897/2006

Given i Helsingfors den 13 oktober 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om grodlår och sniglar som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § i lagen av den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten på sådana grodlår och sniglar som är avsedda som livsmedel och som importeras till Finland från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredjeländer) samt att hindra att vissa djursjukdomar sprids till Finland vid denna import.

I förordningen bestäms på vilka villkor grodlår och sniglar får importeras till Finland från tredjeländer. Förordningen tillämpas även på sådana grodlår och sniglar som från tredjeländer importeras till Finland via en annan medlemsstat och vars första mottagare finns i Finland.

Vid import skall, utöver bestämmelserna i denna förordning, iakttas vad som bestäms i de internationella avtal om livsmedel av animaliskt ursprung som Europeiska gemenskapen ingått med tredjeländer.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på sådana grodlår och sniglar som

1) importeras för proviantering inom båttrafik,

2) transporteras genom finskt territorium till ett tredjeland, eller

3) importeras till Finland för tillfällig lagring innan de transporteras vidare till tredje land.

Förordningen tillämpas inte på sådana grodlår och sniglar som importeras från Andorra, Färöarna, Liechtenstein och Norge och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid första ankomstplatser (118/2006).

3 §
Samband med andra författningar

Bestämmelser om import av grodlår och sniglar och om de krav som ställs på grodlår och sniglar ingår förutom i denna förordning dessutom i följande författningar och rättsakter:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, nedan allmänna förordningen om livsmedelshygien,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, nedan hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, nedan kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

4) livsmedelslagen (23/2006) och de författningar som utfärdats med stöd av den, samt

5) lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) grodlår grodlår i enlighet med definitionen i punkt 6.1 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

2) sniglar snäckor i enlighet med definitionen i punkt 6.2 i bilaga I till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung,

3) anläggning en anläggning i enlighet med definitionen i artikel 2.1 punkt c i allmänna förordningen om livsmedelshygien,

4) ursprungsanläggning en anläggning i en medlemsstat i Europeiska unionen eller ett tredjeland där livsmedel av animaliskt ursprung har producerats, framställts eller förpackats och vars identifieringsmärkning finns på förpackningen,

5) ursprungsland ett tredjeland i vilket livsmedel av animaliskt ursprung har producerats, framställts eller förpackats,

6) exportland ett tredjeland där livsmedel av animaliskt ursprung placerats i det slutliga transportmedlet för transport till Europeiska gemenskapens område,

7) proviantering inom båttrafik livsmedel som är avsedda att under resan förbrukas av besättningen och passagerarna i båttrafik mellan Finland och någon annan stat till vatten belägna utanför medlemsstaternas kustområden,

8) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission,

9) rådet Europeiska unionens råd,

10) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen, samt

11) beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland med anledning av en förändrad situation när det gäller djursjukdomar eller hälsotillstånd i landet i fråga.

När det i denna förordning hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakter avses rättsakten jämte ändringar.

2 kap.

Importvillkor

5 §
Allmänna begränsningar av import

Grodlår och sniglar som kan medföra fara för människors eller djurs hälsa får inte importeras.

6 §
Importvillkor för grodlår

Grodlår får importeras endast från de tredjeländer som nämns i del VII i bilagan till kommissionens beslut 2003/812/EG om upprättande av en förteckning över tredje länder från vilka medlemsstaterna skall tillåta import av vissa produkter avsedda som livsmedel enligt rådets direktiv 92/118/EEG. Grodlår som importeras skall härstamma från en anläggning som kommissionen godkänt.

Om det hälsointyg som skall användas vid import av grodlår bestäms i del A i tillägg I till bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004. Med importpartier med grodlår från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG om hälsointyg för import av levande djur och animaliska produkter från Nya Zeeland.

7 §
Importvillkor för sniglar

Sniglar får importeras endast från de tredjeländer som nämns i del VI i bilagan till kommissionens beslut 2003/812/EG. Sniglar som importeras skall härstamma från en anläggning som kommissionen godkänt.

I fråga om det hälsointyg som skall användas vid import av sniglar bestäms i del B till tillägg I till bilaga VI till kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005. Med importpartier med sniglar från Nya Zeeland skall dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG.

3 kap.

Undantag från bestämmelserna i 2 kap.

8 §
Införsel för eget bruk samt försändelser till enskilda

Vad som föreskrivs i 2 kap. tillämpas inte på sådana partier som utgör personligt bagage eller sänds som postpaket till enskilda och som avses i artikel 8 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

9 §
Import för användning av ambassader och internationella organisationer

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. är import av sådana grodlår och sniglar som är avsedda att användas av ambassader och internationella organisationer tillåten i fråga om grodlår från de tredjeländer som nämns i del VII i bilagan till kommissionens beslut 2003/812/EG och i fråga om sniglar från de tredjeländer som nämns i del VI i bilagan till beslutet. För import av grodlår och sniglar som är avsedda att användas av ambassader och internationella organisationer krävs det att importpartiet åtföljs av en handling av vilken produkternas ursprungsland framgår. Vid import skall dessutom de beslut om skyddsåtgärder som utfärdas med anledning av en förändrad situation i ett tredjeland när det gäller djursjukdomar iakttas.

4 kap.

Övriga bestämmelser

10 §
Språket i intyg och handlingar samt förvaringstiden för intyg

Om ett importparti avsett för Finland införs via en veterinär gränskontrollstation i Finland får de intyg som avses i denna förordning avfattas på engelska i stället för på finska eller svenska.

Importören skall förvara alla intyg och handlingar som avses i denna förordning i minst två år efter importen.

11 §
Förändringar i situationen när det gäller djursjukdomar och hälsotillstånd

Utan hinder av vad som bestäms i denna förordning skall de beslut om skyddsåtgärder som kommissionen utfärdar och som gäller ursprungs- eller exportlandet iakttas vid import av grodlår och sniglar.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 oktober 2006.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 27 augusti 1997 om grodlår och sniglar som importeras från tredje land (870/1997).

Rådets direktiv 92/118/EEG (31992L0118); EGT nr L 62, 15.3.1993, s. 49
Rådets direktiv 2002/99/EG (32002L0099); EGT nr L 18, 23.1.2003, s. 11
Rådets direktiv 97/78/EG (31997L0078); EGT nr L 24, 30.1.1997, s. 9
Kommissionens beslut 2003/56/EG (32003D0056); EGT nr L 22, 25.1.2003, s. 38
Kommissionens beslut 2003/812/EG (32003D0812); EGT nr L 305, 22.11.2003, s. 17
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (32004L0041); EGT nr L 195, 2.6.2004, s. 12
Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 (32004R0136); EGT nr L 21, 28.1.2004, s. 11
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 (32004R0852); EGT nr L 226, 25.6.2004, s. 3
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 (32004R0853); EGT nr L 226, 25.6.2004, s. 22
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (32004R0854); EGT nr L 226, 25.6.2004, s. 83
Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 (32005R2074); EGT nr L 338, 22.12.2005, s. 27

Helsingfors den 13 oktober 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärinspektör
Leena Eerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.