916/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av 16 § i lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) 16 § 1 mom. som följer:

16 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller driftskostnader som avses i denna lag och anläggningsprojekt i idrottsutbildningscenter är undervisningsministeriet. Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller anläggningsprojekt i medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet är länsstyrelsen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Utan hinder av vad som i 16 § 1 mom. föreskrivs om statsbidragsmyndighet

1) fullgör undervisningsministeriet statsbidragsmyndighetens uppgifter i projekt för vilka ministeriet har beviljat statsunderstöd före lagens ikraftträdande,

2) fullgör undervisningsministeriet statsbidragsmyndighetens uppgifter i ett sådant ärende rörande återbetalning av statsunderstöd som avses i 49 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), om den åtgärd som avses i 1 mom. i nämnda paragraf har vidtagits eller den skada som avses i 2 mom. i paragrafen har inträffat före lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 68/2006
KuUB 6/2006
RSv 107/2006

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.