953/2006

Given i Helsingfors den 9 november 2006

Statrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 5 juli 2001 om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus (621/2001) 3 § 1 mom. och 8 § 1 mom. som följer:

3 §
Bulleremissionernas gränsvärden

Den garanterade ljudeffektnivån för följande utrustning som utsläpps på marknaden eller tas i bruk får inte överstiga de tillåtna ljudeffektnivåer som framgår av tabellen:

Typ av utrustning Installerad nettoeffekt Tillåten ljudeffektnivå LWA (dB/1 pW)
P (kW)
Elektrisk effekt Pel (*)
(kW)
Maskinens massa m Etapp I från och Etapp II från och
(kg) med 3.1.2002 med 3.1.2002
Skärbredd L (cm)
Kompaktorer (vibrationsvältar, vibrationsplattor, P ≤ 8 108 105 (**)
vibrationsstampar)
8 < P ≤ 70 109 106 (**)
P > 70 89 + 11 lg P 86 + 11 lg P (**)
Bandgående schaktmaskiner (<500 kW), P ≤ 55 106 106
bandgåendelastmaskiner (<500 kW) och P > 55 87 + 11 lg P 84 + 11 lg P (**)
bandgående grävlastare (<500 kW)
Hjulgående schaktmaskiner (<500 kW), hjulgående P ≤ 55 104 101 (**) (***)
lasmaskiner (<500 kW), hjulgående grävlastare P > 55 85 + 11 lg P 82 + 11 lg P (**)
(<500 kW), dumprar (<500 kW), väghyvlar (***)
(<500 kW), kompaktoret av hjullastartyp
(<500 kW), motviktstruckar med förbrännings
motorer (****), mobilkranar, kompaktorer (ickevibrerande
vältar), vägbeläggningsmaskiner, hydraulaggregat
Grävmaskiner (<500 kW), bygghissar för varutransport P ≤ 15 96 93
och byggvinschar, jordfräsar (<3 kW) P > 15 83 + 11 lg P 80 + 11 lg P
Handhållna betongspett och mejselhammare m ≤ 15 107 105
15 < m < 30 94 + 11 lg m 92 + 11 lg m(**)
m ≥ 30 96 + 11 lg m 94 + 11 lg m
Tornkranar 98 + lg P 96 + lg P
Svets- och kraftgeneratorer (<400 kW) Pel ≤ 2 97 + lg Pel 95 + lg Pel
2 < Pel ≤ 10 98 + lg Pel 96 + lg Pel
Pel > 10 97 + lg Pel 95 + lg Pel
Kompressorert (<350 kW) P ≤ 15 99 97
P > 15 97 + 2 lg P 95 + 2 lg P
L ≤ 50 96 94 (**)
50 < L ≤ 70 100 98
70 < L ≤ 120 100 98 (**)
Gräsklippare, gräsmattstrimmare och gräsmattskantskärare L > 120 105 103 (**)

(*) Pel för svetsgeneratorer: konventionell svetsström multiplicerad med den konventionella utgångsspänningen för den lägsta intermittensfaktor som tillverkaren angett.

Pel för kraftgeneratorer: drivkraft enligt ISO 8528-1:1993, punkt 13.3.2.

(**) Siffrorna för typen av utrustning för etapp II är enbart vägledande:

- vibrationsvältar

- vibrationsplattor (P>3 kW)

- vibrationsstampar

- bandgående schaktmaskiner

- bandgående lastmaskiner (P>55 kW)

- motviktstruckar med förbränningsmotor

- vägbeläggningsmaskiner med komprimerande avdragare

- handhållna betongspett och mejselhammare med förbränningsmotor (15 < m < 30)

- gräsklippare, gräsmattstrimmare, gräsmattskantskärare.

Definitiva siffror kommer att vara avhängiga ändringsförslaget till direktivet till följd av rapporten enligt artikel 20 i utrustningsbullerdirektivet. I avsaknad av ändringsförslag kommer siffrorna för etapp I att gälla även fortsättningsvis för etapp II.

(***) För enmotoriga mobilkranar skall värdena för etapp I fortsätta att gälla till och med den 3 januari 2008. Efter denna dag skall värdena för etapp II gälla.

(****)Bullergräns anges för andra motviktstruckar med förbränningsmotorer än de som avses i bilaga I nr 36, andra strecksatsen utrustningsbullerdirektivet, med en lyftförmåga på högst 10 ton. För dessa motviktstruckar med förbränningsmotor förutsätts endast bullermärkning.

Värdena på den tillåtna ljudeffektnivån skall rundas av till närmaste heltal (om ljudeffektnivån är lägre än 0,5 avrundas den neråt; om den är högre än eller lika med 0,5, avrundas den uppåt).


8 §
Övervakningsmyndigheter

Tillsynen över att denna förordning iakttas handhas av arbetarskyddsmyndigheterna då utrustningen är avsedd att användas som arbetsredskap och av de tillsynsmyndigheter som avses i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) då utrustningen är avsedd att användas som konsumtionsvara.Denna förordning träder i kraft den 15 november 2006.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/88/EG, (32005L0088); EGT nr L 344, 27.12.2005, s. 44

Helsingfors den 9 november 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsråd
Oili Rahnasto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.