918/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av lagen om teknologiska utvecklingscentralen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 7 maj 1993 om teknologiska utvecklingscentralen (429/1993) lagens rubrik samt 1 och 2 §, av dem 1 och 2 § sådana de lyder i lag 1168/1997, och

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

Lag

om Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

1 §
Organisatorisk ställning

Tekes ― utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, som driver teknologi- och innovationspolitik, hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde.

2 §
Verksamhetens syfte

Syftet med utvecklingscentralens verksamhet är att med hjälp av teknologi och innovationer främja utvecklingen inom industri och service. Verksamheten skall förnya näringarna, öka förädlingsvärdet, produktiviteten och exporten samt skapa sysselsättning och välfärd.

7 a §
Anställningsvillkor för personal utomlands

I fråga om avlöningen för personal som tjänstgör utomlands samt om utlandsrepresentationens ersättningar, arbetstid, semestrar och tjänstledighet gäller vad som föreskrivs om utlandsrepresentationen eller vad som överenskoms med stöd av lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970).


Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 89/2006
EkUB 11/2006
RSv 106/2006

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.