959/2006

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 10 november 2006

Lag om ändring av 20 och 22 § i lagen om faderskap

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 september 1975 om faderskap (700/1975) 20 och 22 §, sådana de lyder i lag 927/2002, som följer:

20 §
Erkännandets ikraftträdande

När en man har erkänt sitt faderskap skall den barnatillsyningsman på vilken faderskaputredningen enligt 6 § 2 mom. ankommer ofördröjligen sända handlingarna angående erkännandet och det protokoll som uppsatts om faderskapsutredningen till den magistrat som enligt 2 mom. är behörig att avgöra ärendet.

Ett ärende som gäller godkännande av erkännande avgörs av magistraten inom barnatillsyningsmannens verksamhetsområde. Om det är nödvändigt i syfte att effektivisera magistraternas verksamhet eller att främja en balanserad regional utveckling, kan genom förordning av inrikesministeriet dock föreskrivas att en magistrats behörighet att avgöra ärenden som gäller godkännande av erkännande av faderskap överförs på en annan magistrat. Genom förordning av inrikesministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de magistrater från vilka behörigheten överförs och de magistrater till vilka behörigheten överförs samt om grunderna för kompetensfördelningen mellan de magistrater som tar emot dessa uppgifter.

Erkännandet skall godkännas

1) om erkännandet skett på det sätt som föreskrivs i 15–19 §, och

2) om det inte finns orsak att anta att den man som erkänt faderskapet inte är far till barnet.

Faderskapet är fastställt genom erkännande, när mannen på det sätt som föreskrivs i 15 § 1 och 3 mom. erkänt faderskapet och magistraten godkänt erkännandet.

22 §
Talerätt

Barnet har rätt att föra talan om fastställande av faderskap.

Mannen har rätt att föra talan om fastställande av faderskap, om magistraten av ovan i 20 § 3 mom. 2 punkten nämnd orsak inte godkänt erkännandet. Talan skall väckas inom ett år från den dag då mannen fick del av magistratens beslut. Mannen har dock inte rätt att föra talan, om erkännandet gäller ett barn som avses i 2 §.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 229/2005
FvUB 16/2006
RSv 118/2006

Helsingfors den 10 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.