, en typkurs och ett verksamhetsställe 2 500 1 500
2.10 Ändringar till godkännandet för Del 147/66-utbildning
Ändring till handboken (MTOE), avgift/ändringsblankett 500
Ändring till kursgodkännandet, avgift/ändringsblankett 300
- tillägg av utbildningskategori till grundutbildningsgodkännandet 2500
- tillägg av kurs till typutbildningsgodkännandet 2500
2.11 Del 66/typkursgodkännande
- flygplan med MTOW högst 5700 kg eller enmotoriga helikoptrar 600
- flygplan med MTOW över 5700 kg eller flermotoriga helikoptrar 1 000
2.12 Nationellt utbildningstillstånd för taxningsbehörighet 400 200
2.13 Konvertering av nationella behörigheter till Del 66-certifikat
Godkännande av konverteringsrapport 1200
Godkännande av rapport om tillgodoräknande av prov 1500
2.14 Behandling av dispensansökningar
Behandling av dispensansökan, JAR-FCL-krav och ANS-bestämmelser, avgift/ansökan 500
Behandling av dispensansökan, nationella bestämmelser, avgift/ ansökan 100
Obs. 4: Årsavgiften omfattar förlängning av tillståndet eller godkännandet samt årliga inspektioner.
3. Teori- och flygprov
3.1 Avgifter för teoriprov
Andra än PPL, avgift/delprov 26
PPL, avgift/delprov 10
Ansvarig person för en organisation 30
3.2 Avgifter för flygprov och kompetenskontroller
Flygprov eller kompetenskontroll 300
Tilläggsavgift för genomförande av fler än ett flygprov/en kompetenskontroll på samma gång 150
Omtagning av underkänt flygprov eller kompetenskontroll 150
4. Certifikat och behörigheter
4.1 Professionella certifikat
Trafikflygarcertifikat (ATPL) 250
Förvärvsflygarcertifikat (CPL) med eventuella enmotor-, flermotor- eller instrumentbehörigheter 250
Tillägg av typbehörighet, typinstruktörsbehörighet eller behörighet för flerpilotsbesättning 250
Tillägg av andra behörigheter 100
Flygledarcertifikat 250
Flyginformatörens kompetensbevis 150
Tillägg av behörighet till flygledarcertifikat 250
Tillägg av behörighet till flyginformatörens kompetensbevis 150
Nationellt certifikat för flygteknisk underhållspersonal 250
Del 66-certifikat för luftfartygsunderhåll 250
Ny behörighet till underhållscertifikat 100
Validering av certifikat 250
Instruktörsbefogenhet eller -auktorisation (MCCI, SFI, STI) 250
Avlägsnande av begränsning från behörighet 100
4.2 Övriga certifikat
PPL, GPL, MGPL, UPL, AGL, BPL
Flygelev- eller flygledarelevcertifikat 30
Beviljande av radiotelefonistbehörighet utan giltigt certifikat 50
Tillägg av behörighet 50
Avlägsnande av begränsning från behörighet 50
4.3 Medicinskt intyg 50
4.4 Förnyelse av utgången behörighet utan att ändra certifikatets giltighetsperiod 50
4.5 Övriga avgifter
Tilläggsavgift (utöver tabellpriset) för påskyndad behandling av ansökan om certifikat eller medicinskt intyg på sökandens begäran, om beslutet ges senast på följande arbetsdag efter ansökningen har inlämnats 400
Befogenhet eller auktorisation att verka som instruktör för flyginstruktörer (FIFI) i verksamhet enligt JAR-FCL-kraven 100
Behörighet till bogserings- eller skogsbrandsflyginstruktör 50
Beslut om dispens eller tillgodoräknande angående professionellt certifikat, kompetensbevis, befogenhet eller auktorisation 200
Dispensbeslut angående annat certifikat, befogenhet eller auktorisation 100
Nytt certifikat i stället för försvunnet original 50
Nytt flygelev- eller flygledarelevcertifikat i stället för försvunnet original 25
Nytt medicinskt intyg i stället för försvunnet original 25
Besättningskort (Crew Member Certificate) 100
Bevis till certifikatinnehavaren om giltiga certifikat, behörigheter och medicinska intyg 50
Obs. 5: För återutfärdande av certifikatet utan att dess befogenheter förändras tas ut samma avgift som enligt punkt 4.1 eller 4.2 tas ut för behandling av ny ansökan / utfärdande av certifikat.
För tillägg av ny behörighet till certifikatet i samband med återutfärdandet tas ut också den avgift som enligt punkt 4.1 eller 4.2 tas ut för tillägg av behörighet.
För förnyelse av utgången behörighet i samband med certifikatets återutfärdande tas ut också den avgift som avses i punkt 4.4.
För förlängning eller förnyelse av instruktörsbefogenhet eller -auktorisation tas ut den avgift som avses i punkt 4.4.
5. Flygtrafiktjänst, flygplatser och flyghinder
Grundavgift för organisation för flygtrafikledningstjänst enligt antalet ATS-personal
Kategori I 1–10 10 000
Kategori II 11–25 40 000
Kategori III 26–50 80 000
Kategori IV 51–75 130 000
Kategori V 76–100 200 000
Kategori VI 101–150 350 000
Kategori VII 151–200 500 000
Kategori VIII över 200 700 000
Övervakningsavgift enligt ATS-enhetens storlek
Avgift/10 årsanställda 2 200
Dispens till ATS-organisation, avgift/ansökan 300
Övervakningsavgift för flygmätningsorganisation 6 000
Övervakningsavgift för andra organisationer för flygtrafiktjänst 6 000
Övervakningsavgifter för flygstationer
Flygstation, 2xCAT II 60 000
Flygstation, CAT II 30 000
Flygstation, CAT I 12 000
Flygstation, icke-precision 6 000
Tillstånd och godkännanden angående flygstationer
Första godkännande 3 500
Byggnadstillstånd för startbana eller förlängning 2 500
Dispens 1 500
Annat tillstånd 1 500
Övervakningsavgift för övriga flygplatser 100
Tillstånd och godkännanden för andra flygplatser
Byggnadstillstånd 600
Tillstånd till drift av flygplats 600
Dispens 400
Annat tillstånd 400
Flyghindertillstånd 150
Förbjudande eller begränsning på ansökan av luftfart eller verksamhet som äventyrar flygsäkerheten, avgift/ansökan 250
Tillstånd att flyga inom ett förbjudet område eller restriktionsområde, avgift/ansökan 150
6. Luftfartyg och flygmateriel
6.1 Luftfartygsunderhåll
I ) Godkännande enligt Del M kapitel G
1. För varje underhållsprogram som antecknats på godkännandecertifikatet tas uten årlig avgift enligt luftfartygets största tillåtna startvikt eller antalet motorer enligt följande:
Kategori av luftfartyg första avgift/årsavgift
Flygplan, MTOW högst 2000 kg 700
Flygplan, MTOW 2001–5700 kg 2 000
Flygplan, MTOW 5701–20000 kg 4 400
Flygplan, MTOW 20001–35000 kg 6 200
Flygplan, MTOW 35001–55000 kg 8 000
Flygplan, MTOW 55001–100000 kg 9 800
Flygplan, MTOW 100001–200000 kg 13 300
Flygplan, MTOW 200001–300000 kg 15 100
Flygplan, MTOW 300001–400000 kg 16 900
Flygplan, MTOW 400001–500000 kg 18 700
Flygplan, MTOW 500001–600000 kg 20 500
Helikoptrar, MTOW över 5700 kg eller flermotoriga 4 400
Helikoptrar, MTOW högst 5700 kg och enmotoriga 2 000
2. För varje tillstånd till granskning av luftvärdighet som antecknats på godkännandecertifikatet tas uten avgift för första godkännandet och därefter en årlig övervakningsavgift enligt luftfartygets största tillåtna startvikt eller antalet motorer enligt följande:
Kategori av luftfartyg första avgift/årsavgift
Flygplan, MTOW högst 2000 kg 400
Flygplan, MTOW 2001–5700 kg 900
Flygplan, MTOW 5701–20000 kg 1 300
Flygplan, MTOW 20001–35000 kg 1 700
Flygplan, MTOW 35001–55000 kg 2 200
Flygplan, MTOW 55001–100000 kg 2 700
Flygplan, MTOW 100001–200000 kg 3 200
Flygplan, MTOW 200001–300000 kg 3 600
Flygplan, MTOW 300001–400000 kg 4 000
Flygplan, MTOW 400001–500000 kg 4 400
Flygplan, MTOW 500001–600000 kg 4 900
Helikoptrar, MTOW över 5700 kg eller flermotoriga 1 300
Helikoptrar, MTOW högst 5700 kg och enmotoriga 900
3. Godkännande för organisation som arbetar under kvalitetssystemet (underleverantör) och har antecknats på godkännandecertifikatet, avgift/varje första godkännande samt årlig övervakningsavgift/anteckning 1 300
II ) Del 145-godkännande
a) underhåll av luftfartyg (A-rättigheter)
kategori första avgift/årsavgift
A2-flygplan, MTOW högst 5700 kg 1 000
A1-flygplan, MTOW över 5700 kg–20000 kg 2 300
A1-flygplan, MTOW över 20000 kg–35000 kg 3 200
A1-flygplan, MTOW över 35000 kg–55000 kg 4 100
A1-flygplan, MTOW över 55000 kg–100000 kg 5 000
A1-flygplan, MTOW över 100000 kg–200000 kg 5 900
A1-flygplan, MTOW över 200000 kg–300000 kg 6 800
A1-flygplan, MTOW över 300000 kg–400000 kg 7 700
A1-flygplan, MTOW över 400000 kg–500000 kg 8 600
A1 flygplan, MTOW över 500000 kg–600000 kg 9 500
A3-helikoptrar, MTOW över 3175 kg eller flermotoriga 2 300
A3-helikoptrar, enmotoriga, MTOW högst 3175 kg 1 000
A4-luftfartyg, övriga luftfartyg 600
Obs. 6: Avgiften tas ut för varje viktgrupp, om luftfartyg inom denna kategori har antecknats på godkännandecertifikatet.
b) underhåll av motorer (B-rättigheter)
kategori första avgift/årsavgift
B1-turbinmotorer 3 500
B2-kolvmotorer 1 300
B3-APU-hjälpkraftaggregat 3 500
Obs. 7: Avgiften tas ut för varje kategori av motor, om motorer inom denna kategori har antecknats på godkännandecertifikatet.
c) underhåll av andra delar och utrustningar än hela motorer eller APU (C-rättigheter)
kategori första avgift/årsavgift
C1-C20 andra delar och utrustningar än hela motorer eller APU, första avgift och årsavgift/stycke 300
Obs. 8: Avgiften tas ut för varje kategori av utrustning som antecknats på godkännandecertifikatet.
första avgift/årsavgift
d) särskilda arbeten (D-rättigheter) 1 300
III ) Godkännande enligt Del M kapitel F
a) underhåll av luftfartyg (A-rättigheter)
kategori första avgift/årsavgift
A2-flygplan, MTOW högst 5700 kg 1 000
A2-flygplan, MTOW högst 2000 kg 800
A3-helikoptrar, enmotoriga, MTOW över 3175 kg 1 200
A3-helikoptrar, enmotoriga, MTOW högst 3175 kg 1 000
A4-luftfartyg, övriga luftfartyg 600
Obs. 9: Avgiften tas ut för varje viktgrupp, om luftfartyg inom denna kategori har antecknats på godkännandecertifikatet.
b) underhåll av motorer (B-rättigheter)
kategori första avgift/årsavgift
B1-turbinmotorer 3 500
B2-kolvmotorer 1 300
B3-APU-hjälpkraftaggregat 3 500
Obs. 10: Avgiften tas ut för varje kategori av motor, om motorer inom denna kategori har antecknats på godkännandecertifikatet.
c) underhåll av andra delar och utrustningar än hela motorer eller APU (C-rättigheter)
kategori första avgift/årsavgift
C1-C20 andra delar och utrustningar än hela motorer eller APU, första avgift och årsavgift/stycke 390
Obs. 11: Avgiften tas ut för varje kategori av utrustning som antecknats på godkännandecertifikatet.
d) särskilda arbeten (D-rättigheter) 1 300
Obs. 12: För rättigheter som tilläggs till godkännanden som avses i punkterna II och III (Del 145-godkännande och Del M kapitel F-godkännande) tas ut samma avgift som för det första godkännandet.
Obs. 13: För varje extra verksamhetsställe av innehavare av godkännanden som avses i punkterna II och III tas ut en avgift på 25 procent av avgiften för rättigheterna i detta verksamhetsställe. Ifall verksamhetsstället endast har rättigheter till linjeunderhåll, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften för rättigheterna i detta verksamhetsställe.
IV ) Nationella godkännanden avgift/prestation
Godkännande för flygverkstad enligt AIR M13-1 5 000
Utvidgande av AIR M13-1-godkännandet 390
Godkännande för underhållsföretag enligt AIR M13-2 1 100
Utvidgande av AIR M13-2-godkännandet 150
V ) Övriga avgifter angående luftfartygsunderhåll avgift/prestation
Enskilt tillstånd och godkännande för underhåll av luftfartyg eller utrustning 100
Obs. 14: För godkännande av enskilt underhållsprogram som inte ingår i Kapitel G-godkännandet tas ut en avgift som bestäms enligt avsnittet om Godkännande enligt Del M Kapitel G (1).
6.2 Luftvärdighetsövervakning
a) Luftfartyg i vilkas luftvärdighetsövervakning Luftfartsförvaltningen assisteras av Finlands Flygförbund
Första lv-bevis / första flygtillstånd årsavgift
Grundavgift 65
b) luftfartyg, MTOW högst 2000 kg
Grundavgift 65 33
Tilläggsavgift för varje hela 100 kg av MTOW 26 13
c) luftfartyg, MTOW över 2000 kg–5700 kg
Grundavgift 650 325
Tilläggsavgift för varje hela 100 kg av MTOW 26 13
d) luftfartyg, MTOW över 5700 kg
Grundavgift 1 625 975
Tilläggsavgift för varje hela 1000 kg av MTOW 98 46
Övriga luftvärdighetsavgifter avgift
Luftvärdighetsgranskning av luftfartyg som avses i punkt a 100
Luftvärdighetsgranskning av luftfartyg som avses i punkt b 300
Luftvärdighetsgranskning av luftfartyg som avses i punkt c 600
Luftvärdighetsgranskning av luftfartyg som avses i punkt d 1 200
Bevis om luftvärdighetsgranskning på basis av rekommendationsrapport 100
Granskning för exportluftvärdighetsbevis, luftfartyg som avses i punkt a 100
Granskning för exportluftvärdighetsbevis, luftfartyg som avses i punkt b 300
Granskning för exportluftvärdighetsbevis, luftfartyg som avses i punkt c 600
Granskning för exportluftvärdighetsbevis, luftfartyg som avses i punkt d 1 200
Ny luftvärdighetsbevis i stället för försvunnet original 50
Obs. 15: För granskning av luftfartyg importerat från ett land utanför EU-området enligt EASA AMC M.A:904(a)2 tas ut direkta arbets- och verktygskostnader, resekostnader, dagtraktaments- och logikostnader samt andra eventuella direkta kostnader.
Obs. 16: Då luftfartyget i samband med omregistrering beviljas ett nytt luftvärdighetsbevis, tas ut motsvarande avgift som för beviljande av nytt luftvärdighetsbevis.
Obs. 17: Tillfälliga flygtillstånd är avgiftsfria.
första inspektion/årsavgift
6.3. Godkännande för tillverkningsorganisation (POA) 16 500
6.4 Dispenser
Behandling av dispensansökan, avgift/ansökan 300
7. Luftfartygsregistret avgift
Registreringsbevis 150
Registreringsbevis på grund av ägarens namnändring 60
Interimistiskt registreringsbevis 60
Nytt registreringsbevis i stället för försvunnet original 50
Fastställande av inteckning 100
Förnyande och dödande av inteckning 60
Ändring av förmånsrättsordning av inteckning 60
Gravationsbevis eller annat bevis i anslutning till registrerade uppgifter eller registerutdrag 60
Årlig avgift för upprätthållande av luftfartygsregistret för luftfartyg som antecknats i registret 60
Obs. 18: Den årliga avgiften för upprätthållande av luftfartygsregistret tas inte ut för det året då luftfartyget för första gång antecknas i registret.

Tillägg till bilaga

Förkortningar som används i avgiftstabellen

AGL Autogiro Pilot Licence autogiroflygarcertifikat
AOC Air Operator's Certificate drifttillstånd
APU Auxiliary Power Unit hjälpkraftaggregat
ATPL Airline Transport Pilot Licence trafikflygarcertifikat
ATS Air Traffic Services flygtrafikledningstjänst
BPL Balloon Pilot Licence ballongpilotcertifikat
B-RNAV Basic Area Navigation grundläggande områdesnavigering
CAT Category kategori
CPL Commercial Pilot Licence förvärvsflygarcertifikat
EASA European Aviation Safety Agency Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
ETOPS Extended Twin-engine Operations långdistansflygning med tvåmotoriga flygplan
FI Flight Instructor flyginstruktör
FTO Flight Training Organisation flygutbildningsorganisation
GPL Glider Pilot Licence segelflygarcertifikat
HEMS Helicopter Emergency Medical Service ambulansflyg
IMC Instrument Meteorological Conditions instrumentväderförhållanden
JAR Joint Aviation Requirements gemensamma luftfartsbestämmelser
JAR-FCL Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing gemensamma luftfartsbestämmelser - flygcertifikat
JAR-OPS Joint Aviation Requirements – Operations gemensamma luftfartsbestämmelser - flygverksamhet
LVTO Low Visibility Take-Off start vid låga siktvärden
MCCI Multi Crew Co-Operation Instructor instruktör för samarbete i flerpilotsbesättningar
MGPL Motor Glider Pilot Licence motorsegelflygarcertifikat
MNPS Minimum Navigation Performance Specifications minimikrav för navigeringsnoggrannhet
MP Multi-Pilot flerpilots(besättning)
MTOE Maintenance Training Organisation Exposition handbok för organisation för underhållsutbildning
MTOW Maximum Take-Off Weight största tillåtna startvikt
OL Operating Licence operativ licens
OM Operations Manual drifthandbok
POA Production Organisation Approval tillverkningstillstånd
PPL Private Pilot Licence privatflygarcertifikat
P-RNAV Precision Area Navigation områdesnavigering med högre precision
QM Quality Manual kvalitetshandbok
RNAV Area Navigation områdesnavigering
RNAV-APP RNAV Approach RNAV-inflygning
RT Radio Telephony radiotelefoni
RVSM Reduced Vertical Separation Minimum reducerad vertikal separationsminimum
SFI Simulator Flight Instructor instruktör för syntetisk flygträning
STI Synthetic Training Instructor instruktör för syntetisk flygträning för enpilotsflygplan
TM Training Manual utbildningshandbok
TRI Type Rating Instructor typinstruktör
TRTO Type Rating Training Organisation typutbildningsorganisation
UPL Ultralight Pilot Licence ultralättflygarcertifikat
VFR Visual Flight Rules visuellflygreglerna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.