1051/2006

Given i Helsingfors den 23 november 2006

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer samt upphävning av statsrådets beslut angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på traktorer och besiktning av dem

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras bilagan till statsrådets förordning av den 19 maj 2005 om EG-typgodkännande av traktorer och av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till traktorer (356/2005), sådant detta lagrum lyder i statsrådets förordning 1046/2005, som följer:Denna förordning träder i kraft den 31 december 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 2 mars 1967 angående tillämpning av lagen om skydd i arbete på traktorer och besiktning av dem (128/1967).

Kommissionens direktiv 2006/26/EG (32006L0026); EUT nr L 65; 7.3.2006, s. 22―26

Helsingfors den 23 november 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Direktör
Leo Suomaa

Bilaga

Kraven på EG-typgodkännande för traktorer

EG-typgodkännandet av traktorer genomförs enligt kraven i följande direktiv:

rådets direktiv 74/151/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/410/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 98/38/EG;

rådets direktiv 74/152/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om högsta konstruktiva hastighet och lastplattformar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/412/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EY och kommissionens direktiv 98/89/EG;

rådets direktiv 74/346/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 98/40/EG;

rådets direktiv 74/347/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet och vindrutetorkare för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 79/1073/EEG, rådets direktiv 82/890/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 75/321/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG och kommissionens direktiv 88/411/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 98/39/EG;

rådets direktiv 75/322/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av gnisttändningsmotorer i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 97/54/EG, Europarlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 2000/2/EG och 2001/3/EG;

rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon i dess lydelse enligt rådets direktiv 81/575/EEG, kommissionens direktiv 82/318/EEG, 90/629/EEG och 96/38/EG;

rådets direktiv 76/432/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 96/63/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 76/763/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om passagerarsäten för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och rådets direktiv 1999/86/EG;

rådets direktiv 77/311/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG, och så det bestäms i kommissionens beslut 2000/63/EG om verkställigheten av artikel 2 i direktivet;

rådets direktiv 77/536/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 87/354/EEG och 89/680/EEG och kommissionens direktiv 1999/55/EG och så att det i bilaga VI står 17 för Finland;

rådets direktiv 78/764/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarsätet på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG samt kommissionens direktiv 83/190/EEG, 87/354/EEG, 88/465/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EEG och kommissionens direktiv 1999/57/EG och så att det i bilaga II, punkt 3.5.2.1 står 17 för Finland;

rådets direktiv 78/933/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om installation av belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 1999/56/EG;

rådets direktiv 79/532/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 79/533/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG och kommissionens direktiv 1999/58/EG;

rådets direktiv 79/622/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skyddsbågar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (statiska provningar) i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 82/953/EEG, 87/354/EEG, 88/413/EEG och 1999/40/EG och så att det i bilaga VI står 17 för Finland;

rådets direktiv 80/720/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förarutrymme, tillträde till förarplats samt dörrar och fönster på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 82/890/EEG, kommissionens direktiv 88/414/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 86/297/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kraftuttagen på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul samt skydd av dessa uttag i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 86/298/EEG om baktill monterade skyddsbågar på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 89/682/EEG, kommissionens direktiv 2000/19/EG och 2005/67/EG och så att det i bilaga VI står 17 för Finland;

rådets direktiv 86/415/EEG om montering, placering, manövrering och märkning av manöverorgan i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG;

rådets direktiv 87/402/EEG om skyddsbågar monterade framför förarsätet på smalspåriga jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt rådets direktiv 89/681/EEG, kommissionens direktiv 2000/22/EG och 2005/67/EG och så att det i bilaga VII står 17 för Finland;

rådets direktiv 89/173/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2000/1/EG och så att det i bilaga III A, punkt 5.4.1. och bilaga V, punkt 2.1.3. står 17 för Finland;

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG, 74/151/EEG, 74/152/EEG, 74/346/EEG, 74/347/EEG, 75/321/EEG, 75/322/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 77/311/EEG, 77/537/EEG, 78/764/EEG, 78/933/EEG, 79/532/EEG, 79/533/EEG, 80/720/EEG, 86/297/EEG, 86/415/EEG och 89/173/EEG vad gäller den konstruktionsmässiga maximihastigheten för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul;

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2005/13/EG;

kommissionens direktiv 2005/13/EG om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer;

kommissionens direktiv 2005/67/EG om ändring av bilagorna I och II till rådets direktiv 86/298/EEG, bilagorna I och II till rådets direktiv 87/402/EEG och bilagorna I, II och III till Europarlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer i syfte att anpassa bilagorna;

kommissionens direktiv 2006/26/EG om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 74/151/EEG, 77/311/EEG, 78/933/EEG och 89/173/EEG avseende jordbruks- och skogsbrukstraktorer med hjul.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.