1058/2006

Given i Helsingfors den 1 december 2006

Lag om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) 8 § 1 mom. 3, 8 och 9 punkten,

sådana de lyder i lag 1168/2002,

ändras 6 § 1 mom. 2 punkten och 6 § 2 mom., 7 § 5 punkten, 8 § 1 mom. 6 punkten och den accistabell som utgör bilaga till lagen,

av dem 7 § 5 punkten och 8 § 1 mom. 6 punkten sådana de lyder i sistnämnda lag samt den accistabell som utgör bilaga till lagen sådan den lyder i lag 447/2005, samt

fogas till 7 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, en ny 6 punkt som följer:

6 §

Accis och försörjningsberedskapsavgift för elström påförs enligt accistabellen för varje skatteperiod för den mängd elström som


2) en elproducent enligt 5 § 1 mom. 2 punkten producerar och för den mängd elström som en elproducent anskaffat accisfritt och använder själv eller överlåter för accisbelagd förbrukning,


Utan hinder av 1 mom. 1 och 3 punkten kan såsom den mängd elström som överlåtits till förbrukning eller förbrukats anses den mängd för vilken nätinnehavaren direkt eller via ett försäljningsbolag debiterar elanvändaren i samband med överföringen. Mängden accisbelagd elström för en eller flera skatteperioder kan härvid hänföras till den skatteperiod under vilken elanvändaren debiteras för redan levererad elström eller elström som skall levereras. Om accisen på elström då har ändrats, skall accis dock betalas enligt den accis som gäller vid leveranstidpunkten. Om nätinnehavaren i samband med överföringen har debiterat elanvändaren för en större mängd el än den som levererats, och därför betalat för stor accis, har nätinnehavaren rätt att i sin accisdeklaration göra ett avdrag som motsvarar den överbetalda accisen och försörjningsberedskapsavgiften. Avdraget skall göras inom tre år räknat från ingången av det år som följer på kreditnotan för elöverföringen. Avdraget får högst vara lika stort som den accis som hänför sig till skatteperioden.


7 §

Fri från accis och försörjningsberedskapsavgift är elström som


5) förbrukas vid produktion av el eller vid kombinerad produktion av el och värme i ett kraftverks apparater för egen förbrukning,

6) en nätinnehavare överlåter till en sådan elproducent som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten.

8 §

Rätt att på ansökan få stöd för el som den producerar har den som producerar el


6) med skogsflis.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. I fråga om el enligt 4 § 2 mom. som används inom industrin skall accis från och med början av den kalendermånad som följer efter den då Europeiska gemenskapernas kommission godkänt sänkningen av accisen betalas enligt accisklass II för elström i den accistabell som utgör bilaga till lagen.

Den som är skyldig att betala accis för elström och som i sin accisdeklaration uppger el i accisklass II under tiden mellan denna lags ikraftträdande och den kalendermånad som följer efter den då kommissionen har godkänt sänkningen av accisen, har rätt att i accisdeklarationerna för de skatteperioder som följer efter månaden då sänkningen av accisen godkändes som accisfri leverans uppge motsvarande mängd elström använd inom industrin.

På stödet för el som producerats med ved eller träbaserade bränslen, avgaser från metallurgiska processer eller reaktionsvärme från kemiska processer innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 120/2006
FiUB 24/2006
RSv 161/2006

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Eero Heinäluoma

Bilaga

ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjnings beredskapsavgift
Elström snt/kWh
― accisklass I 1 0,73 0,013
― accisklass II 2 0,22 0,013
Stenkol, stenkolsbriketter och fasta bränslen av stenkol euro/t 3 43,52 1,18
Naturgas, i gasform snt/nm3 5 1,82 0,084
Tallolja snt/kg 6 5,68

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.