944/2006

Given i Helsingfors den 3 november 2006

Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juni 1996 om Kommunernas garanticentral (487/1996) 1 § 2 och 3 mom., 2 och 3 §, 5 § 1 mom., 7―9 och 12 §, 13 § 2 mom., 14 och 15 § samt 16 § 1 mom.,

av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 377/1997 och 15 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 377/1997, ett nytt 4 mom., till lagen en ny 1 a § och till 13 § ett nytt 3 mom., som följer:

1 §
Kommunernas garanticentral

För att detta syfte skall nås kan garanticentralen på det sätt som föreskrivs i 1 a § bevilja garantier för sådan medelsanskaffning till kreditinstitut som direkt eller indirekt ägs av kommunerna eller lyder under kommunernas bestämmanderätt att medlen lånas ut till kommuner och samkommuner samt sammanslutningar som helt ägs av kommunerna eller helt lyder under deras bestämmanderätt.

För att syftet skall nås kan garanticentralen på det sätt som föreskrivs i 1 a § bevilja garantier även för sådan medelsanskaffning till kreditinstitut som avses i 2 mom. att medlen lånas ut till sammanslutningar som anges av statliga myndigheter och som hyr ut eller producerar och håller bostäder på sociala grunder, eller till sammanslutningar som lyder under sådana sammanslutningars bestämmanderätt.

Garantier kan beviljas som säkerhet för sådana sammanslutningars fordringar som finansierar i 2 mom. avsedda kreditinstitut och, vid arrangemang som har direkt samband med medelsanskaffning, även som säkerhet för kreditinstituts fordringar.

1 a §
Villkor för garantier

Garanticentralen kan bevilja garantier för medelsanskaffning till kreditinstitut som avses i 1 §, om kreditinstitutet använder de anskaffade medlen

1) för att bevilja finansiering till kommuner eller samkommuner,

2) för att i enlighet med Europeiska gemenskapens regler om statligt stöd bevilja finansiering på förmånliga villkor till sammanslutningar som anges av statliga myndigheter och som hyr ut eller producerar och håller bostäder på sociala grunder, eller till sammanslutningar som lyder under sådana sammanslutningars bestämmanderätt, eller

3) för att i enlighet med Europeiska gemenskapens regler om statligt stöd bevilja finansiering på förmånliga villkor till sammanslutningar som helt ägs av kommuner eller samkommuner eller lyder under deras bestämmanderätt, eller till kommunala affärsverk som utför lagstadgade offentliga serviceuppgifter som ingår i kommunens verksamhetsområde eller bedriver verksamhet som direkt tjänar dessa uppgifter eller tillhandahåller andra för medborgarna nödvändiga tjänster, om tillhandahållandet av de sistnämnda tjänsterna på grund av lokala eller regionala omständigheter behövs för att säkra tillgången till eller en effektiv produktion av dessa.

Ett kreditinstitut kan använda en del av de anskaffade medlen för att trygga sin likviditet.

2 §
Medlemssamfund

Medlemssamfund i garanticentralen är de kommuner som var medlemssamfund i garanticentralen den 1 januari 2007.

Andra kommuner kan ansluta sig till garanticentralen genom ett skriftligt meddelande till garanticentralens styrelse. De rättigheter och skyldigheter som är förknippade med medlemskapet inträder den dag då styrelsen antecknar kommunen som medlemssamfund i garanticentralen.

3 §
Tillsyn

Iakttagandet av denna lag och de bestämmelser som givits med stöd av den skall övervakas av en garanticentralsinspektör. Inrikesministeriet förordnar garanticentralsinspektören för högst fyra kalenderår i sänder på framställning av garanticentralens styrelse.

5 §
Delegationen

Garanticentralens beslutanderätt utövas av delegationen, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller beslutanderätten enligt instruktionen för garanticentralen tillkommer något annat av garanticentralens organ eller någon person som är anställd vid garanticentralen.


7 §
Instruktion

Närmare föreskrifter om garanticentralens organ, om deras sammansättning, uppgifter och mandattid och om garanticentralens övriga verksamhet meddelas i instruktionen, som godkänns av delegationen.

8 §
Beviljande av garantier

Beslut om beviljande av garantier fattas av garanticentralens styrelse eller, med stöd av instruktionen, av verkställande direktören. När garantier beviljas skall sunda och försiktiga affärsprinciper iakttas.

Vid arrangemang som har direkt samband med medelsanskaffning får garantier som beviljas som säkerhet för i 1 § avsedda kreditinstituts fordringar vid den tidpunkt då garantin beviljas utgöra sammanlagt högst fyra procent av det totala beloppet av garanticentralens borgensansvar.

Garanticentralen kan bevilja garantier endast mot tillräcklig säkerhet. För arrangemang som ett kreditinstitut som avses i 1 § vidtagit för att trygga sin likviditet och skydda sig mot risker kan garantier dock beviljas utan någon separat motsäkerhet. Av särskilda skäl kan garantier även annars beviljas utan säkerhet, om inrikesministeriet ger tillstånd till detta.

Borgensprovision uppbärs för garantierna.

9 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

Garanticentralens utgifter skall på lång sikt täckas med intäkterna av verksamheten. Garanticentralen skall för att trygga sin likviditet ha en fond och arrangera nödvändiga beredskapskrediter.

Delegationen beslutar årligen i samband med bokslutet om beloppet av de medel som skall överföras till fonden. Fondens medel skall placeras på ett sådant sätt att placeringarnas säkerhet, avkastning och likviditet tryggas.

Garanticentralens fond och arrangemang för beredskapskrediter får användas för att täcka betalningsskyldigheter som har uppkommit på grundval av garantier och för att bevilja ett kreditinstitut som avses i 1 § temporär finansiering i syfte att hindra att en omedelbart hotande betalningsskyldighet uppkommer för kreditinstitutet.

12 §
Revision och bokslut

För granskning av räkenskaperna och förvaltningen under de år som högst motsvarar delegationens mandattid väljer delegationen en revisionssammanslutning som godkänts av Centralhandelskammaren eller revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin. Vid revisionen iakttas i tillämpliga delar revisionslagen (936/1994).

Garanticentralen upprättar bokslut för varje kalenderår. Vid upprättande av bokslutet iakttas i tillämpliga delar bokföringslagen (1336/1997). Bokslutet godkänns av garanticentralens delegation.

13 §
Garanticentralsinspektör

Garanticentralsinspektören skall för varje räkenskapsperiod avge en berättelse om garanticentralens verksamhet och ekonomi till inrikesministeriet och garanticentralens styrelse. Inspektören skall utan dröjsmål underrätta ministeriet och styrelsen om en omständighet eller ett beslut beträffande garanticentralen som inspektören fått kännedom om i sitt uppdrag och som kan anses

1) bryta mot lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter om garanticentralen eller dess verksamhet i väsentlig grad,

2) äventyra garanticentralens fortsatta verksamhet,

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett negativt utlåtande om fastställande av bokslutet.

Garanticentralen skall tillställa garanticentralsinspektören kopior av bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen samt övrig information som inspektören bett om och som är nödvändig för tillsynen. Inspektören har rätt att närvara och yttra sig vid delegationens sammanträden. Av särskilda skäl har inspektören dessutom rätt att utföra granskning i garanticentralens lokaliteter.

14 §
Indrivning av betalningar

De borgensprovisioner som uppbärs på garantier som garanticentralen har beviljat och medlemssamfundens betalningsandelar får utan dom eller beslut utsökas i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). I fråga om rättelseyrkande och ändringssökande som gäller beslut om medlemssamfundens betalningsandelar gäller dock 15 §.

15 §
Rättelseyrkande och ändringssökande

Ett medlemssamfund kan till delegationen framställa ett yrkande på rättelse av ett beslut som styrelsen har fattat om medlemssamfundens betalningsandelar. Rättelseyrkandet skall framställas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet om betalningsandel.

I beslut som delegationen har fattat om rättelse av betalningsandel får ett medlemssamfund söka ändring hos Helsingfors förvaltningsdomstol genom besvär inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delegationens beslut får verkställas trots att ändring har sökts. Även Kommunernas garanticentral får genom besvär söka ändring i beslut som meddelats med anledning av att ändring sökts. På sökande av ändring tillämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).

16 §
Jäv och tjänsteansvar

I fråga om jäv för förtroendevalda och anställda vid garanticentralen gäller det som i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om jäv för tjänstemän.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Delegationen skall godkänna en instruktion enligt denna lag inom sex månader efter lagens ikraftträdande. Bestämmelserna i det reglemente som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas till dess att en instruktion enligt denna lag har godkänts, om inte något annat följer av denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2006
FvUB 17/2006
RSv 123/2006

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.