1062/2006

Given i Helsingfors den 1 december 2006

Lag om ändring av 5 a kap. 1 § och 10 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 5 a kap. 1 § 3 mom och 10 kap. 1 §,

av dem 5 a kap. 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 458/2005, som följer:

5 a kap.

Omställningsskydd jämte sysselsättningsplan

1 §
Omställningsskydd

Bestämmelser om särskilda förmåner i samband med omställningsskyddet finns i 9 kap. 2 § och 10 kap. 1 § 3 mom. 1 punkten samt i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

10 kap.

Ersättning för kostnader för uppehälle

1 §
Rörlighetsunderstöd

För stödjande av regional rörlighet kan en arbetslös arbetssökande eller arbetssökande som hotas av arbetslöshet beviljas rörlighetsunderstöd.

Rörlighetsunderstöd kan beviljas som resekostnadsersättning, om den arbetssökande söker arbete eller övergår i arbete utanför sin pendlingsregion. Rörlighetsunderstöd kan också beviljas som resekostnadsersättning till skolelever och studerande för arbete som utförs under läroanstaltens ferier.

Rörlighetsunderstöd kan beviljas som ersättning för flyttningskostnader till ett belopp av högst 700 euro, om den arbetssökande övergår i arbete utanför sin pendlingsregion och

1) har rätt till en sysselsättningsplan med stöd av 5 a kap. 2 §, eller

2) har rätt till arbetsmarknadsstöd enligt 7 kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Närmare bestämmelser om rörlighetsunderstödet utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/2006
AjUB 9/2006
RSv 144/2006

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Eero Heinäluoma

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.