901/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Statsrådets förordning om gränsövergångsställen och fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 12 § 2 mom. och 84 § 1 mom. 3 och 4 punkten i gränsbevakningslagen av den 15 juli 2005 (578/2005):

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) förordningen om gränspassage Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer,

2) fritidsbåtstrafikverksamhet enligt artikel 2.17 i förordningen om gränspassage,

3) kustfiskeverksamhet enligt artikel 2.18 i förordningen om gränspassage,

4) kryssningsfartyg fartyg enligt artikel 2.16 i förordningen om gränspassage,

5) yttre gräns yttre gräns enligt artikel 2.2 i förordningen om gränspassage,

6) gränsövergångsställe en plats enligt artikel 2.8 i förordningen om gränspassage och 2 § 5 punkten i gränsbevakningslagen (578/2005) som anvisats för gränskontroller och via vilken den yttre gränsen passeras,

7) internationellt gränsövergångsställe ett gränsövergångsställe som är avsett för internationell trafik,

8) tillfälligt gränsövergångsställe ett i överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland (FördrS 66/1994) avsett gränsövergångsställe som får användas endast när särskilda villkor beträffande medborgarskap, boningsort, resans syfte, resesätt eller medfört bagage uppfylls i fråga om den som passerar gränsen.

2 §
Utmärkning av gränsövergångsställen

Gränsövergångsställen skall enligt vad inrikesministeriet beslutar anges med markeringar som är lätta att observera.

Inrikesministeriet beslutar om det praktiska genomförandet av de markeringar av gränsövergångsställen som förutsätts enligt Europeiska unionens bestämmelser och internationella överenskommelser.

3 §
Gränsövergångsställenas öppettider

De internationella gränsövergångsställena är alltid öppna, om inte annat följer av trafiksäkerhetsarrangemang eller om inte annat har avtalats med en främmande stat beträffande begränsning av öppettider. De tillfälliga gränsövergångsställena är öppna enligt vad gränsfullmäktigen närmare bestämmer efter att ha kommit överens om saken med tullen.

4 §
Tillstånd att passera gränsen

Tillstånd enligt 13 § i gränsbevakningslagen att passera gränsen beviljas av den regionala gränsbevakningsmyndigheten. Tillstånd skall sökas skriftligen. Av ansökan skall framgå

1) person-, medborgarskaps-, adress- och kontaktuppgifter samt födelsedatum för den som reser till eller från landet,

2) nationalitet, namn, registerbeteckning och radioanrop för fartyg och luftfartyg,

3) tid och plats för inresan eller utresan,

4) avsikten med inresan eller utresan.

Gränsbevakningsväsendet kan av särskilda skäl medge befrielse från skyldigheten att lämna uppgifter enligt 1 mom.

5 §
Gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland

Internationella gränsövergångsställen vid landgränsen mellan Finland och Ryssland är Imatra, Kuusamo, Niirala, Nuijamaa, Rajajooseppi, Salla, Vaalimaa, Vainikkala och Vartius. Internationella gränsövergångsställen enbart för spårbunden trafik är Vainikkala samt Kouvola järnvägsstation.

Tillfälliga gränsövergångsställen är Enare, Haapovaara, Karikangas, Karttimo, Kivipuro, Kokkojärvi, Kurvinen, Leminaho, Onkamo, Parikkala, Puitsi, Rajakangas, Ruhovaara, Uukuniemi, Valkeavaara och Virtaniemi.

6 §
Internationella gränsövergångsställen inom flygtrafiken

Internationella gränsövergångsställen inom flygtrafiken är följande flygplatser: Björneborg, Enontekis, Helsingfors-Malm, Helsingfors-Vanda, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi-Torneå, Kittilä, Kronoby, Kuopio, Kuusamo, Mariehamn, Nyslott, Rovaniemi, S:t Michel, Tammerfors-Birkala, Uleåborg, Varkaus, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Internationellt gränsövergångsställe enbart för helikoptrar är Helsingfors-Ärtholmen.

Internationella gränsövergångsställen för flygplan som enbart startar och landar på vatten är sjöbevakningsstationerna i Hangö, Kotka, Mariehamn, Porkala och Sveaborg.

7 §
Passerande av den yttre gränsen via havsområde

När ett fartyg som används för annat än fritidsbåttrafik eller kustfiske och statsfartyg enligt 2 § 9 punkten i territorialövervakningslagen (755/2000) kommeri in i landet via ett havsområde och överskrider det inre territorialvattnets yttre gräns enligt lagen om gränserna för Finlands territorialvatten (463/1956) skall det anlända till gränsövergångsstället för genomförande av gränskontroll längs den kortaste allmänna farleden. När ett fartyg som används för annat än fritidsbåttrafik eller kustfiske och statsfartyg lämnar landet via ett havsområde skall det anlöpa ett gränsövergångsställe för genomförande av gränskontroll och därefter längs den kortaste allmänna farleden passera den yttre gränsen för det inre territorialvattnet.

I förordningen om gränspassage föreskrivs de särskilda kontrollförfaranden som gäller kryssningsfartyg, fritidsbåtstrafik och kustfiske.

8 §
Internationella gränsövergångsställen inom sjötrafiken

Internationella gränsövergångsställen inom sjötrafiken är följande hamnar: Björneborg, Borgå, Brahestad, Dalsbruk, Eckerö, Ekenäs, Fredrikshamn, Färjsundet, Förby, Hangö, Haukipudas, Helsingfors, Ingå, Jakobstad, Kalajoki, Karleby, Kaskö, Kemi, Kimito, Kotka, Kristinestad, Kyrkslätt, Lovisa, Långnäs, Mariehamn, Nuijamaa, Nystad, Nådendal, Olkiluoto, Pargas, Pernå, Pojo, Raumo, Salo, Sastmola, Sibbo, Torneå, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Internationella gränsövergångsställen för sådana fritidsbåtar som avses i förordningen om gränspassage är följande sjöbevakningsstationer: Aspö, Björneborg, Brahestad, Enskär, Glosholmen, Hangö, Hitis, Jussarö, Kalajoki, Karleby, Kotka, Kökar, Mariehamn, Nagu, Orrengrund, Porkala, Pörtö, Raumo, Storklubb, Susiluoto, Sveaborg, Vallgrund, Valsörarna och Virpiniemi, samt Santio och hamnar i Jakobstad, Kaskö, Kemi, Nuijamaa och Nystad.

9 §
Internationella överenskommelser

I fråga om passerande av gränsen iakttas även de internationella överenskommelser som är bindande för Finland.

10 §
Fördelning av gränskontrolluppgifter

Polisen sköter gränskontrollen av passagerarflygtrafiken vid flygplatserna i Halli, Jyväskylä, Kauhava, Kuopio, Nyslott, S:t Michel, Tammerfors-Birkala, Uttis och Varkaus. Tullverket sköter gränskontrollen av fiske- och lastfartyg i hamnarna samt gränskontrollen av småplan vid flygplatserna i Jyväskylä, Kuopio, S:t Michel, Nyslott, Tammerfors-Birkala och Varkaus. Gränsbevakningsväsendet sköter gränskontrollen vid övriga gränsövergångställen som nämns i 5, 6 och 8 §.

Utan hinder av bestämmelserna i denna förordning kan gränsbevakningsväsendet, polisen och tullen komma överens om tillfälliga undantag beträffande ansvaret för gränskontrollen.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 25 augusti 2005 om gränsövergångsställen samt om fördelningen av gränskontrolluppgifter vid dem (652/2005) jämte ändringar.

Helsingfors den 19 oktober 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Byråchef
Olli Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.