991/2006

Given i Helsingfors den 9 november 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 1 mars 2000 om utrikesförvaltningen (256/2000) 2 § 2 mom., 5 och 21 a §, 23 § 1 mom., 25 § 2 mom. och 32 § 1 mom., av dem 2 § 2 mom., 5 §, 23 § 1 mom. och 25 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 1172/2005 och 21 a § sådan den lyder i förordning 788/2002, som följer:

2 §
Myndighet som tillsätter tjänster inom utrikesförvaltningen

Statsrådet utnämner utrikesråden i andra fall än de som nämns i 15 § 1 mom. i lagen om utrikesförvaltningen. Statsrådet utnämner också ambassadråden, lagstiftningsråden, konsultativa tjänstemännen och handelsråden.


5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna inom utrikesförvaltningen

Behörighetsvillkoren för tjänster inom utrikesförvaltningen är utöver vad som i statstjänstemannalagen bestäms om finskt medborgarskap och i 6 § om språkkunskap

1) för statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterare, utrikesråd, ambassadråd och utrikessekreterare att han eller hon har konstaterats vara behörig för tjänsten på det sätt som anges i 9 § eller vunnit behörighet för den enligt grunder som gällt tidigare, för statssekreteraren som kanslichef och understatssekreterare dessutom förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för attaché högre högskoleexamen eller sådan erfarenhet som gallrings- och utbildningsnämnden kräver för en allmän tjänst inom utrikesförvaltningen,

3) för administrativ utrikessekreterare och administrativ attaché högskoleexamen eller examen på institutnivå eller sådan, särskilt inom utrikesförvaltningen uppnådd förmåga och skicklighet som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång,

4) för specialsakkunnig, konsultativ tjänsteman, handelsråd och handelssekreterare högre högskoleexamen,

5) för ekonomiplaneringschef, säkerhetschef, fastighetsdirektör och datadirektör högre högskoleexamen och i praktiken visad ledarförmåga,

6) för lagstiftningsråd, lagstiftningssekreterare och juridisk rådgivare juris kandidat- eller magisterexamen,

7) för specialsakkunnig i polisiära frågor högre högskoleexamen, polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl eller polisunderbefälsexamen,

8) för sakkunnig inom gränsövervakningen officersexamen, institutsofficersexamen eller gräns- eller sjöbevakarexamen,

9) för informatör högre högskoleexamen eller annan lämplig examen,

10) för regioninformatör högre högskoleexamen,

11) för EU-rådgivare högskoleexamen eller annan lämplig examen,

12) för IT-chef, redovisningschef, telekommunikationschef, utbildningschef, specialforskare, överinspektör, övertranslator, utbildningssekreterare och forskare högre högskoleexamen, för forskare i arkivuppgifter dessutom examen på arkivområdet samt för bibliotekarie högre högskoleexamen som inbegriper eller utöver vilken har slutförts de studier på området för biblioteks- och informationstjänster som krävs,

13) för utredningssekreterare, inspektör, kamrer och revisor högskoleexamen, för arkivarie högskoleexamen och examen på arkivområdet samt för informatiker högskoleexamen eller utbildning i hantering av informationsresurser,

14) för translator högskoleexamen eller annan lämplig examen,

15) för webbsekreterare och ekonomisekreterare lämplig högskole- eller yrkeshögskoleexamen eller annars goda förutsättningar att sköta tjänsten, och

16) för biblioteksamanuens institutexamen eller yrkesinriktad grundexamen, i vilken ingår eller utöver vilken har slutförts de studier inom området för biblioteks- och informationstjänster som krävs.

Av de tjänstemän som avses i 4–16 punkten krävs dessutom förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten.

21 a §
Personer vid beskickningar som står i anställningsförhållande till vissa myndigheter

Enligt 26 § lagen om utrikesförvaltningen kan vid en beskickning tjänstgöra

1) domare och åklagare i uppgifter inom internationell rättsvård,

2) tjänstemän vid Utlänningsverket i uppgifter inom utlänningsförvaltningen,

3) tjänstemän inom polisförvaltningen i uppgifter inom det internationella polisväsendet,

4) tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet i internationella uppgifter inom gränsbevakningsväsendets verksamhetsområde,

5) tullverkets tjänstemän i internationella uppgifter inom tullväsendet,

6) personal vid en utländsk enhet inom Teknologiska utvecklingscentralen och

7) personal vid en utländsk enhet inom Centralen för turistfrämjande.

23 §
Behörighetsvillkor för beskickningschefer och ledande tjänstemän

Till chef för en ambassad, en ständig representation, en särskild representation och ett generalkonsulat förordnas ett utrikesråd. I undantagsfall kan ett ambassadråd förordnas till chef för en ambassad eller ett generalkonsulat.


25 §
Tjänstetitlar vid beskickningarna

Beskickningscheferna och de ledande tjänstemännen har följande tjänstetitlar:

1) ett utrikesråd som är chef för en ambassad, en ständig representation eller en särskild representation och ett ambassadråd som är chef för en ambassad har tjänstetiteln befullmäktigad utomordentlig ambassadör,

2) ett utrikesråd eller ett ambassadråd som är chef för en legation har enligt beslutet om förordnande till uppgiften tjänstetiteln utomordentligt sändebud och befullmäktigad minister eller chargé d'affaires,

3) chefen för ett generalkonsulat har tjänstetiteln generalkonsul, chefen för ett konsulat tjänstetiteln konsul och chefen för ett vicekonsulat tjänstetiteln vicekonsul och

4) en ledande tjänsteman vid en ambassad eller en legation har tjänstetiteln chargé d'affaires ad interim.


32 §
Kostnadsersättningar till honorärkonsulaten

En beskickning som avses i 31 § 1 mom. kan av särskilda skäl ersätta kostnaderna för ett honorärkonsulat och dess personal samt andra nödvändiga kostnader.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 november 2006

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.