913/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) en ny 23 b §, till 24 § nya 3 och 4 mom. och till lagen en ny 24 a § som följer:

23 b §

När ett finskt kreditinstitut eller en sammanslutnings centralinstitut deltar i en fusion som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), nedan europaandelslagsförordningen, gäller vad som bestäms i 22, 23 och 23 a §.

Om det övertagande andelslaget vid fusionen registreras i någon annan stat tillämpas dock inte 23 § 3 och 4 mom. på fusionen. För en sådan fusion får registermyndigheten inte utfärda ett intyg som avses i 4 § 3 mom. i lagen om europaandelslag (906/2006), om Finansinspektionen före beviljandet av ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i nämnda paragraf har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om fusion eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 13 § 1 mom. i lagen om andelslag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

Om ett övertagande kreditinstitut som registreras i någon annan stat har för avsikt att efter fusionen fortsätta att bedriva kreditinstitutsverksamhet i Finland, tillämpas på kreditinstitutet vad som bestäms om ett utländskt kreditinstituts verksamhet i Finland.

24 §

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om insättare och insättares uppsägningsrätt i samband med fusion gäller på motsvarande sätt vid flyttning av kreditinstitutets hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt vid en fusion där det övertagande kreditinstitutet registreras i någon annan stat. En insättare har uppsägningsrätt, om en insättning som omfattas av en insättningsgaranti enligt kreditinstitutslagen efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti. I sitt meddelande till insättaren skall kreditinstitutet redogöra för de ändringar som kommer att ske i uppgifter som har lämnats med stöd av 65 m § i kreditinstitutslagen.

I de fall som avses i 3 mom. skall kreditinstitutet sammanställa en utredning om insättningsgarantin (insättningsgarantiutredning), i vilken kreditinstitutet skall redogöra för insättningsgarantiarrangemangen före åtgärden och efter den samt för eventuella skillnader i fråga om vad insättningsgarantin täcker. Kreditinstitutet skall begära Finansinspektionens utlåtande om insättningsgarantiutredningen. Till begäran om utlåtande skall fogas de tilläggsutredningar som Finansinspektionen bestämmer. Insättningsgarantiutredningen och en avskrift av Finansinspektionens utlåtande skall fogas till det meddelande som ges till insättaren.

24 a §

Om ett kreditinstituts hemort flyttas till någon annan stat eller det övertagande kreditinstitutet vid en fusion registreras i någon annan stat och en insättning efter åtgärden inte alls eller bara delvis kommer att omfattas av insättningsgaranti, har insättaren rätt att säga upp insättningen även så att kreditinstitutet utan dröjsmål skall betala ut den uppsagda insättningen eller ställa betryggande säkerhet för betalningen. Uppsägningen skall ske skriftligen senast den dag som anges i den kungörelse på kreditinstitutets borgenärer som avses i 16 kap. 13 § 1 mom. i lagen om andelslag. Insättarens rätt att säga upp insättningen i enlighet med denna paragraf skall nämnas i det meddelande som avses i 24 §. Kreditinstitutet skall underrätta Finansinspektionen om uppsägningen utan dröjsmål efter det att tiden för uppsägning enligt denna paragraf har gått ut.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 54/2006
EkUB 9/2006
RSv 99/2006
Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.