1034/2006

Given i Helsingfors den 15 november 2006

Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 30 § 1 och 2 mom. lagen den 22 december 2005 om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005):

Allmänna bestämmelser
1 §

Vid bestämmandet av byggnaders återanskaffningsvärden används följande medelvärden per kvadratmeter och kubikmeter. Avviker byggnads byggnadsstandard väsentligt från den genomsnittliga byggnadsstandarden, skall dessa värden enligt prövning höjas eller sänkas, dock med högst 30 procent.

2 §

Med byggnadens areal avses i detta beslut den areal i vilken inräknats arealerna enligt yttre mått av samtliga våningar, källare och värmeisolerade vindsrum. I arealen inräknas inte balkonger, utrymmen under skyddstak eller utrymmen där den fria höjden understiger 160 cm.

3 §

Arealerna av kontors-, social-, lager och parkeringsutrymmen beräknas enligt inre mått. Arealen av hisstrumma beräknas genom att arealen av hisstrummans botten multipliceras med det antal våningar som hisstrumman genomlöper. I byggnadens volym inräknas både varma och kalla utrymmen beräknade enligt yttre mått. Byggnadens genomsnittliga våningshöjd erhålls genom att volymen divideras med arealen. Vid bestämmandet av återanskaffningsvärdena beaktas endast fulla kvadrat- eller kubikmeter.

Bostadsbyggnader
4 §

Med småhus avses egnahemshus, parhus eller radhus, där ingången till bostadslägenheterna i allmänhet har ordnats direkt från marknivå utan särskild trappuppgång.

5 §

Grundvärdet av arealen i småhus är 495,46 euro/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 395,26 euro/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig under åren 1960―1969, är grundvärdet av arealen 447,22 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens areal är:

― över 60 m2 men högst 120 m2 från grundvärdet avdrages 0,845 euro för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (60 m2),

― över 120 m2, nedsättning från grundvärdet är 50,70 euro/m2,

2) om byggnaden saknar:

― vattenledning och avlopp, är nedsättningen 31,92 euro/m2,

― centralvärme, är nedsättningen 36,18 euro/m2,

― elektricitet, är nedsättningen 19,11 euro/m2.

6 §

Då ytorna i byggnadens källarutrymmen inte är slutligt behandlade och dessa utrymmen huvudsakligen används såsom lager, används för källaren som arealens värde 169,98 euro/m2.

7 §

Med bostadshöghus avses bostadsbyggnad som omfattar minst två våningar och flera bostadslägenheter med särskilda ovanpå varandra belägna bostäder.

8 §

Grundvärdet av arealen i bostadshöghus är 495,46 euro/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 395,26 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar. som följer:

1) byggnaden har hiss, är tilläggsvärdet 20,97 euro/m2,

2) om byggnadens areal per lägenhet är över 80 m2 men högst 120 m2 från grundvärdet avdrages 1,271 euro för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (80 m2)

― om över 120 m2, är nedsättningen 50,84 euro/m2.

3) om byggnadens våningsantal källaren medräknad är 3 våningar, är tilläggsvärdet 25,80 euro/m2,

― 4 våningar, är tilläggsvärdet 12,79 euro/m2,

― 5 våningar, är tilläggsvärdet 0,

― 6 våningar, är nedsättningen 12,79 euro/m2,

― 7 våningar, är nedsättningen 25,80 euro/m2,

― 8 våningar eller flera, är nedsättningen 38,59 euro/m2.

9 §

Med fritidsbostad avses byggnad som är avsedd att användas i huvudsak för fritidsbruk, såsom sommarstuga.

10 §

Grundvärdet av arealen i fritidsbostad är 395,26 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens areal är över 10 m2 men högst 70 m2, från grundvärdet avdrages 2,583 euro för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (10 m2),

― om över 70 m2, är nedsättningen 154,98 euro/m2,

2) om byggnaden är vinterbonad är tilläggsvärdet 33,03 euro/m2

3) om byggnaden har veranda, är tilläggsvärde per verandakvadratmeter 65,88 euro.

11 §

Om byggnaden har elektricitet, höjs dess värde med 263,50 euro ökat med 5,748 euro för varje arealkvadratmeter.

Byggnadens värde höjs, om byggnaden har:

― avlopp 395,26 euro,

― vattenledning 495,46 euro,

― WC 655,05 euro,

― bastu 655,05 euro.

12 §

Bostadsbyggnad som till storlek, användningssätt eller byggnads- eller utrustningsstandard väsentligt avviker från sedvanlig fritidsbostad avses såsom småhus.

13 §

Med ekonomi- och garagebyggnad avses särskild bastubyggnad samt särskild ekonomi- och garagebyggnad.

Om ekonomi- och garagebyggnad är värmeisolerad samt även i övrigt till sin konstruktion representerar byggnad avsedd för långvarigt bruk, är värdet 322,89 euro/m2.

Värdet av oisolerad ekonomi- eller garagebyggnad med lätt stomme är 168,13 euro/m2. Har en sådan byggnad blivit färdig före år 1970, är dess värde 131,76 euro/m2.

Kontorsbyggnader
14 §

Med kontorsbyggnad avses byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som kontorsutrymmen eller som i huvudsak används som kontor.

15 §

Grundvärdet av arealen i kontorsbyggnad är 686,61 euro/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens genomsnittliga våningshöjd är över 3,2 m, men högst 3,5 m, grundvärdet ökas med 14,099 euro för varje 5 cm som överstiger den nedre gränsen (3,2 m)

― om över 3,5 m är tilläggsvärdet 84,59 euro/m2,

2) byggnadens form:

― om samtliga våningar i byggnaden är till sin grundform likadana rektanglar och bottenvåningen har endast smärre indragningar eller utbyggnader, är nedsättningen 70,51 euro/m2,

― är byggnaden till sin form relativt enkel rektangel- eller L-formad, men en del av byggnaden är upphöjd på pelare eller de nedersta våningarna är butiks eller parkeringsvåningar som är större än de egentliga kontorsvåningarna, är nedsättningen 0,

― avviker byggnaden till sin form från det sedvanliga, dess grundform är H-, T- eller U-formad eller bottenvåningen är mer än två gånger större än övriga våningar, är tilläggsvärdet 36,18 euro/m2.

3) lager- och parkeringsutrymmen:

― den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen utgör mer än 20 % av byggnadens areal, är nedsättningen 42,86 euro/m2,

― utgör den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen minst 5 % men mindre än 20 % av byggnadens areal, är nedsättningen 0,

― om mindre än 5 % av byggnadens areal utgörs av lager- och parkeringsutrymmen, är tilläggsvärdet 28,20 euro/m2,

4) hissar:

― finns i byggnaden inte hiss eller hisstrummornas sammanlagda areal utgör högst 0,5 % av byggnadens areal, är nedsättningen 55,67 euro/m2,

― utgör hisstrummornas sammanlagda areal över 0,5 % och högst 1 % av byggnadens areal, är nedsättningen 0,

― överstiger hisstrummornas sammanlagda areal 1 % av byggnadens areal, är tilläggsvärdet 85,54 euro/m2,

5) luftkonditionering:

― finns i byggnaden inte maskinell luftkonditionering eller endast maskinell insugning eller utblåsning av luft, är nedsättningen 55,67 euro/m2,

― finns i byggnaden maskinell insugning och utblåsning av luft, är nedsättningen 0,

― om utöver ovanstående kan luftkonditioneringen i rummen regleras särskilt och luften behandlas i avsevärd grad till exempel genom fuktning eller avkylning, är tilläggsvärdet 70,51 euro/m2.

Butiksbyggnader
16 §

Med butiksbyggnad avses byggnad i vilken huvudsakligen ingår butiksutrymmen.

17 §

Grundvärdet av volymen i butiksbyggnad är 211,54 euro/m3.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) är byggnadens volym över 700 m3 men högst 2 500 m3 från grundvärdet avdrages 2,583 euro för varje 100 m3 varmed den nedre gränsen (700 m3) överskrides,

― om över 2 500 m3, men högst 10 000 m3 från grundvärdet avdrages 2,583 euro för varje 100 m3 som överstiger 700 m3 upp till 2 500 m3 och 0,334 euro för varje 100 m3 som överstiger 2 500 m3,

― om över 10 000 m3, är nedsättningen 71,54 euro/m3,

2) om källarens och annorstädes än i källaren belägna lagerutrymmens andel av byggnadens areal är över 20 % men högst 40 % från grundvärdet, avdrages 1,084 euro för varje procentenhet som överstiger den nedre gränsen (20 %),

― om över 40 %, är nedsättningen 21,68 euro/m3,

3) om byggnadens genomsnittliga våningshöjd är minst 3 m men högst 6,2 m från grundvärdet avdrages 1,707 euro för varje 10 cm varmed den nedre gränsen (3 m) överskrides,

― om över 6,2 m, är nedsättningen 54,62 euro/m3,

4) om byggnaden har minst tre våningar, källaren medräknad är tilläggsvärdet 16,71 euro/m3.

Är butiksbyggnadens bärande struktur av trä och är byggnadens volym under 2 000 m3 och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av volymen 164,22 euro/m3. Sådan byggnads grundvärde justeras inte med i 2 mom. 1 punkten avsedda nedsättningar som beräknas på grundval av volymen.

Industribyggnader
18 §

Med industribyggnad avses produktions- och lagerbyggnad för industriändamål samt därmed jämförbar byggnad, såsom reparationsverkstad, servicestation, målarverkstad, verkstad, småindustribyggnad, bageri och kvarn.

19 §

Grundvärdet av volymen i industribyggnad är 82,56 euro/m3.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar:

1) om byggnadens genomsnittliga våningshöjd är över 3,8 m men högst 5,8 m från grundvärdet avdrages 4,175 euro för varje 0,5 m varmed den nedre gränsen (3,8 m) överskrides,

― om över 5,8 m men högst 8,8 m från grundvärdet avdrages 4,175 euro för varje 0,5 m varmed 3,8 m överskrids upp till 5,8 m och 2,097 euro för varje 0,5 m varmed 5,8 m överskrides,

― om över 8,8 m är nedsättningen 29,28 euro/m3,

2) uppvärmning och vattenledning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:

― är byggnaden en i huvudsak inte uppvärmd lagerbyggnad utan social- eller kontorsutrymmen, är nedsättningen 23,57 euro/m3,

― finns i byggnaden ringa antal vattenposter, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal och byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd, är nedsättningen 14,85 euro/m3,

― är byggnaden i huvudsak industriutrymme av hallkaraktär, som i allmänhet inte värms upp över 18°C, samt social- och kontorsutrymmena utgör över 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal är nedsättningen 0,

― överstiger temperaturen i byggnadens produktionsutrymmen i allmänhet 18°C, social- och kontorsutrymmena utgör minst 15 % av byggnadens areal eller mer än 30 % av byggnadens areal utgörs av s.k. våtutrymmen och i byggnaden finns automatiskt brandsläckningssystem, är tilläggsvärdet 14,47 euro/m3,

3) luftkonditionering och belysning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:

― finns i byggnaden inte maskinell luftkonditionering, i arbetsutrymmena finns endast allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal, är nedsättningen 14,85 euro/m3,

― finns i byggnaden maskinell insugning eller utblåsning av luft, belysningen är i huvudsak allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt mer än 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal, är nedsättningen 0,

― finns i byggnaden maskinell såväl insugning som utblåsning av luft, gott om punktbelysning vid arbetsställena, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst 15 % av byggnadens areal och i byggnaden finns automatiskt brandalarmsystem, är tilläggsvärdet 14,47 euro/m3,

4) har byggnaden minst tre våningar är tilläggsvärdet 12,79 euro/m3.

5) om volymen i en byggnad med minst tre våningar är över 5 000 m3 men högst 10 000 m3 avdrages från dess grundvärde 2,561 euro för varje 1 000 m3 varmed den nedre gränsen (5 000 m3) överskrides över 10 000 m3,

― om över 10 000 m3, är nedsättningen 12,81 euro/m3.

Övriga byggnader och konstruktioner
20 §

För värdering av annan byggnad än sådan som hör till ovan uppräknade grupper används värderingsgrunderna för närmast tillämplig byggnad. Har byggnad flera användningsändamål, beräknas återanskaffningsvärdet enligt den punkt som gäller det huvudsakliga användningsändamålet. Används dock en betydande del av byggnaden för annat ändamål än det huvudsakliga användningsändamålet, kan byggnadens delar värderas särskilt.

21 §

Är byggnad av sådant slag, att på den inte alls kan tillämpas värderingsgrunderna ovan i 4―19 § eller är det fråga om konstruktion, anses som återanskaffningsvärdet av sådan byggnad eller konstruktion 70 procent av byggnadskostnaderna för motsvarande byggnad eller konstruktion.

För offentliga byggnader och andra byggnader i allmänt bruk används dock som det återanskaffningsvärde som avses i 1 mom., om värdet inte tidigare fastställts för dem med tanke på förmögenhetsbeskattningen, följande enligt 70 % räknade genomsnittliga byggnadskostnader per kvadratmeter eller kubikmeter:

1) byggnader inom vårdbranschen:

― centralsjukhus 1 028,04 euro/m2,

― kretssjukhus 827,63 euro/m2,

― hälsovårdscentraler och lokala sjukhus 766,39 euro/m2,

― kommunalhem och ålderdomshem, kuranstalter, vård- och rehabiliteringsanstalter, sådana servicecentraler som omfattar både servicehus och bostäder samt barnhem och skolhem 673,61 euro/m2,

― fängelser 176,29 euro/m3.

2) samlingsbyggnader:

― teatrar, koncert- och kongressbyggnader 874,04 euro/m2. Med teaterbyggnad avses en byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som scen- och salongsutrymmen. I byggnaden finns också hall-, köks-, café- och socialutrymmen. Med teaterbyggnader likställs koncert- och kongressbyggnader.

― biblioteksbyggnader och arkiv 658,77 euro/m2. Med biblioteksbyggnad avses en byggnad i vilken den största delen av utrymmena upptas av en bibliotekssal. I byggnaden kan också finnas utställnings-, kontors-, lager- och socialutrymmen. Arkiv likställs med biblioteksbyggnader.

― museer och konstgallerier 614,23 euro/m2. Med musei- eller konstgalleribyggnad avses en byggnad i vilken det huvudsakligen finns utställningslokaler och lager samt i vilken det kan finnas kontors-, skydds- och bostadsutrymmen,

― församlingshus 766,39 euro/m2. Med församlingshus avses församlingsbyggnader som i huvudsak är byggda för att användas som samlings- och klubbrum. I byggnaden finns klubb-, samlings-, kontors-, lager-, social-, köks- och bostadsutrymmen,

― ungdomshus 695,88 euro/m2. Utrymmena i en ungdomshusbyggnad är huvudsakligen byggda för att användas som allaktivitetslokaler. I byggnaden kan också finnas café-, köks- och socialutrymmen.

― moderna kyrkobyggnader 1 107,84 euro/m2. I en kyrkobyggnad finns kyrko- och församlingssalar samt klubb-, köks-, kontors-, skydds- och bostadsutrymmen,

― träkyrkor och före år 1950 byggda stenkyrkor 193,00 euro/m3,

― allaktivitets- och idrottshus 673,61 euro/m2. Utrymmena i idrottshusen består till största delen av motions- och konditionssalar. Dessutom finns i byggnaderna kontors-, samlings-, lager-, köks-, café-, tvätt- och omklädningsutrymmen,

― stadion- och läktarbyggnader 656,92 euro/m2. Med läktarbyggnad avses en byggnad i vilken det också finns tvätt-, omklädnings-, vistelse- och hallutrymmen.

3) undervisningsbyggnader:

― grundskole- och gymnasiebyggnader 744,12 euro/m2,

― yrkesskolor och andra yrkesläroanstalter samt kurscentraler 695,88 euro/m2,

― högskolor, universitet och forskningsanstalter 766,39 euro/m2.

4) byggnader för trafik och andra byggnader:

― buss-, järnvägs-, flygstations- och hamnterminaler 799,81 euro/m2. Gamla stationsbyggnader av trä likställs med småhus.

― moderna terminalbyggnader som överstiger 10 000 brutto-m2 1 131,97 euro/m2,

― telekommunikationsbyggnader 484,34 euro/m2. Telekommunikationsbyggnader är t.ex. telefon-, länk- och telestationsbyggnader. Utöver utrymmen för anläggningar kan i byggnaden finnas bostads-, kontors- och lagerutrymmen.

― kasernbyggnader 515,88 euro/m2. Om en kasernbyggnad är byggd av trä, är dess värde 415,67 euro/m2.

― brandstationsbyggnader 656,92 euro/m2. Om en brandstationsbyggnad är byggd av trä, är dess värde 588,25 euro/m2.

― vattentorn över 750 m3 vatten 441,65 euro/m3 vatten och under 750 m3 vatten 588,26 euro/m3 vatten.

De genomsnittliga byggnadskostnaderna för vattentorn innefattar inte byggnadskostnaderna för eventuella andra utrymmen i vattentornet eller för hissar.

Ikraftträdande
22 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006. Den tillämpas vid bestämmandet av återanskaffningsvärdet av byggnader för år 2006.

Helsingfors den 15 november 2006

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Jukka Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.