1010/2006

Given i Helsingfors den 23 november 2006

Statsrådets förordning om Pensionsskyddscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd lagen av den 19 maj 2006 om Pensionsskyddscentralen (397/2006) och 7 § i lagen av den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999):

1 §

Till Pensionsskyddscentralens representantskap hör utöver ordförande och vice ordförande sju representanter för arbetsgivarorganisationerna, sju representanter för arbetstagarorganisationerna, tre representanter för lantbruksföretagarorganisationerna, två representanter för övriga företagarorganisationer och tre representanter för pensionsförsäkringsbolagen samt dessutom en representant för pensionskassorna och en representant för pensionsstiftelserna. För utnämnande av medlemmarna skall social- och hälsovårdsministeriet ge de mest representativa av de organisationer som bevakar ovan nämnda gruppers allmänna ekonomiska intressen tillfälle att lägga fram förslag till representanter.

Utöver de i 1 mom. nämnda medlemmarna förordnar social- och hälsovårdsministeriet till representantskapet högst tre andra medlemmar som skall väljas så att representantskapets sammansättning uppfyller kraven i 7 § i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006).

Avgår en medlem i representantskapet från sitt uppdrag innan mandattiden gått ut, skall i hans eller hennes ställe i föreskriven ordning utnämnas en ny medlem till representantskapet för den återstående tiden.

Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer det arvode som skall betalas ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna i representantskapet.

2 §

Representantskapets ordinarie möten är vårmötet och höstmötet, av vilka vårmötet hålls senast den 15 maj och höstmötet senast den 15 december.

Vid vårmötet skall

1) bokslutet och revisionsberättelsen framläggas,

2) beslutas om fastställande av bokslutet för föregående år, samt

3) beslutas om de åtgärder som det föregående årets förvaltning och bokslut ger anledning till.

Vid höstmötet skall

1) vid behov förrättas val av styrelsemedlemmar och deras suppleanter,

2) väljas en revisor och vid behov en revisorssuppleant samt beslutas om deras arvoden, samt

3) beslutas om styrelsemedlemmarnas arvoden för följande räkenskapsperiod.

Extraordinarie representantskapsmöte skall hållas, om styrelsen eller representantskapets ordförande finner det nödvändigt för tillsynen över Pensionsskyddscentralen och skötseln av övriga uppgifter som ankommer på representantskapet. Möte skall även hållas, om social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsinspektionen, revisorn eller minst tre av representantskapets medlemmar skriftligen har yrkat det för behandling av ett angivet ärende. Mötet skall i detta fall hållas inom en månad från det att yrkandet har lämnats in till styrelsen eller representantskapets ordförande.

Vid ett representantskapsmöte skall föras protokoll i vilket antecknas närvarande medlemmar, framlagda förslag och fattade beslut samt förrättade omröstningar. Protokollet skall justeras och undertecknas av ordföranden och minst två därtill utsedda, vid mötet närvarande medlemmar.

3 §

Kallelse till representantskapets möte skall sändas i ett rekommenderat brev eller på något annat sätt bevisligen senast två veckor före mötet. Möteskallelsen skall sändas av Pensionsskyddscentralens styrelse eller representantskapets ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden.

4 §

Vid ett representantskapsmöte får beslut inte fattas i andra än de ärenden som anges i möteskallelsen, om inte representantskapet enhälligt beslutar att ta upp ett visst ärende för avgörande. Dessutom kan representantskapet besluta att ett nytt möte skall hållas för ett visst ärende. Meddelande om ett nytt möte skall tillställas de frånvarande i enlighet med 3 §.

5 §

Den ena av de medlemmar som företräder företagarorganisationerna i Pensionsskyddscentralens styrelse utses av de medlemmar som företräder lantbruksföretagarna i representantskapet och den andra av de medlemmar som företräder de övriga företagarorganisationerna i representantskapet.

Avgår en styrelsemedlem från sitt uppdrag innan mandattiden gått ut, skall medlemmens ställe på samma sätt som han eller hon förordnades eller utsågs, förordnas eller utses en ny styrelsemedlem för den återstående tiden.

Vid styrelsens möten skall föras protokoll i vilket antecknas närvarande medlemmar, framlagda förslag och fattade beslut samt förrättade omröstningar. Protokollet skall justeras och undertecknas av ordföranden och minst två därtill utsedda, vid mötet närvarande medlemmar.

6 §

För revisionen av Pensionsskyddscentralens bokföring och bokslut samt förvaltning väljer representantskapet för en räkenskapsperiod i sänder en ordinarie revisor och en revisorssuppleant som skall vara i revisionslagen (936/1994) avsedda och av Centralhandelskammaren godkända revisorer. Väljs en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning till revisor, behöver inte någon revisorssuppleant väljas.

Revisorn är samtidigt Pensionsskyddscentralens övervakningsrevisor.

7 §

Bokslutet och revisionsberättelsen skall finnas till påseende på Pensionsskyddscentralens kontor senast en vecka före representantskapets ordinarie vårmöte.

8 §

Pensionsskyddscentralen skall i enlighet med det formulär som fastställts av Försäkringsinspektionen lämna statistiska uppgifter om sin verksamhet samt om de lagstadgade arbetspensionsanstalternas verksamhet.

Pensionsskyddscentralen skall lämna i 1 mom. nämnda statistiska uppgifter till Försäkringsinspektionen senast före utgången av maj månad som följer på räkenskapsperioden. Dessutom skall Pensionsskyddscentralen inom nämnda tid lämna bokslutet och revisionsberättelsen samt det beslut som representantskapet fattat med anledning av dem till Försäkringsinspektionen. En representant för Försäkringsinspektionen har rätt att närvara vid Pensionsskyddscentralens revision, och för den ekonomiska tillsynen skall Pensionsskyddscentralen inom en av Försäkringsinspektionen utsatt rimlig tid lämna också andra uppgifter än de ovan nämnda till Försäkringsinspektionen.

9 §

Pensionsskyddscentralens namn tecknas av

1) styrelsens ordförande tillsammans med en styrelsemedlem eller verkställande direktören,

2) verkställande direktören tillsammans med en styrelsemedlem eller en tjänsteman som styrelsen bemyndigat, eller

3) två av styrelsen bemyndigade tjänstemän tillsammans.

10 §

Pensionsskyddscentralen skall utan dröjsmål meddela social- och hälsovårdsministeriet samt Försäkringsinspektionen namn och hemort för de personer som har rätt att teckna dess namn. Försäkringsinspektionen skall på begäran utfärda intyg över vilka som har rätt att teckna Pensionsskyddscentralens namn.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 november 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.