954/2006

Given i Helsingfors den 9 november 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande och fastställande av gårdsstödsrättigheter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik med stöd av 11 § i lagen av den 8 december 1994 (1100/1994) sådant detta lagrum lyder i lag 273/2003 samt 13 § i lagen av den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Genom förordningen stadgas om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare samt om beviljande av gårdsstödsrättigheter enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr 1782/2003, nedan rådets förordning om gårdsstöd, och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/2001. Förordningen gäller vidare fastställande av gårdsstödsrättigheter enligt kapitel 3 avsnitt 1 i kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) lagen om gårdsstöd lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (557/2005);

2) gårdsstödsrättighet på basis av blandmodellen en hektarspecifik stödrättighet enligt det system med samlat gårdsstöd som fastställs för jordbrukare på grundval av systemet med samlat gårdsstöd, en hektarspecifik stödrättighet som beviljas jordbrukare i enlighet med artiklarna 53 och 63.2 i rådets förordning om gårdsstöd och stödrättighet i enlighet med artiklarna 47 och 48 i rådets förordning om gårdsstöd;

3) basskifte ett område som definieras i 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (406/2006) om administration och kontroll av direkta arealbaserade stöd;

4) jordbruksskifte ett område som kan vara högst lika stort som ett basskifte och ansluta sig till bara ett basskifte;

5) särskild stödrättighet en rättighet enligt artiklarna 47 och 48 i rådets förordning om gårdsstöd;

6) referenskvantitet en referenskvantitet som avses i artikel 37 i rådets förordning om gårdsstöd;

7) odlare odlare som avses i artikel 2 i rådets förordning om gårdsstöd;

8) statsrådets förordning om gårdsstöd statsrådets förordning om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd (758/2005).

3 §
Beviljande och fastställande av gårdsstödsrättigheter

Gårdsstödsrättigheterna beviljas i huvudstödansökan för år 2006 på basis av de angivna arealuppgifterna på jord- och skogsbruksministeriets jordbruksskiftesblankett 102B. Beviljandet sker på basis av arealen för de i artikel 44.2 i förordningen om gårdsstöd avsedda stödberättigande hektaren för jordbruksskiftena som finns på de angivna basskiftena.

Arealen som utgör grunden för beviljande av gårdsstödsrättigheter till gårdar som är under arealkontroll räknas ut vid kontrollen utgående från arealen på antingen uppmätta eller godkända jordbruksskiften på basskiftena utifrån det resultat som leder till en större areal på basskiftesnivå. Den areal som räknas ut till grund för gårdsstödsrättigheterna kan dock inte överskrida den sökta totala areal som utgör grunden för uträkningen av gårdsstödsrättigheter. Till gårdar under arealkontroll beviljas gårdsstödsrättigheter efter avslutad kontroll.

De särskilda stödrättigheterna kan beviljas utan den minimiareal som förutsätts i 8 § i lagen om gårdsstöd om jordbrukaren kan bevisa sig vara en jordbrukare på det sätt som anges i 3 § moment 2 i statsrådets förordning om gårdsstöd. Jordbrukaren kan använda de särskilda stödrättigheterna på en stödberättigad areal på det stödområde inom vilket gårdens driftscentrum är beläget.

Gårdsstödsrättigheterna fastställs i de personers ägo som hör till gården och som är anmälda som ägare till stödrättigheterna med jord- och skogsbruksministeriets blankett nummer 101D gårdsbruksenhetens delägare.

4 §
Beslut om fastställande av gårdsstödsrättigheter och ansökan om ändring

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar beslut om fastställande av gårdsstödsrättigheter. Beslutet sänds till jordbrukaren. I beslutet fastställs även gårdsstödsrättigheternas enhetsvärden.

Ändring av beslutet om fastställande av gårdsstödsrättigheterna kan ansökas enligt bestämmelserna i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

5 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 13 november 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 9 november 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Lantbruksråd
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.