970/2006

Given i Helsingfors den 7 november 2006

Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. i lagen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant det lyder i lag 662/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas i hela landet, med undantag av Åland, på linjetrafik som bedrivs med buss då transportsträckan är högst 100 km.

Denna förordning gäller inte trafik som sköts på grundval av ett avtal om köp som ingåtts med länsstyrelsen eller kommunen.

2 §
Seriebiljetter

I bussar i linjetrafik skall följande seriebiljetter säljas med en prissänkning på 25 procent av grundpriset inklusive mervärdesskatt enligt bilagan till denna förordning:

1) smartkort som gäller ett läsår och som berättigar endast till skolresor och vars totalpris bestäms på basis av antalet företagna resor samt

2) seriebiljetter som säljs på grundval av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) och den förordning (425/2004) som utfärdats med stöd av den.

3 §
Tilläggsavgifter och prissänkningar

Utöver vad som bestäms i 2 § kan av passagerare vid behov tas ut en tilläggsavgift för snabbtur.

Snabbtursavgiften skall sänkas med 25 procent, om avgiften vid förhandsköp av biljett ingår i seriebiljettpriset.

Vid skolskjutsar skall seriebiljetter säljas med en prissänkning på 50 procent av grundpriset till passagerare under 12 år.

4 §
Information

Kommuner och läroanstalter skall på förhand informeras om avgifterna och giltighetsvillkoren för biljetterna.

5 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 7 oktober 2005 om seriebiljettaxor för busstrafik (818/2005).

Seriebiljetter som har köpts före ikraftträdandet av denna förordning skall godkännas utan prisförhöjning under den giltighetstid som gällde vid tidpunkten för inköpet.

Helsingfors den 7 november 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Bilaga

Resans maximilängd km Kalkylmässigt grundpris för enkelresa
euro
6 2,3340
9 2,5357
12 2,8527
16 3,1604
20 3,6940
25 4,2978
30 4,9752
35 5,6216
40 6,2151
45 6,7807
50 7,3028
60 8,5738
70 9,7510
80 10,8703
90 11,9082
100 12,8715

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.