1047/2006

Given i Helsingfors den 22 november 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 13 oktober 2005 för social- och hälsovårdsministeriet (826/2005) 2 §, 3 §, 7 §, 11 §, 32 § 1 mom. och 33 § 1 mom., av dessa lagrum 3 § och 7 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 923/2006, samt

fogas till en ny 11 a § som följer:

2 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande avdelningar:

1) administrativa avdelningen,

2) försäkringsavdelningen,

3) hälsoavdelningen,

4) familje- och socialavdelningen,

5) ekonomi- och planeringsavdelningen samt

6) arbetarskyddsavdelningen.

Utanför avdelningarna står såsom särskilda resultatgrupper byrån för internationella ärenden, enheten för information och kommunikation, stabsenheten samt beredskapsenheten.

Den interna revisionen underlyder kanslichefen.

Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå hör administrativt till administrativa avdelningen.

Barnombudsmannen och barnombudsmannens byrå hör administrativt till familje- och socialavdelningen.

Avdelningarna kan indelas i resultatgrupper enligt vad avdelningschefen bestämmer i ministeriets interna föreskrift.

3 §
Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen handlägger ärenden som gäller

1) allmän förvaltning och personalpolitik vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde, löneräkning och betalning av skattepliktiga arvoden och ersättningar vid ministerietsamt samordning av utbildningen och den övriga utvecklingen när det gäller personalen vid ministeriet,

2) ministeriets fastighets- och materialförvaltning, lokalsäkerhet, dataadministration samt informationstjänst till den del de inte ankommer på andra avdelningar,

3) juridiska frågor och ministeriets representation samt

4) datasystemet för statsandelar för social- och hälsovården.

7 §
Ekonomi- och planeringsavdelningen

Ekonomi- och planeringsavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) planering och uppföljning av social- och hälsovårdspolitiken,

2) samordning och utveckling av förvaltningsområdets resultatstyrning samt utvärdering av verksamhet och ekonomi,

3) beredning av förvaltningsområdets budget och tilläggsbudgetar och budgetarnas utfall, verksamhets- och ekonomiplanen, beredning och uppföljning av verksamhetsplanen samt de uppgifter som ministeriet i egenskap av räkenskapsverk har,

4) ministeriets bokslut och verksamhetsberättelse samt redogörelse av verkningar och produktivitet med anknytning till statsbokslutet,

5) andra redogörelser om förvaltningsområdets ekonomi samt redogörelser som gäller granskningsverksamhet,

6) samordning av ministeriets avgiftsbeslut,

7) jämställdhetspolitik och övriga jämställdhetsfrågor som ankommer på ministeriet,

8) redovisningssystem för förmåner och utgifter med undantag av datasystemet för statsandelar för social- och hälsovården,

9) forskning och utveckling inom förvaltningsområdet,

10) informationsproduktion inom förvaltningsområdet,

11) utvecklande i fråga om bedömning av ministeriets författningars konsekvenser,

12) Penningautomatföreningen samt

13) allmän förvaltning vid länsstyrelsernas social- och hälsoavdelningar till den del den ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

11 §
Stabsenheten

Stabsenheten handlägger ärenden som gäller strategisk planering, uppföljning av förverkligandet av regeringsprogrammet, samordning av uppgifter som gäller den sociala trygghetens ekonomi och internationell socialpolitiksamordning av ministeriets uppgifter och samarbetet inom förvaltningsområdet, utvecklande av ministeriets lagberedning samt verkställande av uppdrag som åläggs av kanslichefen.

11 a §
Beredskapsenheten

Beredskapsenheten handlägger ärenden som gäller beredskapsplanering vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde och förberedelser för exceptionella situationer och undantagsförhållanden samt säkerhetsplanering vid verksamhetsenheterna inom förvaltningsområdet.

32 §
Avdelningarnas och resultatgruppernas utvecklingsdiskussioner och verksamhetsplaner

I samband med att de årliga verksamhetsplanerna görs upp skall chefen för eller någon annan förman vid varje resultatgrupp föra utvecklingssamtal med resultatgruppens personal. Kanslichefen håller utvecklingssamtal med avdelningscheferna, cheferna för särskilda resultatgrupper och övriga honom eller henne direkt underlydande tjänstemän. Avdelningschefen håller utvecklingssamtal med cheferna för resultatgrupperna och övriga honom eller henne direkt underlydande tjänstemän vid sin avdelning. Vid utvecklingssamtalen fastställs personliga mål och hur de skall uppnås samt avtalas om rapportering och utvärdering av resultaten. I anslutning till utvecklingssamtalen behandlas utvärderingar angående lönesystemet.


33 §
Styrning av förvaltningsområdet

Ekonomi- och planeringsavdelningen avdelningen svarar för resultatstyrningen vid länsstyrelsernas social- och hälsoavdelningar tillsammans med ministeriets övriga avdelningar.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Helsingfors den 22 november 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.