880/2006

Given i Helsingfors den 13 oktober 2006

Lag om ändring av vallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 29 § 1 mom. och 79 § 1 mom. 4 punkten samt

fogas till lagen nya 45 a och 66 a §, ett nytt 6 a kap. samt en ny 86 a § som följer:

29 §
Användningen av rösträttsregistret

I rösträttsregistret antecknas i enlighet med 5, 6 och 6 a kap. när och var den röstberättigade har röstat. Anteckningen kan göras av en valförrättare vid ett allmänt förhandsröstningsställe eller av valbestyrelsens ordförande eller av valnämnden eller av den kommunala centralvalnämnden eller, på den kommunala centralvalnämndens begäran, av magistraten. Om anteckningen konstateras vara oriktig, kan den rättas endast av den kommunala centralvalnämnden eller, på dennas begäran, av magistraten.


5 kap.

Förhandsröstning

45 a §
Alternativa förhandsröstningssätt

Förhandsröstningen förrättas antingen enligt detta kapitel eller som elektronisk röstning enligt 6 a kap.

6 kap.

Röstning på valdagen

66 a §
Alternativa röstningssätt på valdagen

Röstningen på valdagen förrättas antingen enligt detta kapitel eller som elektronisk röstning enligt 6 a kap.

79 §
Valprotokoll

Valnämnden skall förordna någon av sina medlemmar att föra valprotokoll, i vilket antecknas


4) antalet personer som har röstat med röstsedel och antalet personer som har röstat elektroniskt samt det sammanlagda antalet personer som röstat,


6 a kap.

Elektronisk röstning

83 a §
Röstning på elektronisk väg

På förhandsröstningsställen eller på röstningsställen på valdagen skall för den elektroniska röstningen finnas tillgång till rösträttsregistret och det elektroniska röstningssystemet samt utrustning som behövs för deras användning.

Den kommunala centralvalnämnden skall i de tillkännagivanden som avses i 49 § 1 mom. och 67 § 3 mom. ange på vilka allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen elektronisk röstning kan ske.

83 b §
Förfarandet vid elektronisk röstning

En röstberättigad som vill rösta elektroniskt skall anmäla sig för valförrättaren eller valnämnden på ett förhandsröstningsställe eller röstningsställe på valdagen samt styrka sin identitet.

Valförrättaren eller en medlem av valnämnden kontrollerar uppgifterna om den röstande i rösträttsregistret och godkänner att den röstande utövar sin rösträtt på elektronisk väg samt gör i ordning ett elektroniskt röstkort och ger det till den röstande.

Den röstande röstar i valbåset med hjälp av det elektroniska röstningssystemet eller på något annat sätt som tryggar valhemligheten genom att

1) verifiera sin identitet i systemet med det elektroniska röstkortet,

2) anteckna en kandidats nummer på en bildskärm eller genom att välja det alternativ på bildskärmen som anger att han eller hon utövar sin rösträtt utan att ge sin röst åt någon av de uppställda kandidaterna, och

3) bekräfta sitt val.

I fråga om bistående av den röstande vid elektronisk röstning gäller i tillämpliga delar 58 § 3 mom. och 73 §.

83 c §
Registrering av utövad rösträtt och av en elektronisk röst

När den röstande har bekräftat sitt val registreras i rösträttsregistret en anteckning om när och var den röstande har röstat. Samtidigt registreras den avgivna rösten och den röstandes personbeteckning i justitieministeriets elektroniska valurna krypterade så att de inte kan kopplas ihop. Registreringen av rösterna i den elektroniska valurnan och förvaringen av röster i urnan skall arrangeras på ett sådant sätt att valhemligheten bevaras.

Justitieministeriet kan vid behov skriva ut en förteckning över de röstande vilkas röster har registrerats i den elektroniska valurnan.

Innan förhandsröstningen börjar godkänner justitieministeriet att den elektroniska valurnan tas i bruk och låser den på ett sådant sätt att den inte kan öppnas förrän röstningen på valdagen har avslutats samt överlämnar nycklarna till urnan till de personer som avses i 86 a § 2 mom.

När valresultatet har fastställts förvaras den elektroniska valurnan och nycklarna till den samt eventuella utskrifter tills nästa val av samma slag har förrättats.

83 d §
Övriga förfaranden vid elektronisk röstning

Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel, skall vid förrättandet av elektronisk röstning i tillämpliga delar iakttas det som föreskrivs i 85 § 1 mom. 5 punkten och 184 § samt 5 och 6 kap.

7 kap.

Uträkning och fastställande av valresultatet

86 a §
Räkning av elektroniska röster

Justitieministeriet meddelar centralvalnämnden i kommunen senast klockan 19 fredagen före valdagen det antal förhandsröster som kommunens röstberättigade avgett elektroniskt i varje röstningsområde.

När röstningen på valdagen har avslutats öppnar ordföranden eller vice ordföranden för Helsingfors valkretsnämnd och två medlemmar av nämnden samt en företrädare för justitieministeriet tillsammans och samtidigt den elektroniska valurnan och räknar rösterna i urnan.

Justitieministeriet skall i god tid före fastställandet av resultatet vid kommunalval meddela centralvalnämnden i kommunen röstetalen för varje kandidat, parti, valförbund och gemensamma lista. Den kommunala centralvalnämnden sammanför resultatet av de elektroniska rösterna med resultatet av antalet röstsedlar.

Om mindre än 50 förhandsröster eller mindre än 50 röster på valdagen har avgetts på elektronisk väg i ett röstningsområde, skall de elektroniska förhandsrösterna och de elektroniska rösterna på valdagen räknas samtidigt. Om sammanlagt mindre än 50 röster har avgetts på elektronisk väg i ett röstningsområde, skall dessa röster räknas tillsammans med de elektroniska rösterna från ett eller flere andra röstningsområden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och gäller till och med den 31 december 2008. Lagen tillämpas vid kommunalvalen 2008 i Grankulla, Högfors och Vichtis kommuner, där de röstberättigade har möjlighet att rösta elektroniskt på allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen i nämnda kommuner.

RP 14/2006
GrUB 4/2006
RSv 98/2006

Helsingfors den 13 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.