964/2006

Given i Helsingfors den 3 november 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om rökrum i restauranger och andra förplägnadsrörelser

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 13 d § 4 mom. i lagen av den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976), sådant det lyder i lag 700/2006:

1 §
Rökrums konstruktion

Ett rökrum skall till sin konstruktion vara tätt.

Avståndet mellan rökrummets tak och dörrens övre kant skall vara minst 400 mm.

Ingången till rökrummet skall ordnas så att tobaksrök inte sprids utanför rökrummet.

2 §
Ventilation

Det skall alltid vara undertryck i rökrummet. Tilluften i rökrummet skall ledas från omkringliggande rum genom dörren eller strömningsanordningen för överluft.

Frånluftsflödet i ett rökrum skall vara minst 30 kubikdecimeter per kvadratmeter golvyta, i dörröppningen dock minst 180 kubikdecimeter per kvadratmeter dörröppning. Strömningsanordningen för överluft skall placeras så att luften avlägsnas effektivt från alla delar av rökrummet.

Frånluften skall ledas ut ovanför byggnadens yttertak via en separat kanal.

3 §
Tillsyn

Rökrummet skall kunna övervakas från utsidan.

Rökrummet eller frånluftskanalen skall förses med en fast mätanordning med vilken frånluftsflödet i rummet kan kontrolleras från utsidan.

Ventilationen i rökrummet skall kontrolleras regelbundet och bok skall föras över iakttagelserna.

4 §
Underhåll

En plan skall utarbetas för användning och underhåll av rökrummet. Av planen skall framgå konstruktionsvärdena, vad som skall kontrolleras och underhållas samt hur ofta underhållet ska ske. Planen skall fogas till planen för egenkontroll av rökrummet och till fastighetens bruks- och underhållsanvisning.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

Vad som bestäms i 2 § 3 mom. tillämpas inte på restauranger som har byggts innan denna förordning trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 november 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.