997/2006

Given i Helsingfors den 17 november 2006

Lag om ändring av 2 § i lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 2 § 3 mom., sådant det lyder i lag 730/2001, som följer:

2 §

Är det i 1 mom. nämnda behovet av vård och rehabilitering, jämte därav föranledd belastning, synnerligen stort, betalas i vårdbidrag 335,69 euro per månad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

När denna lag träder i kraft ändras utan ansökan vårdbidraget för en person som får specialvårdbidrag för barn så att det överensstämmer med denna lag. På begäran ges ett beslut om ändring av bidraget.

Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2006
ShUB 25/2006
RSv 129/2006

Helsingfors den 17 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.