921/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förarexamensverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen av den 2 oktober 1998 om förarexamensverksamhet (719/1998) 4 §,

ändras rubriken för 3 § och 6 § samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Behörighetsvillkor för personer som tar emot körprov i samband med förarexamina och körtillståndsprov för transport av farliga ämnen

I fråga om den som bedömer provprestationer i anslutning till körtillståndsprov för transport av farliga ämnen innebär kravet på yrkeskunskap att han eller hon har ett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen.

6 §
Avtal om förarexamensverksamhet

I ett avtal om förarexamensverksamhet skall utöver det som bestäms i 3 § 3 mom. i den lag som nämns i 1 § åtminstone överenskommas om

1) minimiantalet verksamhetsställen inom verksamhetsområdet, på vilka orter de skall vara placerade och deras betjäningstider,

2) de förarexamenstjänster och körtillståndsprovtjänster och andra tjänster som ingår i förarexamensverksamheten samt de krav som dessa ställer på verksamhetsställena, anordningarna, utrustningen och verksamheten i övrigt,

3) det förfarande enligt vilket man säkerställer att de uppgifter som ingår i förarexamensverksamheten sköts på behörigt sätt samt att de som tar emot förarexamina och körtillståndsprov har tillräcklig yrkeskunskap,

4) det förfarande som skall iakttas i samband med användningen av fordonstrafikregistret och registrering av uppgifter samt hur den datasekretess och datasäkerhet som krävs skall påvisas,

5) förvaring och arkivering av handlingar som hänför sig till verksamheten,

6) det förfarande som skall iakttas när avgiften för förarexamen och körtillståndsprov tas ut och när avgiften redovisas till Fordonsförvaltningscentralen,

7) den ersättning som Fordonsförvaltningscentralen betalar till förarexamensmottagaren och betalningssättet, samt

8) avtalsperioden, inledandet av verksamheten och avtalets upphörande under avtalsperioden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 oktober 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.