928/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av 50 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 50 kap. 1 §, sådan den lyder i lagarna 1304/1993 och 654/2001, och

fogas till 50 kap. 3 §, sådan den lyder i nämnda lag 1304/1993, ett nytt 2 mom. och till 50 kap. 4 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom. samt till kapitlet nya 4 a och 8 § som följer:

50 kap.

Om narkotikabrott

1 §
Narkotikabrott

Den som olagligen

1) tillverkar eller försöker tillverka narkotika eller odlar eller försöker odla opiumvallmo, kokabuske eller hampa för att användas som narkotika eller råvara för narkotika,

2) för eller försöker föra narkotika in i eller ut ur landet eller transporterar eller låter transportera eller försöker transportera eller försöker låta transportera narkotika,

3) säljer, förmedlar, till någon annan överlåter eller på annat sätt sprider eller försöker sprida narkotika, eller

4) innehar eller försöker anskaffa narkotika,

skall för narkotikabrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

3 §
Förberedelse till narkotikabrott

Försök är straffbart.

4 §
Främjande av narkotikabrott

Försök till främjande av narkotikabrott enligt 1 mom. 1 punkten är straffbart.

4 a §
Grovt främjande av narkotikabrott

Om vid främjande av narkotikabrott gärningsmannen verkar som medlem i en kriminell sammanslutning som organiserats särskilt för att begå narkotikabrott i stor omfattning och

1) det redskap, tillbehör eller ämne som är föremål för brott är avsett för tillverkning, odling, import eller export av synnerligen farlig narkotika eller en stor mängd narkotika, eller

2) avsevärd ekonomisk vinning eftersträvas genom främjande av narkotikabrott eller genom det brott som främjas,

och främjandet av narkotikabrott även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt främjande av narkotikabrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år.

Försök till grovt främjande av narkotikabrott på det sätt som avses ovan i 4 § 1 mom. 1 punkten är straffbart.

8 §
Juridiska personers straffansvar

På narkotikabrott, grovt narkotikabrott, förberedelse till narkotikabrott, främjande av narkotikabrott och grovt främjande av narkotikabrott tillämpas vad som föreskrivs om juridiska personers straffansvar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 53/2006
LaUB 11/2006
RSv 105/2006
Rådets rambeslut 2004/757/RIF (32004F0757); EUT nr L 335, 11.11.2004, s. 8-11

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.