909/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företags- och organisationsdatalagen av den 16 mars 2001 (244/2001) 3 § 1 mom. 4 punkten, 7 § 6 mom. samt 14 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom.,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. 4 punkten, 7 § 6 mom. och 14 § 1 mom. 9 punkten i lag 745/2004 och 14 § 2 mom. i lag 789/2004, som följer:

3 §
Enheter som skall registreras i företags- och organisationsdatasystemet

I företags- och organisationsdatasystemet registreras följande företag och organisationer som skall registreras i ett eller flera av stamregistren i fråga:


4) europabolag, europaandelslag samt europeiska ekonomiska intressegrupperingar,


7 §
Beständigheten hos en juridisk persons företags- och organisationsnummer

Ett europabolags och ett europaandelslags företags- och organisationsnummer upphör att gälla när bolagets eller andelslagets hemort flyttas till någon annan stat.

14 §
Ansvaret för att anmälningarna görs

Ansvariga för att en anmälan till registret görs är


9) för ett europabolags och ett europaandelslags räkning förvaltningsorganets eller ledningsorganets ordinarie medlemmar och för en europeisk ekonomisk intressegruppering dess företagsledare,


I aktiebolag, europabolag, andelslag, europaandelslag, sparbanker, försäkringsföreningar och statliga affärsverk är också verkställande direktören ansvarig för att ändringsanmälan görs samt i bolag på vilka lagen om bostadsaktiebolag (809/1991) tillämpas och i bostadsrättsföreningar dessutom disponenten. Om en enskild näringsidkare eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag avlider, är också en delägare i hans eller hennes dödsbo ansvarig för att ändringsanmälan görs. Ett sådant ansvar har dock inte en delägare som inte fått någon fördel ur boet och som utöver att ha tagit del i bouppteckningen inte har vidtagit några andra åtgärder än sådana som avses i 18 kap. 3 § i ärvdabalken (40/1965).Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 54/2006
EkUB 9/2006
RSv 99/2006
Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.