943/2006

Given i Helsingfors den 26 oktober 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om förhindrande av spridning av aviär influensa hos vilda fåglar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 2, 3, 6―8 och 11 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 31 mars 2006 om förhindrande av spridning av aviär influensa hos vilda fåglar (226/2006) som följer:

2 §
Genomförandet av Europeiska gemenskapens regelverk

Genom denna förordning genomförs kommissionens beslut (2006/563/EG), nedan kallat kommissionens beslut 2006/563/EG, om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H5N1 hos vilda fåglar i gemenskapen och om upphävande av beslutet 2006/115/EG.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) smittoområde ett område inom vilket det hos vilda fåglar förekommer högpatogen aviär influensa av subtyp H5 som misstänks eller har bekräftats vara av neuraminidastyp N1,

2) skyddszon ett skyddsområde som avses i kommissionens beslut 2006/563/EG och vars gräns på alla ställen ligger på minst tre kilometers avstånd från det smittade området och i vilken smittoområdet ingår,

3) övervakningszon ett övervakningsområde som avses i kommissionens beslut 2006/563/EG och vars gräns på alla ställen ligger på minst tio kilometers avstånd från smittoområdet och i vilken skyddszonen ingår,

4) fjäderfä alla fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för produktion av kött, konsumtionsägg eller andra produkter, för vidmakthållande av viltstammen eller för program för uppfödning med tanke på produktion av ovan nämnda fåglar,

5) andra fåglar i fångenskap fåglar som hålls i fångeskap av andra skäl än de som anges i punkt 4, med undantag av fåglar för sällskap, djurparker, cirkusar, nöjesparker och försökslaboratorier samt så kallade sentinellifåglar som Livsmedelssäkerhetsverket använder inom ramen för övervakning och forskning; samt

6) djurhållningsplats en eller flera anläggningar, byggnader eller ett eller flera hägn eller andra platser där djur hålls, föds upp eller hanteras, med undantag av slakterier och små slakterier, transportmedel, gränskontrollstationer samt laboratorier som isolerar virus av aviär influensa.

Därtill används i förordningen begrepp som definieras i artikel 2 i kommissionens beslut 2006/563/EG.

6 §
Transportförbud inom skyddszon

Följande åtgärder är förbjudna inom en skyddszon:

1) avlägsnande av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap från djurhållningsplatsen,

2) förande av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap till djurutställningar eller liknande evenemang,

3) transport av fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap genom zonen på det sättet att man stannar inom zonen till exempel för av- eller pålastning;

4) transport från zonen av kläckägg som har samlats in i zonen efter att den upprättades;

5) transport av färskt kött, malet kött, maskinurbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från viltlevande fågelvilt från zonen med undantag av sändning av färskt kött, malet kött, maskinurbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från fåglar fångade utanför zonen eller inom zonen innan zonen upprättades, från anläggningar som myndigheterna har godkänt;

6) sådan transport av färskt kött, malet kött, maskinurbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från fjäderfä från zonen som inte nämns i artikel 11 i kommissionens beslut 2006/563/EG,

7) transport eller spridning av obearbetad gödsel från anläggningar med fåglar belägna inom zonen med undantag av transport till hantering i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, nedan kallad biproduktförordningen;

8) transport av animaliska biprodukter som härrör från fåglar med ursprung i zonen om de inte har behandlats i enlighet med artikel 12 i kommissionens beslut 2006/563/EG eller om de inte transporteras till hantering enligt biproduktförordningen; samt

9) utsläppande av fjädervilt ur fångenskap i naturen.

Länsveterinären kan emellertid bevilja tillstånd till en förbjuden åtgärd i den utsträckning som avses i artikel 9―12 i kommissionens beslut 2006/563/EG, förutsatt att transporten inte orsakar risk för spridning av aviär influensa. Av tillståndet måste framgå tillståndsvillkoren som är nödvändiga för bekämpningen av aviär influensa.

7 §
Krav som gäller tillåtna transporter

Sådana råvaror och produkter från fåglar som är fångade eller har ursprung i zonen som det inte enligt 6 § är förbjudet att transportera inom en skyddszon, skall under alla faser av produktionen hanteras, förvaras och transporteras så att verksamheten inte orsakar risk för att ett eventuellt virus av aviär influensa kan överföras till sådana produkter som man tillverkar av fåglar utanför zonen.

8 §
Krav som gäller hälsointyg och transportdokument

Om man transporterar kläckägg från en skyddszon utanför finskt territorium, skall det djurhälsointyget som åtföljer transporten innehålla följande fras: "Denna sändning uppfyller djurhälsovillkoren i kommissionens beslut 2006/563/EG."

Om man transporterar från en skyddszon sådana fjädrar eller delar av fjädrar från fjäderfä som har behandlats med vattenånga eller med någon annan metod om vilken det inte bestäms i biproduktförordningen, skall i det handelsdokument som åtföljer transporten i enlighet med kapitel X i bilaga 2 till biproduktförordningen finnas en anteckning om hur produkterna har behandlats.

11 §
Transportförbud inom övervakningszon

Följande åtgärder är förbjudna inom en övervakningszon:

1) avlägsnande av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap från zonen under de 15 närmast följande dygnen efter det att jord- och skogsbruksministeriets förordning om upprättandet av en övervakningszon har trätt i kraft,

2) förande av fjäderfä och andra fåglar i fångenskap till djurutställningar eller liknande evenemang, samt

3) utsläppande av fjädervilt ur fångenskap i naturen.

Länsveterinären kan emellertid bevilja tillstånd till en förbjuden åtgärd i den utsträckning som avses i artikel 9.2 i kommissionens beslut 2006/563/EG, förutsatt att transporten inte orsakar risk för spridning av aviär influensa. Av tillståndet måste framgå tillståndsvillkoren som är nödvändiga för bekämpningen av aviär influensa.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2006.

Kommissionens beslut 2006/563/EG (32006D563); EGT nr L 222, 15.8.2006, s. 11

Helsingfors den 26 oktober 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Johanna Wallius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.