1013/2006

Given i Helsingfors den 15 november 2006

Justitieministeriets förordning om ändring av förordningen om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med justitieministeriets beslut

Ändras i justitieministeriets förordning av den 30 mars 2001 om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner (322/2001) 4 § 1 mom. och 6 a §, sådana de lyder i förordning 918/2005, som följer:

4 §
Övriga oundgängliga levnadskostnader

Som övriga oundgängliga levnadskostnader räknas gäldenärens och hans eller hennes familjs utgifter för kost, kläder, sedvanliga utgifter för hälsovård samt utgifter för personlig hygien, hemmets hygien, underhåll av hemmet, användning av lokaltrafik, prenumeration på dagstidning, tv-licens, användning av telefon och hobby- och rekreationsverksamhet samt andra liknande utgifter. Gäldenären behöver inte separat redovisa för dessa kostnader, utan de beaktas månatligen till följande belopp:

1) en ensamstående gäldenär eller en gäldenär som är ensamförsörjare 458 euro,

2) en gäldenär som lever i äktenskap eller är sambo eller bor i samma hushåll som en annan myndig person 384 euro,

3) barn under 17 år som bor i samma hushåll som gäldenären; första och andra barnet 291 euro vardera, tredje och därpå följande barn 271 euro för vart och ett av barnen,

4) barn som fyllt 17 år och bor i samma hushåll som gäldenären 322 euro.


6 a §
Indexjustering enligt 35 a § i lagen om skuldsanering för privatpersoner

Det belopp som utgör grund för en tilläggsprestationsskyldighet enligt 35 a § 3 mom. i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) justerat enligt lagen om folkpensionsindex (456/2001) är 831 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Förordningen skall tillämpas även på skuldsaneringsärenden som är anhängiga vid tingsrätten vid förordningens ikraftträdande och i vilka inget betalningsprogram har fastställts eller i vilka gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningsprogrammet ändras. När tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten tillämpas förordningen, om gäldenärens betalningsmån då måste räknas om.

Helsingfors den 15 november 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Överinspektör
Kirta Heine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.