1057/2006

Given i Helsingfors den 1 december 2006

Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 april 2003 om brandskyddsfonden (306/2003) 4 § 1 och 2 mom., 11 § 2 mom., 14 § 2 mom. samt 16 och 17 § och

fogas till 4 § ett nytt 5 mom. som följer:

4 §
Debitering av brandskyddsavgift

Debiteringen verkställs och betalningsdagen fastställs kalenderårsvis av länsstyrelsen i Södra Finlands län.

Försäkringsinspektionen skall för fastställande av brandskyddsavgiften årligen senast den 15 juli tillställa länsstyrelsen uppgifter om de betalningsskyldiga samt andra behövliga uppgifter och utredningar. Länsstyrelsen skall före utgången av juli till de betalningsskyldiga sända en uppmaning att lämna de uppgifter som behövs för debiteringen. Försäkringsgivarna och ombudet för ett utländskt EES-försäkringsbolag som fritt tillhandahåller försäkringstjänster i Finland skall skriftligen senast den 15 september varje år lämna länsstyrelsen de uppgifter som behövs för debiteringen.


Belopp som understiger 10 euro debiteras inte.

11 §
Tjänsteansvar och bestämmelser om den allmänna förvaltningen

På brandskyddsfondens och dess styrelses verksamhet tillämpas vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

14 §
Understöd och annan finansiering

Ur brandskyddsfonden kan beviljas allmänt understöd och specialunderstöd till organisationer inom räddningsbranschen och andra motsvarande sammanslutningar samt specialunderstöd till kommuner, räddningsområden och avtalsbrandkårer.


16 §
Beloppet av allmänt understöd

Beloppet av allmänt understöd kan uppgå till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna, om inte brandskyddsfondens styrelse av särskilt vägande skäl beslutar något annat för att målen för beviljandet av understödet skall kunna uppnås. Det allmänna understödet får dock inte tillsammans med andra understöd som beviljats för samma ändamål och inkomsterna från verksamheten överstiga de godtagbara kostnaderna.

Som godtagbara kostnader som berättigar till allmänt understöd betraktas inte utgifter för affärsverksamhet, låneamorteringar eller andra förvaltningsutgifter än sådana som direkt föranleds av den verksamhet som skall stödas. Som godtagbara kostnader betraktas inte heller avskrivningar, värdeminskningar, reserveringar eller andra kalkylmässiga poster som inte baserar sig på kostnader som redan har uppstått.

17 §
Beloppet av specialunderstöd

Beloppet av specialunderstöd kan uppgå till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna, om inte brandskyddsfondens styrelse av särskilt vägande skäl beslutar något annat för att målen för beviljandet av understödet skall kunna uppnås. Specialunderstödet får dock inte tillsammans med andra understöd som beviljats för samma ändamål och inkomsterna från verksamheten överstiga de godtagbara kostnaderna.

Specialunderstöd får användas till särskilda kostnader för det projekt som understöds, med avdrag av inkomsterna av projektet.

Som godtagbara kostnader som berättigar till specialunderstöd betraktas inte utgifter för affärsverksamhet, låneamorteringar eller andra förvaltningsutgifter än sådana som direkt föranleds av den verksamhet som skall stödas. Som godtagbara kostnader betraktas inte heller avskrivningar, värdeminskningar, reserveringar eller andra kalkylmässiga poster som inte baserar sig på kostnader som redan har uppstått.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 101/2006
FvUB 18/2006
RSv 124/2006

Helsingfors den 1 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.