980/2006

Given i Helsingfors den 2 november 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2004 om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004) 2 kap. 1 § 4 mom. och 3 § 1 mom. samt

fogas till 2 kap. 1 § ett nytt 8 mom. och till 2 § ett nytt 4 mom. som följer:

2 kap.

Ansökan om och utbetalning av förmåner

1 §
Utredning som skall företes vid ansökan om dagpenningsförmåner

Vid ansökan om föräldradagpenning skall den försäkrade förete ett av en läkare, sjukskötare, barnmorska eller hälsovårdare utfärdat intyg över att graviditeten har varat minst den tid som bestäms i 9 kap. 2 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen. Vid ansökan om föräldrapenning skall det anges hur föräldrapenningsperioden fördelas mellan föräldrarna. Vid ansökan om partiell föräldrapenning skall båda föräldrarna förete det arbetsavtal om deltidsarbete som de ingått med sin arbetsgivare, av vilket framgår det arbetstidsarrangemang som parterna kommit överens om samt lönen för deltidsarbetet. En förälder som är företagare skall förete en tillförlitlig utredning om att det arbete han eller hon utför i det egna företaget minskar till 40―60 procent jämfört med tidigare.


Vid ansökan om partiell sjukdagpenning skall den försäkrade förete ett utlåtande över sin arbetsoförmåga utfärdat av en företagshälsovårdsläkare som känner till den försäkrades arbetsuppgifter, eller av någon annan läkare som känner till den försäkrades arbetsförhållanden och över det den försäkrade, så länge arbetsoförmågan varar, kan utföra en del av sina arbetsuppgifter utan att hälsan eller tillfrisknandet äventyras. Dessutom skall den försäkrade förete det avtal om deltidsarbete som han eller hon ingått med sin arbetsgivare och av vilket framgår det arbetstidsarrangemang som parterna kommit överens om samt lönen för deltidsarbetet. En företagare skall förete en tillförlitlig utredning om att det arbete han eller hon utför i det egna företaget minskar till 40―60 procent jämfört med tidigare.

2 §
Förutsättningar för betalning av dagpenningsförmåner

En förutsättning för betalning av partiell sjukdagpenning för mindre än 12 vardagar är att den försäkrade företer en nödvändig och tillförlitlig utredning som visar att han eller hon på grund av sitt hälsotillstånd är oförmögen även till deltidsarbete eller företer en motsvarande nödvändig och tillförlitlig utredning om orsaken till att rätten till partiell sjukdagpenning upphör.

3 §
Betalningsperioderna för dagpenningsförmåner

Sjukdagpenning och specialvårdspenning betalas i efterskott så att den första betalningsperioden omfattar de sex första vardagarna efter det att rätten till dagpenningsförmån uppkom och varje följande betalningsperiod 25 vardagar. Partiell sjukdagpenning betalas i efterskott i betalningsperioder om 25 vardagar. Om arbetsoförmågan inte varar en hel betalningsperiod, betalas sjukdagpenningen och den partiella sjukdagpenningen efter det att rätten till dagpenning upphört. Om perioden för partiell sjukdagpenning varar mindre än 25 vardagar av orsaker som avses i 8 kap. 11 § 4 mom. eller 12 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen betalas den partiella sjukdagpenningen efter det att rätten till dagpenning upphört.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 november 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.