889/2006

Given i Helsingfors den 12 oktober 2006

Statsrådets förordning om ändring av miljöskyddsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

upphävs i miljöskyddsförordningen av den 18 februari 2000 (169/2000) 1 § 1 mom. 5 b punkten,

ändras 3 §, 11 § 2 mom., 19 § 1 mom. 3 punkten och 3 mom., 36 § samt bilagorna 1 och 2 samt

fogas till 1 § 1 mom. 10 punkten, sådan den lyder delvis ändrad i förordning (621/2002), en ny underpunkt o, till 6 § 1 mom. 9 punkten, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning (621/2002), en ny underpunkt j, till 16 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till förordningen en ny 36 a § som följer:

1 §
Tillståndsplikt

Miljötillstånd krävs för följande verksamheter som avses i 28 § 1 mom. miljöskyddslagen (86/2000):


10) tillverkning av livsmedel eller foder:


o) tillverkning av gelatin från hudar, skinn och ben;


3 §
Tillståndsplikt för utsläpp av ämnen

Med stöd av 29 § i miljöskyddslagen skall miljötillstånd sökas, om verksamheten medför utsläpp i vatten eller ett vattentjänstverks avlopp av sådana ämnen som nämns i bilaga 1 till denna förordning. Tillstånd behövs dock inte om verksamhetsutövaren kan påvisa att utsläppet innehåller en så liten mängd av ämnena i fråga att utsläpp av dem inte orsakar någon risk för förorening av miljön och inga olägenheter för vattentjänstverkets verksamhet.

6 §
Tillståndsärenden som den regionala miljöcentralen behandlar

Om inte något annat följer av 31 § 1 mom. miljöskyddslagen eller av 5 § i denna förordning avgör den regionala miljöcentralen miljötillståndsärenden som gäller följande verksamheter som avses i 28 § 2 mom. miljöskyddslagen samt i 1 § i denna förordning:


9) tillverkning av livsmedel eller foder:


j) tillverkning av gelatin från hudar, skinn och ben;


11 §
Ytterligare uppgifter på grund av utsläpp i vatten

Ansökningar som gäller reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse skall innehålla en utredning om personekvivalenten och behovet av kvävereduktion. Ansökningar som gäller djurstallar skall innehålla en utredning om det område och den areal som står till förfogande för spridning av stallgödsel och urin samt om betesmarkerna och rastgårdarna. Ansökningar som gäller mjölkproduktionsgårdar skall dessutom innehålla en utredning om behandlingen av avloppsvatten från mjölkrum.


16 §
Kungörelse om tillståndsansökan och framläggande av handlingarna till påseende

Om tillstånd har sökts för sådana i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda verksamheter med separata tillståndsansökningar, kan kungörandet av dem ske gemensamt genom en kungörelse.

Ansökningshandlingarna skall sändas till kommunen för framläggande till påseende på den plats som nämns i kungörelsen.

19 §
Innehållet i tillståndsbeslutets beslutsdel

Av tillståndsbeslutets beslutsdel skall följande omständigheter framgå:


3) utsläppsgränsvärden och andra utsläppsföreskrifter som gäller ämnen som avses i bilaga 2 till förordningen, om det är möjligt att utsläppen av sådana ämnen i miljön eller i ett vattentjänstverks avlopp är av sådan omfattning att verksamheten kan medföra risk för förorening av miljön eller olägenheter för vattentjänstverkets verksamhet;


Av tillståndsbeslutet skall vid behov framgå hur det tekniska och funktionella sambandet mellan de i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda verksamheterna har beaktats vid tillståndsprövningen. Av tillståndsbeslutets skall dessutom vid behov framgå hur miljöstyrningsordningar eller åtgärder och rapportering som grundar sig på avtal om energisparande har beaktats när tillståndsvillkoren fastställts. I beslutet skall dessutom nämnas vad som bestäms i 56 § i miljöskyddslagen.

36 §
Allmänna krav på utsläpp till vattentjänstverkets avlopp

Avloppsvatten från industri och annat avloppsvatten som innehåller förorenande ämnen och leds in i ett vattentjänstverks avlopp skall det undergå sådan förbehandling som krävs för att:

1) säkerställa att utsläppen från vattentjänstverket varken skadar miljön eller förhindrar att de krav på recipienten som gäller enligt andra stadganden kan uppfyllas;

2) säkerställa att slammet behandlas och återvinns på ett säkert och miljömässigt godtagbart sätt;

3) skydda hälsan hos personal som arbetar med avloppsnäten och på reningsverken;

4) säkerställa att driften av avloppsreningsverken och behandlingen av slam inte störs;

5) säkerställa att avloppsnät, avloppsreningsverk och tillhörande utrustning inte skadas.

Ett vattentjänstverk kan vägra ansluta en fastighet till verkets avlopp och ta emot sådant avloppsvatten som avses i 1 mom., om kraven i 1 momentet inte är uppfyllda.

36 a §
Föreskrivande i miljötillstånd om utsläpp som leds in i ett vattentjänstverks avlopp

Ett miljötillstånd skall innehålla behövliga utsläppsgränsvärden och andra utsläppsföreskrifter för avloppsvatten från industri eller annat avloppsvatten, som innehåller ämnen som nämns i bilaga 2 och som leds in i ett vattentjänstverks avloppssystem, för att säkerställa att avloppsvattnet förbehandlas på behörigt sätt och att utsläppen kontrolleras. Tillståndsmyndigheten skall vid behandlingen av ett tillståndsärende höra vattentjänstverket.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

För de verksamheter som avses i 1 § 1 mom. 10 punkten o underpunkten samt för ledande i vatten eller ett vattentjänstverks avlopp av de ämnen som nämns i punkt 8-14 i bilaga 1 skall miljötillstånd sökas senast den 1 december 2007, om verksamheten har inletts eller inleds innan denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 12 oktober 2006

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Konsultativ tjänsteman
Airi Karvonen

Bilaga 1

Ämnen vilkas utsläppande i vatten eller i ett vattentjänstverks avlopp kräver miljötillstånd

1. kvicksilver och dess föreningar;

2. kadmium och dess föreningar;

3. arsenik och selen samt deras föreningar;

4. krom, bly, nickel, tallium, uran samt deras föreningar;

5. organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljö;

6. organiska tennföreningar och miljöfarliga organiska fosforföreningar;

7. ämnen som ger upphov till cancer, skadar arvsmassan eller är farliga för fortplantningen;

8. antimon, bor och tellur samt deras föreningar;

9. barium, beryllium, silver, kobolt, koppar, molybden, zink, tenn, titan och vanadin samt deras föreningar;

10. cyanider och fluorider;

11. växtskyddsmedel och biocidpreparat samt deras derivat;

12. mineraloljor och kolväten som härrör från olja;

13. svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara samt ackumulerande, toxiska organiska ämnen;

14. andra ämnen som är farliga för vattenmiljön eller via vattenmiljön för hälsa eller miljö.

Bilaga 2

De viktigaste förorenande ämnena vid fastställande av gränsvärden för utsläpp

utsläpp i vatten


6) cyanider och fluorider;


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.