923/2006

Given i Helsingfors den 20 oktober 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i arbetsordningen av den 13 oktober 2005 för social- och hälsovårdsministeriet (826/2005) 3 §, 7 § 1 mom. och 38 § samt

fogas till en ny 41 a § som följer:

3 §
Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen handlägger ärenden som gäller

1) allmän förvaltning och personalpolitik vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde samt samordning av utbildningen och den övriga utvecklingen när det gäller personalen vid ministeriet,

2) ministeriets fastighets- och materialförvaltning, dataadministration samt informationstjänst till den del de inte ankommer på andra avdelningar,

3) juridiska frågor och ministeriets representation,

4) beredskapsärenden och säkerhetsfrågor,

5) datasystemet för statsandelar för social- och hälsovården samt

6) allmän förvaltning vid länsstyrelsernas social- och hälsoavdelningar i vad mån den ankommer social- och hälsovårdsministeriet.

7 §
Ekonomi- och planeringsavdelningen

Ekonomi- och planeringsavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) planering och uppföljning av social- och hälsovårdspolitiken,

2) samordning och utveckling av förvaltningsområdets resultatstyrning samt utvärdering av verksamhet och ekonomi,

3) beredning av förvaltningsområdets budget och tilläggsbudgetar och budgetarnas utfall, verksamhets- och ekonomiplanen, beredning och uppföljning av verksamhetsplanen samt de uppgifter som ministeriet i egenskap av räkenskapsverk har,

4) ministeriets bokslut och verksamhetsberättelse samt redogörelse av verkningar och produktivitet med anknytning till statsbokslutet

5) andra redogörelser om förvaltningsområdets ekonomi samt redogörelser som gäller granskningsverksamhet,

6) samordning av ministeriets avgiftsbeslut,

7) jämställdhetspolitik och övriga jämställdhetsfrågor som ankommer på ministeriet,

8) redovisningssystem för förmåner och utgifter med undantag av datasystemet för statsandelar för social- och hälsovården,

9) forskning och utveckling inom förvaltningsområdet

10) informationsproduktion inom förvaltningsområdet samt

11) Penningautomatföreningen.


38 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid administrativa avdelningen

Avdelningschefen vid administrativa avdelningen avgör, utöver de ärenden som nämns i 36 §, ärenden som gäller

1) utnämning och beviljande enligt prövning av tjänstledighet med lön och tjänstledighet utan lön som varar längre än en månad samt uppsägning av något skäl som beror av tjänstemannen och upplösning av tjänsteförhållande när det är fråga om tjänstemän vid ministeriet vilka hör till högst kravnivå 5,

2) beviljande enligt prövning av tjänstledighet med lön och tjänstledighet utan lön som varar längre än en månad för högst ett år när det är fråga om en tjänsteman vid ministeriet som utnämns av statsrådet, ministern eller kanslichefen,

3) av prövning beroende lönetillägg och tilläggsarvoden som baserar sig på tjänstekollektivavtal, om inte något annat bestäms nedan samt

4) förande av ministeriets talan i rättsliga frågor.

41 a §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid ekonomi- och planeringsavdelningen

Avdelningschefen vid ekonomi- och planeringsavdelningen avgör, utöver de ärenden som nämns i 36 §, ärenden som gäller återkrav av understöd som beviljas av Penningautomatföreningens avkastning och ändring av syftet med och villkoren för understöden i det fall att det inte är fråga om en väsentlig ändring.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

Helsingfors den 20 oktober 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd, byråchef
Liisa Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.