911/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av 10 § i företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 10 § 3 mom., sådant det lyder i lag 747/2004, som följer:

10 §
Överlåtelse av företag och åtagande att svara för inteckning

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar när ett publikt aktiebolag deltar i en sådan fusion som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag och det publika aktiebolagets näringsverksamhet och den inteckningsbara egendom i Finland som hör till denna verksamhet överförs till en filial i Finland som inrättas av det övertagande europabolaget, som registreras i någon annan stat. Detsamma gäller när ett europabolags hemort flyttas från Finland till någon annan stat så som avses i artikel 8 i nämnda förordning och bolagets näringsverksamhet och den inteckningsbara egendom i Finland som hör till denna verksamhet överförs till en filial som bolaget inrättar i Finland. Vad som sägs ovan tillämpas på motsvarande sätt på europaandelslag i fråga om sådan fusion för europaandelslag som avses i artikel 2.1 fjärde strecksatsen i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) samt när ett europaandelslag flyttar sin hemort enligt artikel 7 i nämnda förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 54/2006
EkUB 9/2006
RSv 99/2006
Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.