969/2006

Given i Helsingfors den 9 november 2006

Statsrådets förordning om ändring av bilaga av statsrådets förordning om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådet förordning av den 9 september 2004 om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (853/2004) bilaga som följer:


Bilaga. Användning av bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) som undantas från vad som bestäms i 4 § 1 mom. samt tillåtna maximihalter för de nämnda tungmetallerna och flamskyddsmedlen.

1. Kvicksilver i lågenergilampor upp till 5 mg per lampa.

2. Kvicksilver i lysrör för allmänna ändamål högst:

– 10 mg, när halofosfat användas som lysämne

– 5 mg, när trifosfat (lysrör med normal livslängd) användas som lysämne

– 8 mg, när trifosfat (lysrör med lång livslängd) användas som lysämne

3. Kvicksilver i lysrör för särskilda ändamål.

4. Kvicksilver i andra lampor som inte uttryckligen nämns i denna bilaga.

5. Bly i glas till katodstrålerör, elektroniska komponenter och lysrör.

6. Bly som legeringselement i stål med upp till 0,35 viktprocent bly, aluminium med upp till 0,4 viktprocent bly och som kopparlegering med upp till 4 viktprocent bly.

7. - Bly i lödpunkter med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller mer än 85 procent bly i vikt räknat).

- Bly i lödpunkter för servrar, datalagringssystem, inklusive sådana som består av sammankopplade diskar, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikation.

- Bly i keramiska delar till elektronik (exempelvis piezoelektroniska anordningar).

8. Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter och kadmiumbeläggning med undantag för sådan användning som är förbjuden enligt statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller produkter och förnödenheter som innehåller kadmium och dess föreningar 1415/1992.

9. Sexvärt krom som korrosionsskydd för kolstålssystemet i absorptionskylaggregat.

10. DekaBDE i polymera material.

11. Bly i lagerskåler och bussningar av blybrons.

12. Bly i kontaktsystem med böjliga stift (compliant pins).

13. Bly som beläggningsmaterial för c-ringar i värmeledande moduler.

14. Bly och kadmium i optiskt glas och filterglas.

15. Bly i lödpunkter med fler än två delar för kopplingen mellan stiften och mikroprocessor-stacken, med en blyhalt över 80 procent men under 85 procent i vikt räknat.

16. Bly i lödpunkter för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretser.

17. Bly i rörlampor med silikatbelagda rör.

18. Blyhalogenid som lysämne i högtryckslampor (HID-lampor) för repro grafi.

19. Bly som aktivator i lyspulvret (l viktprocent bly eller mindre) dels i urladdningslampor som används som sollampor och som innehäller fosforer säsom BSP (BaSi2O5:Pb), dels i speciallampor som används för ljuskopiering, litografi, insektsföllor, fotokemiska processer och härdning och som innehäller fosforer säsom SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).

20. Bly i PbBiSn-Hg och PblnSn-Hg i specifika sammansärtningar som huvudamalgam och med PbSn-Hg som tillsatsamalgam i mycket kompakta energisparlampor (ESL).

21. Blyoxid i glas mellan framför- och bakomliggande substrat av platta fluorescerande lampor i bildskärmar med flytande kristaller (LCD).

22. Bly och kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på borosilikatglas.

23. Bly som störämne i RIG (rare earth iron garnet) Faraday-fasvridare i fiberoptiska kommunikationssystem.

24. Bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm bendelning med NiFebenramar och bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm bendelning med benramar av koppar.

25. Bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer.

26. Blyoxid i plasmaskärmar (PDP) och SED-skärmar (surface conduction electronic emitter displays), särskilt i dielektriska skikt på främre och bakre glassubstrat, busselektrod, svart band, adresselektrod, avgränsarribbor (barrier ribs), fritta i försegling 'seal frit' och 'frit ring' samt i tryckpastor.

27. Blyoxid i glashöljet till lampor av typen 'Blacklight blue' (BLB).

28. Blylegeringar som lödmetall för drivsystem i högeffektshögtalare (avsedda att användas i flera timmar vid ljudnivåer på 125 dB SPL och högre).

29. Sexvärt krom i korrosionsskyddande beläggningar på olackerade metallplåtar och fästanordningar använda i korrosionsskydd och skydd mot elektromagnetisk interferens i utrustning som ingår i kategori 3 i direktiv 2002/96/EG (IT- och telekommunikationsutrustning). Undantag beviljas fram till den 1 juli 2007.

29. Bly bundet i kristallglas enligt definitionen i bilaga I (kategorierna 1, 2, 3 och 4) till rådets direktiv 69/493/EEG.

I homogena material den tillåtna maximala halten av bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybrombifenyl (PBB) och polybromdifenyleter (PBDE) är 0,1 och av kadmium 0,01 viktprocent.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

Kommissionens beslut 2006/690/EG (32006D0690); EGT nr L 283, 12.10.2006, s. 47
Kommissionens beslut 2006/691/EG (32006D0691); EGT nr L 283, 12.10.2006, s. 48
Kommissionens beslut 2006/692/EG (32006D0692); EGT nr L 283, 12.10.2006, s. 50

Helsingfors den 9 november 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Överingenjör
Hannu Laaksonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.