848/2006

Given i Helsingfors den 29 september 2006

Lag om ändring av lagen om behandling av berusade

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 juni 1973 om behandling av berusade (461/1973) 2 och 3 § samt 4 § 4 mom. samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i lag 502/1995, ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Ifråga om behandlingen av berusade som tagits in i polisens förvaringslokaler gäller förutom denna lag också lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006), med beaktande av den berusades berusningstillstånd.

2 §

En i 1 § 1 mom. avsedd person som inte genom sitt beteende äventyrar andras säkerhet skall av polisen föras till en tillnyktringsstation för berusade eller till någon annan vårdplats, om den berusade inte kan tas om hand på annat sätt.

En berusad som beter sig våldsamt eller som är känd för att vara våldsam samt en berusad som av någon annan orsak inte kan föras till en tillnyktringsstation eller en vårdplats som avses i 1 mom. skall tas in i polisens förvaringslokal.

Om den berusades hälsotillstånd ger anledning därtill, skall han utan dröjsmål föras till sjukhusvård eller underkastas annan åtgärd som påkallas av hans tillstånd.

3 §

En berusad kan tas i förvar, om hans hållande i förvar är påkallat med beaktande av graden av hans berusning och hans hälsotillstånd samt av upprätthållande av ordningen och säkerheten. Om tagande i förvar på en tillnyktringsstation eller någon annan vårdplats beslutar den person som är ansvarig för dess verksamhet, och om tagande i förvar i polisens förvaringslokal en polisman.

4 §

Angående en persons hållande i förvar på en tillnyktringsstation eller på någon annan vårdplats beslutar den person som är ansvarig för dess verksamhet, och om hållande i förvar i polisens förvaringslokal vederbörande polisman.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005
FvUB 14/2006
RSv 94/2006

Helsingfors den 29 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.