856/2006

Given i Helsingfors den 19 september 2006

Undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande i gymnasieutbildningen

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 2 mom. i gymnasielagen av den 21 augusti 1998 (629/1998):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid antagning av studerande till gymnasieutbildning.

2 §
Antagningsgrunderna i utbildning avsedd för unga

Om det finns fler sökande till den gymnasieutbildning som är avsedd för unga än det finns studieplatser att fylla, antas de studerande till gymnasiet i den ordning som anges av det aritmetiska medeltalet av vitsorden i modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, hälsokunskap och geografi på avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Höjda vitsord beaktas på basis av ett särskilt intyg som skolan utfärdat. Medeltalet räknas med en hundradels noggrannhet. Om flera sökande har samma medeltal, beaktas vid antagningen de sökandes ansökningsönskemål och därefter deras aritmetiska medeltal av alla läroämnen. Antagningen till finsk och svensk utbildning sker separat.

Om samma utbildningsanordnare har flera läroanstalter, tillämpas de grunder som nämns i 1 mom. på varje läroanstalt för sig. Om en studerande inte blir antagen till det önskade gymnasiet, kan utbildningsanordnaren erbjuda honom eller henne en nybörjarplats i ett annat av sina gymnasier eller i ett gymnasium som tillhör en annan utbildningsanordnare, om utbildningsanordnarna har kommit överens om saken.

Utbildningsanordnaren kan anta en del av de studerande som söker till utbildningen med andra betyg än avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Utbildningsanordnaren skall bedöma dessa sökandes förutsättningar att klara gymnasiestudierna.

Denna förordning tillämpas också på antagning som genomförs efter tidpunkten för gemensam ansökan.

3 §
Beaktande av inträdes- och lämplighetsprov samt andra prestationer

Om utbildningsanordnaren tillämpar inträdes- eller lämplighetsprov i en antagning som avses i 2 §, får resultaten av proven beaktas i antagningen så att deras inverkan utgör högst hälften av det maximala poängtalet.

Vid antagningen av studerande till gymnasieutbildning som följer en läroplan där ett eller flera läroämnen betonas, kan man då medeltalet enligt 2 § räknas beakta vitsorden i de ämnen som nämns i samma paragraf eller vitsorden i andra läroämnen som betonas i undervisningen, så som utbildningsanordnaren beslutar. En utbildningsanordnare kan också beakta den sökandes övriga utbildning, fritidsaktiviteter eller andra tilläggsprestationer. Inverkan av de nämnda tilläggsprestationerna får tillsammans med eventuella sådana prov som avses i 1 mom. inte överstiga hälften av maximipoängen.

4 §
Antagningsgrunderna i annan gymnasie- utbildning

Denna förordning tillämpas också vid antagning av studerande till studier som leder till International Baccalaureate-examen, European Baccalaureate-examen och Reifeprüfung-examen. Utbildningsanordnaren kan utreda om de sökande behärskar undervisningsspråket tillräckligt väl.

Utbildningsanordnaren beslutar om grunderna för antagning till gymnasieutbildning som är avsedd för vuxna. En sökande under 18 år får antas till utbildning som avses i detta moment, likväl endast av särskilda skäl som hänför sig till den sökande.

Utbildningsanordnaren beslutar om grunderna för antagning av ämnesstuderande som avses i 20 § 3 mom. i gymnasielagen.

5 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets beslut av den 30 december 1998 om grunderna för antagning av studerande till gymnasier (1202/1998) jämte ändringar.

Grunderna i denna förordning tillämpas första gången vid antagningen av studerande till utbildning som inleds efter juli 2007. Till dess tillämpas på antagningen de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 september 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Undervisningsråd
Heikki Blom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.